“Het is daar niet voor niets zo goedkoop” · niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (2024)

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (1)

M a g a z i n e v o o r o n d e r n e m e n d T w e n t e

| Twentevisie | Jaargang 16 | Nummer 4 | April 2004 |

L. ten Cate beleeft weinig onderbroekenlol in Oostblok:

| Twentevisie | Jaargang 16 | N

umm

er 4 | April 2004 |

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”

Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië

Via Almelo en Deventer naar Barcelona: Henk ten Cate mijmert over Marco Waslander

Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië

Via Almelo en Deventer naar Barcelona: Henk ten Cate mijmert over Marco Waslander

rec!ames p e c i a

l

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (2)

3

Twentevisie. 04/2004

Comm

entaar

78 Faillissem*ntsperikelen

80 Rotor Eibergen in de lift

82 Competenties en psychologische testen

84 Lasers voor slimmer produceren

86 Scope en IKT-nieuws

88 Twente agenda

EUOver een paar weken wordt de oostgrens van deEuropese Unie een paar honderd kilometer ver-legd naar het oosten. Tien nieuwe leden erbij.En over een paar jaar volgen er meer, Roemenië,Bulgarije, Turkije wellicht. Een van de belang-rijkste redenen van het ontstaan van deEuropese Unie is de veiligheid. Nooit meer oor-log. Althans niet tussen lidstaten onderling. Totvoor vijftig jaar geleden was dat usance, maardat is nu op scholen nauwelijks meer uit te leggen. De vijand van nu komt van verderweg. Een tweede aspect is de economischemacht die de Europese Unie als geheel tegen-over de Verenigde Staten en Japan moet worden. Ook al achterhaald, want de aller-grootste concurrent is inmiddels China. InSjanghai kun je uren rijden, maar je blijft kranen zien die driftig aan het werk zijn.Voor TV Oost heb ik samen met mijn collegaMartin Steenbeeke een serie gemaakt over denieuwe landen die per 1 mei toetreden. Datmaakt ons niet tot deskundigen, maar je praatmet Nederlandse ondernemers in die landen,met Poolse werknemers, met een Tsjechischekroegbaas, met plaatselijke Slowaakse ambte-naren. Voor die mensen is het verdwijnen vanhet ijzeren gordijn een teleurstelling geworden,zij verwachten nu alle heil van één Europa.Veel Nederlanders zijn bang dat de Oost-Euro-peanen de arbeidsmarkt overnemen omdat zijwel genoegen nemen met een CAO-loon. GeenNederlander schijnt meer te werken voor datbasisloon. De kans dat veel ondernemers hunboeltje onder hun arm pakken en naar die lan-den verhuizen is niet zo heel groot. Lees de ver-halen van Weekamp en L. ten Cate in dezeTwentevisie.Ook de economische vijand komt tegenwoordigvan ver, uit China, India waar jaarlijks meeringenieurs worden opgeleid dan er inNederland aan het werk zijn. Philips heeft zijnresearchafdeling al voor een deel daarheen ver-plaatst. ‘We moeten het een jaartje of drie tot vijfvolhouden’, zegt Marc Beune van L. ten Cate.Dan laten de mensen in China en India zich ookniet meer voor een habbekrats dagelijks knup-pelen zoals de Nederlandse werknemers in denegentiende eeuw. Dan zullen ook daar delonen stijgen en de mensenrechten wordengerespecteerd.Nieuwe ‘afvoerputjes’ zullen dan weer gezochtworden. Ondernemen blijft gewoon onder-nemen, kansen zien, ideeën hebben, creatiefzijn. En angst hebben voor datgene wat misschien gebeurt, is de meeste domme angst.

Een faillissem*nt is vaak niet te vermijden;het is wel mogelijk om extra problemen te voorkomen door vooraf de juiste maat-regelen te nemen of tijdens de rit alert tezijn. Het is belangrijk om de spelregels te kennen. Mr. Norbert Hijmansgaf in een ‘college faillissem*nts-recht’ tekst en uitleg.

Rubrieken11 Juridisch Gezien

15 Financieel Accent

19 Personeel en Organisatie

20 Nieuws en Feiten

23 Online Strategie

25 Vastgoed

29 Onroerend Goed

69 IKTelgids

77 IKTvisie op ...

(fotografie) Secretariaat IKT Hengelosestraat 585, Postbus 5501, 7500 GM Enschede, Tele-foon 053-48 49 980, Fax 053 - 48 49 985 E-mail: [emailprotected], Website: www.ikt.nlAdvertentie-exploitatie MediaSales Nederland bv., Jeroen Achterberg, Willeke Assink, AleidKluivers, Telefoon 074 - 245 52 52, Fax 074 - 250 35 13, E-mail: [emailprotected] Advertentiemateriaal aan MediaSales Nederland bv., Postbus 702, 7550 AS Hengelo Privé-abonnementen Kosten: € 35 per jaar (10 nummers). Opgave: alleen per fax 074 - 250 35 13 of E-mail: [emailprotected] Basis lay-out & vormgeving TerZake. reclameadvies,Hengelo Druk Roelofs, Enschede Coverfoto Eric Brinkhorst, Beckum Oplage De oplage bedraagt ongeveer 6.500 exemplaren en wordt verspreid onder IKT-deelnemers, bedrijven met meer dan 5 werknemers, en zogenoemde ‘decision makers’. Artikelen uit deze uitgave mogen niet zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. © MediaSales Nederland bv

78

Faillisse-ments-perikelen

2

Inhoud

Colofon Twentevisie is een onafhankelijk economisch magazine dat maandelijks (m.u.v.juli/augustus) verschijnt voor ondernemers in Twente. In dit blad zijn onder meer verhalenopgenomen van interviews die hebben plaatsgehad in het economische radioprogramma‘Memphis’ dat elke eerste zaterdag van de maand wordt uitgezonden via Radio Oost. De opnames vinden op dinsdag daaraan voorafgaand plaats in de TOS-ruimte van het Arke Stadion in Enschede. Daarnaast fungeert Twentevisie als officieel mededelingenorgaanvoor deelnemers van de Industriële Kring Twente. Uitgever MediaSales Nederland bv.,Anninksweg 50, Hengelo, Postbus 702, 7550 AS Hengelo, Telefoon 074 - 245 52 52, Fax 074 - 250 35 13, E-mail: [emailprotected], Website: www.twentevisie.nl DirectieMartin Wermer Blad managers Anno Oude Engberink, Marion Kosterink Redactie JanMedendorp (hoofdredacteur) Mario van Santen, Martin Steenbeeke, Eric Brinkhorst (fotogra-fie), Jaap Baart (fotografie columns) Redactie IKT Niko Wind, Saskia Rikhof-Slot, Jaap Baart

4 L. ten Cate: ervaring contra de Chinezen

7 Mediation, voordat je naar de rechter stapt

8 Businessclubs strijden onderling

12 Weekamp Deuren groeit alleen nog in Tsjechië

16 Ten Cate, Stork en TwentscheKabel draaien als vanouds

34 Beeldverslag Memphis

47 Reclamespecial

Waarom zijn ondernemers lid van een businessclub? Om zieltjes te winnen, met collega’s te praten en reclame te maken. En voor degezelligheid... 8

Twentevisie. 04/2004

Lidl en Aldi halen hun slipjes uit China,bijna voor niets. ProductiedirecteurMarc Beune gaat de strijd aan vanuitRoemenië en de Oekraïne.

4

L. ten Cate

In deze reclamespecial komen onder anderen aan het woord Gerhard Roetgering

van ‘de modestraat van Twente’ en Rob Willemsen, directeur van Bolletje,

die uit de doeken doen waarom reclame zo belangrijk is.

De Geur van Reclame

36 Henk ten Cate gewaardeerd in Barcelona

40 Enschede Marathon vol ambities

43 Posthuma Twentse topper in Rabo-ploeg

Business clubs

47

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (3)

drie jaar geleden gevraagd te verhuizennaar de Oekraïne. “Als gevolg van deuitbreiding van de EU zou Hongarije teduur worden voor ons, ook al omdatdat land al jarenlang met een heel hogeinflatie kampt.” Drie jaar geleden algevraagd en nu pas begonnen? “Veelmensen denken te gemakkelijk over ditsoort zaken: we beginnen even in hetbuitenland, lekker goedkoop. De mandie in de Oekraïne zou beginnen heefttwee keer voor hetzelfde pand moetenbetalen voordat het van hem was.Tegen dat soort dingen loop je aan.Voordat je daar een bedrijf hebt mettwee- tot driehonderd mensen die kun-nen snijden, naaien en verpakken, hebje een aantal jaren nodig. Dat moet jeaccepteren.”

Maar toch, een gevoel van uitbuitingbekruipt je. “De eerste keer dat ik ineen confectieatelier voor spijkerbroe-ken in Tunesië kwam, schrok ik mekapot. Een gevoel van slavernij overvielme. Maar met onze fabrieken zorgen wedat die mensen toch werk hebben enzich uit de armoede kunnen werken,want daar hebben wij natuurlijk welinvloed op.”

VervuildOekraïne is een vervuild, grijs, achter-lijk land waar veel boeren wonen. “Datbeeld klopt wel, maar het zijn wel men-sen die licht zien aan het einde van detunnel. Veertien jaar geleden is hunwereld ingestort met het verdwijnenvan de muur. Ze dachten in een gewel-dige wereld terecht te komen, maar dieis hun enorm tegengevallen. Alle basis-behoeften zoals onderwijs, zorg, open-baar vervoer die er wel waren tijdenshet communisme zijn nu verdwenen.”Het kapitalisme is ieder voor zich enGod voor ons allen. “We moeten heelerg duidelijk maken wat hun voordeelis als wij daar een fabriek beginnen.”

Inmiddels wordt 50% van het onder-goed in Roemenië gesneden, genaaiden verpakt, 20% nog in Hongarije en30% in de Oekraïne. “We willen nietalles door één bedrijf in één land latenmaken, we willen graag enige spreidinggelet op de economische en politiekesituatie in die landen. Maar ook tenopzichte van het management in dielanden.”

TransportDat betekent dus dat er wekelijks vele rol-len doek worden vervoerd naar hetOostblok en dat er per kerende post eenkleine 200.000 slips deze kant op komen.“Die transportkosten wegen niet op tegende lagere loonkosten.” Tot vijf jaar geledenwerd in Geesteren nog geconfectioneerd.

“Tot drie jaar geleden werd hier zelfs nogalles gesneden,” herinnert Beune zich. Intotaal werken er in Geesteren nog zo’n 120mensen, op kantoor (administratie en hetontwerpen) en in de productie wordt hetdoek voorbereid en geverfd.

Het is allemaal noodzakelijk omdat deconsument niet de prijs voor het onder-goed wil betalen als het in Nederlandwordt gemaakt. Sterker nog, de consu-menten zijn voor wat betreft de prijzenverwend met Aldi en Lidl die regelmatigdrie slipjes aanbieden voor 2,99 euro.“Dat kan niet. Maar zij kopen hele partij-en op in China. Wij vermoeden ook dat deChinese overheid de bedrijven subsidi-eert uit concurrentieoverwegingen en omhun eigen werkgelegenheid verder uit tebreiden.”

DollarDaar hoort een verhaal bij. De marktengaan open voor de Chinese productenper 1 januari 2005. Maar uit angst dathun markt overspoeld wordt met zeergoedkope Chinese producten hebbende Verenigde Staten al besloten hungrenzen pas per 1 januari 2008 open tegooien. De Chinezen lopen inmiddelswarm om hun spullen overal af te zetten. En in China is er geen kartelpo-litie of NMa die controleert of de over-heid het eigen bedrijfsleven niet stiekem ondersteunt. En over mensen-rechten, CAO’s en ondernemingsradenwordt ook niet erg ingewikkeld gedaan.“En daar komt nog eens de gunstigedollarkoers bij. Maar toch denken wijhet vol te kunnen houden op onzemanier.”

Het ondergoed van L. ten Cate isbeter dan de Chinese broekjes, de door-looptijd is korter en de consument isbereid voor een merkonderbroek 20 tot30 procent meer te betalen. “Maar nietveel meer, vandaar dat we de kosten zolaag mogelijk moeten houden.”

“Wij denken dat de Chinese produc-ten na verloop van een paar jaar ookduurder zullen worden. Zo werkt hetmechanisme. Wij houden het die tijdwel vol, we hebben tenslotte vijftig jaarervaring.” En zo niet, dan zal ook L. tenCate genoodzaakt zijn tot importerenuit China. “Maar dat gaat wel ten kostevan deze fabriek, dan komen er dus 80mensen op straat te staan.” ■

5

‘De eerste keer dat ik in een confectiefabriek

in Tunesië was, schrok ik me rot’

Twentevisie. 04/2004

Het bedrijf van L. ten Cate in Roemenië waar ongeveer100.000 slipjes per week wordengemaakt.

Een gemiddelde productiemedewerker inNederland kost veertien-, vijftienhonderdeuro. In Hongarije is dat vier- tot vijfhon-derd euro, in Roemenië werken ze voornog veel minder: 150 tot 200 euro. En als

je nog een grens overgaat, naar deOekraïne, werken de mensen voor zestigtot negentig euro per maand. “Maar het isnatuurlijk niet voor niets zo goedkoop.Want in die landen is vaak weinig van wat

wij hier gewend zijn. De wegen zijn somsonbegaanbaar, administratieve systemenbestaan niet of zijn zo corrupt als de pest.En de mensen zijn niet of nauwelijksopgeleid. Ze denken en leven in die lan-den heel anders dan wij. We willen demensen graag een fatsoenlijk loon betalen,maar als je veel meer betaalt dan bij ande-re bedrijven worden ze niet loyaler, maarblijven ze na twee weken gewoon thuisomdat ze het loon voor die maand al ver-diend hebben,” verteld Marc Beune, hij isproductiedirecteur van L. ten Cate inGeesteren.

Twee keer betalenL. ten Cate werkte samen met een bedrijfin Tunesië, maar Beune heeft hetNederlandse management gevraagd teverkassen naar Roemenië. En aan deHongaar die voor L. ten Cate werkt, isTwentevisie. 04/2004

L. ten Cate str i jdt in de Oekraïne tegen Chinese s l ips bi j Aldi

Weinig onderbroekenlol

Over een paar weken wordt de Europese Unie uitgebreid met tien lan-den. Een aantal ondernemers uit het oosten van het land heeft al eerderhun heil gezocht in landen als Polen, Slowakije, Litouwen, Tsjechië. L. ten Cate in Geesteren maakt ondergoed. Na een faillissem*nt beginja-ren negentig werd het bedrijf overgenomen door Geert Steinmeijer. Dieheeft in de afgelopen jaren moeten besluiten de productie te verplaatstennaar lagelonenlanden. Door de verplaatsing van de oostgrens als gevolgvan de uitbreiding van de EU, moet ook L. ten Cate verhuizen. Anderswordt het te duur. “De consument vindt 2,99 euro voor drie slipjes bijAldi een normale prijs, maar dat is het natuurlijk niet.” Het verhaal isbekend: de consument vindt kippen in een legbatterij zielig, maar wil inde winkel niet meer betalen voor scharreleieren.

(door Jan Medendorp )

4

Marc Beune, productiedirecteurvan L. ten Cate:“Wij denken dat de Chinese produc-ten na een paar jaarook duurder zullenworden. Wij houdenhet die tijd wel vol, we hebben tenslotte vijftig jaar ervaring.”

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (4)

Twentevisie. 04/2004

“Nederland is vergeven van regels enprocedures. Mensen gaan in beroep,ondersteund met advocaten tegenbesluiten van de overheid. Aan heteinde van de procedure blijkt het vaakeen misverstand te zijn. Dat we elkaarniet goed begrepen hebben, en dat eengesprek had kunnen leiden tot eenoplossing,” aldus Klaassen.

Een belangrijk voordeel dat bij medi-ation geboekt wordt is het tijdsvoordeel.Een normale bezwaarschriftenprocedu-re, inclusief een gang naar de rechter,duurt al snel twee jaar. Sinds mediationzijn intrede heeft gedaan is degemiddelde lengte van het behandelenvan een bezwaarschrift gehalveerd. De doorlooptijd van een mediationbedraagt gemiddeld tien weken. Ookdraagt mediation bij aan een verminde-ring van het aantal juridische procedu-res en wordt het imago van de provincieverbeterd.

Angel uit conflictEen niet onbelangrijk neveneffect is dat mediation ambtenaren en be-stuurders aanzet zich klantvriendelij-ker op te stellen. Zij worden zich meer bewust van mogelijke conflictu-euze zaken en ondernemen eerderactie. “Provincieambtenaren moeten alin de planvorming burgers er bij betrek-ken, niet wachten tot een procedure.Anders dan in een normale bezwaar-schriftenprocedure is er bij mediation

veel aandacht voor de emoties die eenrol spelen.”

Met deze aanpak wordt volgensKlaassen de angel uit het conflictgetrokken. In bijna vijftig procent van de ingediende bezwaarschriften

is in overleg een oplossing gevonden.Oud-vakbondsbestuurder Co van

den Berg is een mediator die vooral in het bedrijfsleven optreedt. “Ik heb al meegemaakt dat een directeur niet meer met zijn adjunct-directeurpraat, of dat er een conflict is tussen Raad van Commissarissen en directie, of tussen ondernemingsraaden directie.

Ik ben geen scheidsrechter. Ik zetpartijen aan tafel en laat ze praten, nietover het verleden, maar over een oplos-sing. En dat is ook het grote verschilmet een rechtsgang waar de rechter een uitspraak doet. Dat doe ik niet, de partijen zoeken zelf een oplossing.”

Ruzie over uitritAls mediation niet slaagt, wordt de normale bezwaarschriftenprocedure opge-pakt, met eventueel een gang naar de rech-ter. “Het is volstrekt vrijwillig, ik ga zelf*ck niet onderhandelen. Als mensenbereid zijn aan tafel te praten, is het conflict al grotendeels opgelost,” aldusVan den Berg. Bij de provincie Overijssel zijn tot nu toe 27 mediation-bemidde-lingen geweest (waarvan driekwart succesvol) over uiteenlopende zaken als de aanleg van een uitrit, subsidie-verlening voor culturele instellingen en klachten over ambtenaren. “Bij binnenkomst van een bezwaarschriftwordt door de provincie direct telefonisch contact opgenomen met de bezwaarmaker.Onduidelijkheden of problemen die ver-oorzaakt zijn door een slechte com-municatie kunnen zo snel worden op-gehelderd. De ervaring leert dat van deongeveer zestig bezwaarschriften die jaarlijks binnenkomen een derde in dit sta-dium wordt ingetrokken.”

De mediator moet onafhankelijk zijn,maar wie betaalt, bepaalt? Klaassen: “Alswij een mediator in stelling brengen, beta-len wij, maar dat is altijd goedkoper danadvocaten.” Van den Berg omschrijft zichals dom, lui en dakloos. “Daar bedoel ik mee dat ik volstrekt onafhankelijk ben, me inhoudelijk niet met het conflictbemoei en het werk door de partijen laat doen.” ■

‘Mediator is dom, lui en dakloos’

Uitpraten!De provincie Overijssel werktsinds drie jaar (als eerste provin-cie in Nederland) met mediationals oplossing bij bezwaarschriften-en klachtenprocedures, maar ookbij interne (arbeids)conflicten. Deprovincie noemt het inschakelenvan onafhankelijke, tussenperso-nen bij monde van gedeputeerdeJob Klaassen “een groot succes”.Zij slagen er in meer dan de helftvan de gevallen in om een conflictte beslechten. En ook burgers enbedrijven zijn volgens een klantte-vredenheidonderzoek van de pro-vincie tevreden.

(door Mar t in Steenbeeke

en Jan Medendorp )

7

Een mediator is geen scheidsrechter,een mediatorhaalt partijenmet een conflictuit de boksringen zet ze aan tafel.

‘Als mensen bereid zijnaan tafel te praten,

is het conflict al grotendeels opgelost’

nog ongeveer 193 dagen +++ april +++ 19 +++ 20 +++ 21 +++ 22 +++ 23 +++ 24 +++ 25

+++ 26 +++ 27 +++ 28 +++ 29 +++ 30 +++ mei +++ 1 +++ 2 +++ 3 +++ 4 +++ 5 +++ 6 +++

7 +++ 8 +++ 9 +++ 10 +++ 11 +++ 12 +++ 13 +++ 14 +++ 15 +++ 16 +++ 17 +++ 18 +++ 19

+++ 20 +++ 21 +++ 22 +++ 23 +++ 24 +++ 25 +++ 26 +++ 27 +++ 28 +++ 29 +++ 30 +++

31 +++ juni +++ 1 +++ 2 +++ 3 +++ 4 +++ 5 +++ 6 +++ 7 +++ 8 +++ 9 +++ 10 +++ 11 +++

12 +++ 13 +++ 14 +++ 15 +++ 16 +++ 17 +++ 18 +++ 19 +++ 20 +++ 21 +++ 22 +++ 23 +++

24 +++ 25 +++ 26 +++ 27 +++ 28 +++ 29 +++ 30 +++ juli +++ 1 +++ 2 +++ 3 +++ 4 +++ 5

+++ 6 +++ 7 +++ 8 +++ 9 +++ 10 +++ 11 +++ 12 +++ 13 +++ 14 +++ 15 +++ 16 +++ 17 +++

18 +++ 19 +++ 20 +++ 21 +++ 22 +++ 23 +++ 24 +++ 25 +++ 26 +++ 27 +++ 28 +++ 29 +++

30 +++ 31 +++ augustus +++ 1 +++ 2 +++ 3 +++ 4 +++ 5 +++ 6 +++ 7 +++ 8 +++ 9 +++ 10

+++ 11 +++ 12 +++ 13 +++ 14 +++ 15 +++ 16 +++ 17 +++ 18 +++ 19 +++ 20 +++ 21 +++ 22

+++ 23 +++ 24 +++ 25 +++ 26 +++ 27 +++ 28 +++ 29 +++ 30 +++ 31 +++ september +++

1 +++ 2 +++ 3 +++ 4 +++ 5 +++ 6 +++ 7 +++ 8 +++ 9 +++ 10 +++ 11 +++ 12 +++ 13 +++ 14

+++ 15 +++ 16 +++ 17 +++ 18 +++ 19 +++ 20 +++ 21 +++ 22 +++ 23 +++ 24 +++ 25 +++ 26

+++ 27 +++ 28 +++ 29 +++ 30 +++ oktober +++ 1 +++ 2 +++ 3 +++ 4 +++ 5 +++ 6 +++ 7

+++ 8 +++ 9 +++ 10 +++ 11 +++ 12 +++ 13 +++ 14 +++ 15 +++ 16 +++ 17 +++ 18 +++ 19 +++

20 +++ 21 +++ 22 +++ 23 +++ 24 +++ 25 +++ 26 +++ 27 +++ donderdag 28 oktober +++

+++ Twentevisie Event 2004 +++ Hèt business-to-business evenement van 2004 +++

+++ spraakmakend +++ vernieuwend +++ bruisend +++ met bedrijfspresentaties +++

+++ workshops +++ thema’s met topsprekers +++ maar ook: prachtige buffetten +++

+++ topartiesten +++ een geweldige, sfeervolle ambiance +++ wordt vervolgd +++

+++ Twentevisie Event 2004 +++ UPDATE +++

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (5)

businessleden langzaam maar gestaag,”zegt Mirjam Gerritsen, commercialmanager van Heracles. “Voor dat geldbieden wij de leden natuurlijk een goedeplek op de tribune bij de voetbalwedstrij-den en daarnaast organiseren we een aan-tal businessclubavonden met specialegasten. Zo zijn Johan Derksen en EricaTerpstra op bezoek geweest. Verder orga-niseren we bijvoorbeeld een golfdag.”

FC TwenteHet aantal leden van de businessclubvan FC Twente neemt juist gestaag af.Waren er twee seizoenen geleden nog500 TOS-leden, dat aantal daalde vorigseizoen tot 493 en dit seizoen zijn er nogmaar 445 ondernemers die FC Twenteextra steunen. Volgens Karin Karnebeekvan de TOS-club zijn er in de loop vandit seizoen weer nieuwe aanmeldingengeweest voor de TOS. “We zitten in eenmoeilijke periode. Dat er leden hebbenopgezegd, komt vooral door de econo-mische malaise. En het feit dat we nogeens 500 euro extra hebben moeten vra-gen van onze leden heeft de zaakbehoorlijk op scherp gezet. Die 500 eurois pure noodzaak voor de TOS. Als hetaan ons ligt, gaat dat bedrag er zo snelmogelijk weer vanaf.” Nu betalen ledenhet basisbedrag van 5.000 of 6.300 eurovoor de exclusieve business-seats. Inbeide gevallen hebben ze dan twee stoe-len voor een heel seizoen in het ArkeStadion.

“Het old-boys-network is nog langniet uitgewerkt. We zien nog steeds heelveel mensen uit de oudere generatie opde soosavonden verschijnen, maar erkomen ook nog steeds nieuwe gezichtenbij. Het is nog steeds voor alle leden eenideale manier om eens per maand opinformele wijze met elkaar te praten. Enze houden allemaal van voetbal.”

DGAHennie van der Most toonde met de ver-bouw van De Koperen Hoogte (een voor-malige watertoren in Nieuwleusen - nade gemeentelijke herindeling Zwolle,langs de A28) voor alle lagen van debevolking entertainment te kunnen leve-ren. Een tiental zeer luxe hotelkamers,een restaurant bovenin de toren dielangzaam ronddraait. En in de top 100van restaurants sinds de opening als een

speer naar boven schiet. Van der Mosthoudt niet van ‘oppas-ondernemers’ of‘overname-ondernemers’, zoals hij zijncollega’s van beursgenoteerde onderne-mingen vaak smalend noemt. Hij zweertbij DGA’s, wat in die wereld staat voordirecteur/groot aandeelhouders. Demensen die echt ondernemen. Zelf risi-co lopen en iets hebben opgebouwd. Omzijn toren te promoten, richtte hij eenbusinessclub op. Als lid moet je wel aanhet hoofd staan (en eigenaar zijn) vaneen bedrijf waar minimaal een paar hon-derd mensen werken en waar enkeletientallen miljoenen omzet wordtgedraaid. Voor duizend euro krijgen deleden de Van der Most-formule opniveau: vermaak plus eten en drinkenzoveel als je wilt. En voor het vermaakzorgen inleiders als Cor Boonstra, JanTimmer, Cees van der Hoeven, Joep van den Nieuwenhuijzen, wijlen PimFortuyn, Fentener van Vlissingen. Voorjournalisten vaak onvindbaar, bij Vander Most geven ze hun mening voor eengeselecteerd publiek (ongeveer 250topondernemers in Nederland). Dieselectie en de bijzondere gasten zorgenervoor dat het lidmaatschap van DeKoperen Hoogte inmiddels zeer gewildis. De gasten mogen een introducé mee-nemen en zelfs om die kaarten wordtgevochten.

YedibYedib, wat staat voor Young EasternDynamics in Business, is opgericht doorRob Kouijzer van De Aanleiding en JoostGombert van Slag bij Almelo. “Veel net-werkclubs hebben allerlei commissiesdie van alles en nog wat moeten regelen.Bij ons niet. Er zijn wel thematische bij-eenkomsten die iets extra moeten bie-den. Ergens diepgravend op ingaan,zodat extra informatie wordt verkregen.Daarbij speelt ook de locatie een belang-rijke rol. Die moet aansluiten bij hetonderwerp. Yedib heeft dan ook geenvast honk waar de maandelijkse bijeen-komsten worden gehouden,” aldus deheren die in hun tweede jaar in totaalveertig leden hebben ingeschreven. Dehoogte van de contributie en de formule(full-service concept) is gemakshalveovergenomen van Van der Most. “Wijhebben geen ballotage en zijn gericht opde hele regio. Ook hoeven nieuwe leden

niet eerst een kunstje op te voeren voor-dat ze mogen toetreden.” Yedib moetuitstralen: jong van gevoel in daden endoen’.

Vice VersaVice Versa is een netwerk speciaal voorvrouwen. Voorzitter Liesbeth vanVlooten weet zelf ook niet duidelijkwaarom er een vrouwennetwerk moetbestaan. “In de opvoeding gaat bijnageen enkele ouder er van uit dat doch-terlief wel eens een mooie carrière kanhebben, laat staan een eigen bedrijf run-nen.” Van Vlooten is ook lid van een‘gemengde’ club. Maar ook daar ziet zedat vrouwelijke ondernemers elkaartoch weer opzoeken. “Vaak komt datdoordat vrouwen het gevoel hebbenniet serieus te worden genomen.Mannen bijvoorbeeld nodigen elkaarheel gemakkelijk uit voor een netwer-kactiviteit bij uitstek: de golfclinic.Vrouwen worden hiervoor zeldengevraagd.” Van Vlooten erkent overi-gens dat deze gevoelens ook wel heelgoed bij vrouwen tussen de oren kun-nen zitten. “Juist omdat ze daarmee eenverwantschap hebben, zoeken ze hetmaar bij elkaar.”

Opmerkelijk: “Ik zit niet in een net-werk om er opdrachtgevers of orders uitte halen, maar meer informatie te verkrijgen en ervaringen uitwisselen. Je moet eerst iets brengen, en dan pasiets halen. Het gaat erom dat wanneer je iemand nodig hebt, die weet te vinden.”

HobaNieuwe initiatieven zijn er ook. Zo probeert het Hoba raceteam in Hengelo, dat meedoet in het Formule Ford-racekampioenschap, liefhebbers van autosport te lokken met een combinatievan sponsoring en een businessclub.Onder het motto ‘Keep Business Simple’kun je voor een luttel bedrag per jaar metje bedrijfsnaam op twee raceauto’s wordenvermeld en mag je met alle medesponsorstwee keer een dagje op het circuit meelopen. Die dag staat dan vooral in het teken van netwerken. Voor race-fanaten en mooie gelegenheid eens vooraan te staan op een circuit. Maar het blijft natuurlijk een veredelde vorm van sponsoring. ■

9

Twentevisie. 04/2004

Zelfs een zaterdagderdeklasser alsSparta Enschede heeft een heel professi-onele businessclub. De leden zijn vaakplaatselijke ondernemers die zelf nogtegen een bal schoppen of voor hun zooniets extra’s doen bij de club. Veel bedrij-ven blijken niet of nauwelijks na te denken over sponsoring. Ze doen maarwat. Wat hun gevoel hun ingeeft en waarze zelf plezier aan beleven, zoals natuur-lijk de BVO’s in Twente.

Heracles Almelo telt dit seizoen bijna300 businessclubleden die voor eenbusiness-seat minimaal 3.000 euro beta-len. “De laatste jaren groeit het aantal

De fiscus is er goed voor, want die begrijpt dat je moet netwerken als ondernemer en dat je niet voor je plezier bij FC Twente op het ereterras verblijft. Een beetje ondernemer is vaak lid van de plaatselijke rotary of lions en is links en rechts aangeslotenbij een businessclub (niet zelden van een sportvereniging). Om zieltjes te winnen, met collega’s te praten en reclame te maken.Iedereen met geld wordt overal met open armen ontvangen. En dus ontstaan weer nieuwe businessclubs. Zoals De Koperen Hoogte van Hennie van der Most die alleen directeur/eigenaren om zich heen wil verzamelen en niets wil weten van consultants. De opkomst en ondergang van businessclubs in deze economischezware tijden.

(door Mar io van Santen en Jan Medendorp )Twentevisie. 04/2004

8

Hennie van derMost heeft de exclusieve businessclub De Koperen Hoogte opgericht.“Alleen directeur/groot aandeel-houders.” Hij biedt met inleiders alsCees van derHoeven en CorBoonstra veel waarvoor zijn geld.

Van der Most wil directeur/grootaandeelhouders en voor de rest niemand

Netwerken of je leven er vanaf hangt

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (6)

Opleiding voor toptalentenSWOT Masterclass MBA voor Career Center Twente.

Exclusief voor toptalenten, toekomstig executives, geselecteerd door middelgrote en grote ondernemin-

gen, die betrokken zijn bij Career Center Twente. Het gaat hier niet alleen om bedrijfskundige kennis en

vaardigheden op academisch niveau, maar ook om het uitbouwen van het Twentse netwerk, het leren van

elkaar en van de toonaangevende organisaties in de regio.

Zeer ambitieus programma, veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en integratieve projecten.

Duur: twee jaar Masterclass, derde jaar MBA.

Diploma: MBA, gevalideerd door de Dutch Validation Council.

voor meer informatie:

Career Center Twente

P.C. Hooftlaan 56D

7552 HG Hengelo

Telefoon: 074 255 8080

E-mail: [emailprotected]

Internet: www.cctwente.nl

SWOT

Postbus 217

7500 AE Enschede

Telefoon: 053 489 4670

Fax: 053 489 2748

E-mail: [emailprotected]

Internet: www.swot.nl

Voor het gehele opleidingsaanbod van SWOT surf naar www.swot.nl

11

Co

lum

n ju

ridisc

h g

ezie

n

Twentevisie. 04/2004

Ook op www.twentevisie.nl

Platform zakelijke dienstverlening.

VOOR VRIJBLIJVEND PERSOONLIJK ADVIES.

Over enige tijd zal een vrij omvangrijk wegenbouwproject in Twente worden uitgevoerd.Rijksweg 35 wordt ten zuiden vanAlmelo doorgetrokken in weste-lijke richting en zal ten westenvan Wierden worden aangeslotenop de bestaande weg Almelo-Zwolle, die vervolgens in de jarendaarna wordt omgebouwd totautoweg. Er is veel grond nodigvan agrariërs die langs minnelijkeweg wordt aangekocht en zonodig moet worden onteigend.

Zelden lopen de grenzen van een wegprecies gelijk met de perceelsgrenzenvan de agrariërs, dus dat betekent dat eroverhoeken ontstaan. Op een dergelijkeoverhoek kunnen gebouwen liggenwaaronder het woonhuis van de des-betreffende grondeigenaar. Dat woon-huis, voordien gelegen in maagdelijklandbouwgebied, ondergaat waardever-mindering als gevolg van de nieuweinfrastructuur.

Waardevermindering Bij het toekennen van waardevermin-dering als gevolg van aankoop of onteigening gold de eis dat de waarde-vermindering het gevolg was van deontneming van de eigendom, dus dewaardevermindering strekte niet verderdan als gevolg van de wegaanleg op degrond die ingeleverd moest worden.Dat betekende niet dat waardevermin-dering als gevolg van de wegaanlegdaarbuiten niet voor vergoeding in aanmerking kwam. Die waardevermin-dering kon meestal worden geclaimdals planschade.

Dit leidde in de jurisprudentie van deHoge Raad tot de volgende situaties.

Een vrachtwagenchauffeur in Helmondplacht zijn auto te stallen in de bermvan een weg nabij zijn woonhuis. Deweg werd gereconstrueerd en daartoediende de vrachtwagenchauffeur eendeel van zijn erf af te staan. Hij verloorook de mogelijkheid om zijn auto nabijhet huis te stallen. Hij claimde vergoe-ding van extra kosten die hij moestmaken voor een stalling elders. DeHoge Raad oordeelde in 1987 dat dieschade niet het gevolg was van de ontneming van de grond en dus nietvoor vergoeding in aanmerking kwam.

Het deel van de berm waar hij de autostalde, was namelijk niet zijn eigen-dom.

In Groningen werd enkele jaren later deautosnelweg van de stad Groningennaar Veendam doorgetrokken tot de Duitse grens door middel van eennieuwe rondweg benoorden Scheemda.De weg ging dwars door een toegangs-weg naar de boerderij van een grond-eigenaar. De boer claimde onder meerwaardevermindering van het woonge-deelte van de boerderij als gevolg vanuitzichtverlies en geluidsoverlast vande nieuwe weg.

Echter zijn eigendom, de toegangs-weg tot de boerderij, lag maar voorenkele meters breedte in het wegtracé.De op die enkele meters veroorzaakteschade was minimaal ten opzichte vande schade die door de totale wegaanlegwerd veroorzaakt. De Hoge Raad hieldin 1992 vast aan de eerdere uitgezettelijn en verwees de boer naar de plan-schaderegeling.

HindernissenNu kan men zich afvragen wat voorbezwaar het geeft om voor een deel vande schade te worden verwezen naar eenander loket, als men de schade maar vergoed krijgt, maar zo eenvoudig ligt hetniet. Voor het toekennen van een vergoeding van planschade gelden extraeisen die bij aankoop en onteigening nietgelden. Zo moet er een planvergelijkingworden toegepast en dat betekent datwanneer er een voorgaand bestemmings-plan is dat al in de wegaanleg voorzag, er geen recht is op schadevergoeding.Bovendien mag de schade niet voorzien-baar zijn en dat betekent dat wanneer degrondeigenaar gekocht heeft terwijl hetplan al bekend was, hij geen schade-vergoeding krijgt. Juist deze twee extraeisen zijn veel voorkomende hindernis-sen op het planschadepad.

Noodzakelijk gevolgDe Hoge Raad heeft nu in een zeerrecent onteigeningsarrest van 20 febru-ari 2004 de koers verlegd. Het ging omde Betuweroute en een grondeigenaarin de omgeving van Tiel.

De treinen (één in de vijf minuten,dag en nacht, bij volle capaciteit van deBetuweroute) rijden slechts over eenlengte van 10 meter op de onteigende

grond. De Hoge Raad vindt het kenne-lijk te gek voor woorden dat dezegrondeigenaar slechts een gedeelte van de in werkelijkheid ondervondenwaardevermindering in de onteigening vergoed krijgt. De Hoge Raad overweegtdat de hinder, die op het overblijvendewaarop de woning staat, zal wordenondervonden van het rijden over debuiten het onteigende liggende delenvan de spoorbanen, evenzeer een recht-streeks en noodzakelijk gevolg van de onteigening is.

Uit een oogpunt van onteigenings-systematiek is deze uitspraak moeilijk te plaatsen, maar voor de praktijk wordt wel een helder en beter bruik-baar criterium aangegeven. ■

Mr. T.J. van DroogeJacobs Kranenburg Advocaten Almelo

Onteigening en planschade

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (7)

doen als iets formeel niet klopt.”Weekamp luchtig : “Ja, ze zijn hier gek opstempels, dus ik heb er maar een paarlaten maken.”

Jan PalachGeen misverstand, Tsjechië is een vol-wassen land qua cultuur en infrastruc-tuur. “Mobiele telefoons waren hier snel-ler aanwezig en in grotere getale dan inNederland,” weet Weekamp. Het land is(na de opsplitsing met Slowakije) nogongeveer twee keer zo groot als Neder-land, maar het telt slechts tien miljoeninwoners. Het heeft een enorme drangnaar vrijheid als gevolg van de eeuwen-lange onderdrukking. Het westen wordtals gevolg van het verraad in 1938(Engeland en Frankrijk leverden het landdeels uit aan de nazi’s) niet automatischals een bondgenoot beschouwd. De stu-dent Jan Palach die zichzelf in 1968 inbrand stak uit protest tegen de Sovjetinvaldie aan de Praagse Lente een einde maak-te, wordt op verschillende plekken inPraag nog steeds herdacht.

De Karelsbrug in de Gouden Stad isvoor zover bekend de eerste stenen brugin Europa. De Moldau die er onder doorstroomt, zette twee jaar geleden bijna heelPraag onder water. “Inclusief de metro endaar zijn ze nogal van geschrokken wantdat was de officiële schuilplaats voor deburgers. Binnen 24 uur waren de metro-lijnen overgenomen door bussen enwaren de strepen van de rijbanen in destraten aangepast aan de problemen,” her-innert Weekamp het voortvarende optre-den van het Praagse bestuur. De prijzen inPraag zijn vergelijkbaar met die inAmsterdam. “En daarom zitten we ook inhet oosten van het land. Ik verbaas me erook wel eens over, maar toen we met de fabriek begonnen werd ons nadrukkelijkgevraagd om zes uur ’s ochtends te begin-nen. Want veel mensen hebben hier twee banen.” De toeristische rol vanTwentevisie: bij een bezoek aan Praag is het de moeite waard om het Repre-sentatiehuis te bezoeken. Het is histori-sche grond, de communisten sloegen heteerst kort en klein en droegen daar ver-volgens in 1989 de macht over aan VaçlavHavel. Met dank aan de Europese Uniedie er zo’n 5 miljoen euro voor over had,is het huis weer in de zeer fraaie oor-spronkelijke staat gebracht.

1600 deuren per week“We zochten een locatie op een afstandvan maximaal een dag reizen. DankzijDutch General Trading vonden we eenvoormalige staatsboerderij waar ook al eenhoutproductiebedrijf in gezeten had. Wewillen met het bedrijf graag alleen zitten,niet op een industrieterrein waar we geïn-fecteerd zouden kunnen worden met dementaliteit van andere bedrijven, of metde grijze economie. Daarom hebben we ervoor gekozen dit bedrijf echt van de grondaf aan op te bouwen.” Dat mag je letterlijkopvatten, want je moet wel heel enthousi-ast en optimistisch zijn om in de grijzeloodsen die als gevolg van achterstalligonderhoud op sommige plaatsen bijna inelkaar vallen, een productiehal te zien

waar volgend jaar tot wel zo’n vijftien- totzestienhonderd deuren per week gepro-duceerd moeten worden. “Dan had je heteen jaar geleden moeten zien, toen was hetecht een ruïne. We hebben in één van dehallen een nieuwe vloer aangelegd, nieu-we wanden, overal nieuwe plafonds metgoede verlichting, ramen die overal dag-licht binnenlaten. We hebben een kabelmoeten aanleggen van anderhalve kilo-meter naar het dorp.”

In totaal heeft Weekamp in Tjechiëongeveer 1,5 miljoen euro geïnvesteerd.De reis- en verblijfkosten blijven voorals-nog hoog omdat wekelijks tien tot vijftienNederlanders overkomen om verder aande fabriek te werken. “En om de kwaliteitvan de deuren te controleren. We probe-ren onze kennis en ervaring over te bren-gen. Op dit moment maken we zo’n dui-zend deuren per week, maar dat aantalmoet flink opgeschroefd worden om hierte gaan verdienen ondanks dat de loneneen kwart zijn van die van de Nederlandseproductiemedewerkers.”

ZonnebrilDankzij Weekamp is het dorp altijd verze-kerd van een sneeuwvrije weg. “Er kan

hier in één nacht zomaar zestig totzeventig centimeter sneeuw vallen. Wijhouden de weg naar het dorp sneeuw-vrij voor onze vrachtwagens die eenaantal keren per week van Nederlandnaar Tsjechië rijden met materiaal enterugkomen met deuren.” Inmiddels isWeekamp al weer bezig met uitbreidingin Tsjechië, een tweede voormaligeschuur wordt verbouwd. “In deze halkomt de productie van luxe deuren.”Tijdens de nieuwjaarsspeech heeftWeekamp zijn 130 Nederlandse mede-werkers gemeld dat ze ondanks zijnactiviteiten in Tsjechië niet bang hoe-ven te zijn voor hun baan. “We hebbennet nieuwe kantoren in Dedemsvaartlaten bouwen, dat doen we niet voorniets. Maar geen uitbreiding van de pro-ductie, in Nederland concentreren weons op de toegevoegde waarde voordeuren, zoals verven, spuiten, slotgatenmaken en de montage van het hang- ensluitwerk. Maar de verdere groei zal inTsjechië plaatsvinden. Als het echt goedgaat lopen, gooi ik de boel tegen degrond en zet hier dan een modernefabriekshal neer. Maar eerst de investe-ringen terugverdienen.”

Weekamp is er trots op dat hij inTsjechië vergelijkbare arbeidsomstan-digheden nastreeft als in Nederland.“We hebben hier een computergestuur-de afzuiginstallatie en het stof wordtverbrand, en daarvan wordt de fabriekverwarmd. En ze hebben hier een mooi-ere kantine dan in Dedemsvaart. Ookheb ik een kleedkamer laten maken metlockers en douches. Je moet soms eenzonnebril opzetten om de stapjes voor-uit te willen zien. Ik schrik niet zo gauwvan een plaat die loszit.”

Weekamp heeft in de Tsjech Janosikeen man gevonden met wie hij samenwil bouwen. Janosik spreekt helaasgeen woord Engels, hij stikt overigenswel van het geld. Met zijn pas 32 jaar ishij de grote man van het dorp, de helftvan de inwoners werkt in één van zijnbedrijven. “Je hebt een locale partnernodig om succes te hebben en Janosik is voor mij de ideale compagnon.” De bedrijfsleider dankt zijn baan onder meer aan het feit dat hij als tolk optreedt tussen Weekamp en deNederlanders enerzijds en de Tsjechenanderzijds. ■

13

Twentevisie. 04/2004

‘Ze zijn hier gek op stempels, dus ik heb

er maar een paar laten maken’

In 1978 begonnen Jan en Henk Weekampmet een timmerfabriekje. Jan overleed in1985, zijn zonen Johan en Richard gin-gen hun oom helpen (bij het bedrijfwerkten op dat moment ongeveer tienmensen). Het accent kwam vanaf datmoment te liggen op deuren. Een goudengreep. “Mensen hebben geld over vooreen mooie buitendeur. En als ze voorveel geld een nieuw bankstel kopen danwillen ze in het interieur ook een mooiebinnendeur. En dan niet zo’n boardkar-tonnen ding,” verklaart Johan Weekamphet succes van het bedrijf. In de marktvan de luxe deuren heeft Weekamp een

marktaandeel van zo’n tien procent. Om de hevige concurrentie het hoofd te bieden, liet Weekamp vanaf 1990 de standaarddeuren produceren inSumatra en Jakarta. “Het grootste probleem is de kwaliteit. Maar we werken nu samen met twee bedrijvenwaaraan we gegarandeerd hebben dat wealle deuren afnemen als ze tenminstevoldoen aan onze kwaliteitseisen.” In totaal fabriceert Weekamp zo’n130.000 binnen- en buitendeuren perjaar (voor nieuwbouw en vervangings-markt), de helft daarvan komt uit deze Aziatische landen.

Kunstje gefliktEen eigen bedrijf in Indonesië is volgensWeekamp af te raden. “Het is daar zo cor-rupt als de pest en ik heb daar eens let-terlijk voor mijn leven moeten rennen.”Weekamp zocht in de afgelopen jaren uitconcurrentieoverwegingen naar een lage-lonenland dichter bij huis. “Voor degeografische spreiding van de productieen om ook meer dan alleen de stan-daarddeuren goedkoper te laten produ-ceren.” Weekamp kwam in eerste instan-tie uit in Slowakije waar hem bijna eenkunstje werd geflikt. “Ze wilden mij eenfabriek verkopen waar een paar maandenlater een spoorweg overheen zoukomen.” Geschrokken ‘vluchtte’ hij naarTsjechië. “Twee dingen heb ik geleerd: ikhuurde expertise in via Dutch GeneralTrading in Hoogeveen dat zich gespecia-liseerd heeft in bemiddeling tussenNederlandse en Tsjechische bedrijven.En ik wilde een Tsjech betrekken bij deplannen.” Dutch General Trading heeftzelf mensen in Tsjechië werken, onderanderen vrouwen van directeuren vantopondernemingen die gemakkelijk hunvoelhorens kunnen uitsteken. “Beter danofficiële statistieken, want ze gaan hiercreatief om met cijfers.”

Halve DuitsersDe lage lonen (van pakweg 400 tot 800euro per maand) trekken ondernemers diebijvoorbeeld versnellingsbakken willenlaten maken. “Zo’n affaire maakte ikonlangs mee,” vertelt John Koelemij vanDutch General Trading, “goed idee, zehebben alleen een fabriek gekocht in eengebied waar eigenlijk alleen glasblazers entimmerlieden wonen.” Op mooie verhalenzitten ze in Tsjechië ook niet te wachten.Het land is feitelijk bezet geweest van1620 tot 1989. “Tijdens het communismelieten de Russen die zelf niets presteerdende Tsjechen het hoogwaardige werk doenen hadden daarop alleen maar commen-taar. Vergis je niet, een Tsjech is doorgaansbeter onderlegd dan een Nederlander.”Een kwaliteit die ook Johan Weekamponderkent: “De Tsjechen zijn halveDuitsers, het zijn echte producenten. Metgoede instructies werken ze als een trein.Als je veranderingen wilt doorvoeren, isdat wel lastig.” Volgens Koelemij staat hetland nog steeds met één been in de plan-economie. “Ze kunnen enorm moeilijk

“Ik heb hier tot nu toe nog geen euro verdiend,” laat Johan Weekampvan de gelijknamige deurenfabriek zich op een onbewaakt moment ont-vallen. Hij loopt door zijn nieuwe bedrijf in Valasske Prikazy (nabijOstrava in het oosten van Tsjechië) op een steenworp van de Slowaaksegrens. De voormalige kolchoz (staatsboerderij naar Sovjetmodel) lijktin weinig op de fonkelnieuwe fabriek in Dedemsvaart waar zo’n 130mensen de kost verdienen. Toch moet het brakke onderkomen voor eendeel de toekomst gaan uitmaken van Weekamp Deuren. In een bijkansparadijselijke omgeving, dat moet gezegd.

(door Jan Medendorp )

Twentevisie. 04/2004

12

Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechische fabriek in ‘middle of no-where’

Een wereld van verschil op één dag reizen

Johan Weekampziet de groei van

zijn deurenfa-briek in Tsjechië

plaatsvinden. “In Dedemsvaart

doen we alleennog de toegevoeg-

de waarde voorde deuren, zoalsverven, spuiten,slotgaten maken

en de montagevan het hang- ensluitwerk.” (Foto:Jan Medendorp.)

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (8)

Met ééndruk opde knopin Tokio

( Of bij de benedenburen )

KN bv, Postbus 237, 1170 AE Badhoevedorp, tel. 0800 - 022 21 41, fax 020 - 658 41 60, e-mail: [emailprotected]

Kijk op www.kn.nl/fstv of bel GRATIS 0800 - 022 21 41

U kent dat wel: u leest een aardig artikel in dit blad en vindt eigenlijk dat uw relatie in Tokio het ook moet zien.

Maar om het nu per post te verzenden, of eerst te kopiëren en daarna te faxen, dat kost u weer de nodige

tijd. Papier is namelijk moeilijk te verplaatsen, laat staan snel. Gelukkig is er nu de Minolta FlexiSend. Deze

scant in no-time al uw papieren documenten en zorgt direct voor de verzending naar e-mail of fax, waar ook

ter wereld. En dat met slechts één druk op de knop! Alles weten over de uitgebreide verzendmogelijkheden

van deze multifunctionele printer-copier?

TV0104FS

15

Co

lum

n fin

an

cie

el a

cc

en

t

Twentevisie. 04/2004

Ook op www.twentevisie.nl

Platform zakelijke dienstverlening.

VOOR VRIJBLIJVEND PERSOONLIJK ADVIES.

Leuker kunnen we het nietmaken, wel gemakkelijker, luidtal enkele jaren de slogan van de Belastingdienst waarmee zij tracht een gemoedelijke ver-houding met u als ondernemer te suggereren. De waarheid ishelaas nog wel eens harder engrimmiger. De ambtenaren vande Belastingdienst kennen hetbedrijfsleven niet of onvoldoen-de en kunnen zich daardoorsoms onvoldoende inleven in deproblematiek waarmee u regel-matig wordt geconfronteerd. Hetgevolg daarvan is dat geschillenkunnen escaleren.

U hebt bijvoorbeeld een verschil vanmening met de inspecteur over dewaardering van een bepaalde post in uwjaarrekening. De financiële belangenzijn in de meeste gevallen niet gering.De inspecteur is wellicht bang voorzogenaamde precedentwerking: hij wilin andere, min of meer vergelijkbaregevallen niet worden geconfronteerdmet een u voor u als belastingplichtigegunstige regeling in deze ene situatie.Als gevolg hiervan is en blijft de inspec-teur vrij star in zijn standpunt. U bentbest bereid om over een oplossing vanhet geschil te praten, maar door deopstelling van de inspecteur lijkt ditweinig zinvol. Hoewel u, en wellichtook de inspecteur, dit eigenlijk niet willen, lijkt er niet veel anders te restendan een tijdrovende en soms kostbareprocedure.

BezwaarschriftDe procedure begint met een door u ofuw adviseur ingediend bezwaarschrift.Na de uitspraak op dit bezwaarschriftvolgt uw beroepschrift bij het Gerechts-hof en het vertoogschrift van de in-specteur. Vervolgens wordt de zaak behandeld op een zitting. Als u zoverbent, is in veel gevallen al zeker eenperiode van één tot anderhalf jaar verstreken. Een periode waarin u nogsteeds geen duidelijkheid hebt over uw ingediende fiscale aangifte en deeventuele financiële gevolgen. Tijdensde zitting kan het voorkomen dat derechter u samen met de inspecteur degang op stuurt om de zaak in de compromissfeer op te lossen. Daar hebtu dan anderhalf jaar op gewacht!

ConflictbeheersingAls het aan de Belastingdienst ligt komter een nieuwe mogelijkheid om hetgeschil op te lossen: fiscale mediation.Mediation is een wijze van ‘conflicthan-tering’ die in het civiele recht meer enmeer wordt toegepast. Bij mediation los-sen partijen zelf hun conflict op, via deinschakeling van een mediator/bemid-delaar. Beide partijen betalen in principede helft van de kosten. De mediator kiestgeen partij en is onafhankelijk. Dooronderhandelingen helpt de mediator departijen tot een vrijwillige oplossing te komen. In Nederland is mediationsterk in opkomst onder andere doordatde rechterlijke macht sterk overbelast isen daardoor procedures steeds langerduren.

De fiscale mediator in ons geschil ver-kent wat u en de inspecteur beogen, watu beiden verdeeld houdt en wat u zouwillen bereiken. Onder leiding van de mediator worden de belangen van beide partijen in een open sfeer geïnven-tariseerd, waarna wederzijds begrip enruimte voor onderhandeling ontstaat. Indeze sfeer kunnen partijen uiteindelijkovereenstemming met elkaar bereiken.Mediation is een vorm van oplossing vangeschillen die eindigt in een zogenaam-de vaststellingsovereenkomst. U dientzich hierbij wel goed van bewust te zijnvan het feit dat bezwaar en/of beroeptegen deze vaststellingsovereenkomstniet meer mogelijk is.

Interne mediators De Belastingdienst wil gaan werken metinterne mediators. Zij kunnen in eenvroeg stadium worden ingezet en kostenniets. Als de verhouding met de inspec-teur echter al (enigszins) vertroebeld is,kan het vreemd overkomen dat u temaken krijgt met een mediator die indienst is van de Belastingdienst. Hetmoet in die gevallen ook mogelijk zijnom een externe mediator in te schakelen.Over de kostenverdeling zullen danvooraf duidelijke afspraken moeten worden gemaakt.

De voordelen en de praktijkDe voordelen van mediation liggen metname in de snelheid waarmee een geschilwordt opgelost en in het feit dat media-tion relatief goedkoop is. Zeker in de situatie waarbij een interne mediator vande Belastingdienst wordt ingeschakeld.

Mediation is in principe geschikt voorelk ‘conflict’ waarbij de betrokken partij-en zich er van bewust zijn dat men (ookin de toekomst) elkaar nodig heeft en datescalatie van het conflict de ‘schade’waarschijnlijk slechts vergroot. Omdat inuw (fiscale) geschillen met de inspecteurin een aantal gevallen ook zgn. rechts-vragen moeten worden beantwoord,moet u zich wel van bewust zijn van hetfeit dat lang niet alle situaties zich lenenvoor fiscale mediation. De praktijk zal inde komende jaren uitwijzen of fiscalemediation in een behoefte voorziet. ■

Mr. G.J. KluversDe auteur is als belastingadviseur ver-bonden aan de Ten Kate & HuizingaBelastingadviseurs te Denekamp

Fiscale mediation

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (9)

maal 15%; dat betekent dat de kunst-grasvelden in de komende jaren 483 miljoen omzet opleveren,” rekent Van Esvoor. “Waarbij de vraag natuurlijk is of Ten Cate de productiecapaciteit op peil kan houden en een marktaandeel van 50% kan handhaven.”

Stork Ondanks de iets gedaalde omzet is hetoperationele resultaat van Stork in 2003met 50% verbeterd dankzij de in 2002ingezette kostenbesparingen. Het zalmoeilijk worden om het bedrijfsresultaatvan 2003 te evenaren. Bovendien zullende pensioenpremies en de belastingdrukaanzienlijk hoger uitkomen dan in 2003.“Maar de onderneming staat er betervoor dan een jaar geleden,” aldus Van Es.Verder zal Stork dit jaar beginnen met de eerder aangekondigde transformatie naar twee hooguit drie kernactiviteiten. “Ik verwacht dat Stork zich zal blijvenrichten op Aerospace en dat IndustrialComponents zal worden afgestoten. Enwat er met Technical Services, Food enPoultry Processing en Prints zal gebeu-ren, is absoluut onduidelijk. Deze drie divisies kenmerken zich door een goede marktpositie, hoog rendement op geïnvesteerd vermogen, beperkte groeiop de eindmarkten en een stabiele kasstroom.”

Over het aandeel Stork zegt Van Es:“Op basis van de verwachte winst peraandeel in 2004 is de koers-winstver-houding 7, en is het aandeel niet te duur,ondanks de verdrievoudiging van dekoers in 2003. Wij hebben Stork op‘kopen’ staan.

Twentsche Kabel Holding“De operationele winst (11,9 miljoeneuro) van Twentsche Kabel in 2003 wasboven verwachting, evenals de winstper aandeel (1,48 in plaats van 1,29euro). Ook het dividend lag met eeneuro ruim boven de verwachting van 46eurocent. Ondanks moeilijke marktom-standigheden en negatieve valuta-effec-ten bleef de omzetdaling beperkt. Ruim 20% van de omzet kon wordengerealiseerd met innovaties en oplos-singen die in de afgelopen twee jaarzijn geïntroduceerd. Doordat er sterk is ingezet op vernieuwing van acti-viteiten en als oplossingsgericht bedrijf

toegevoegde waarde te leveren aan hunklanten, konden ze ondanks de moei-lijke marktomstandigheden een nage-noeg gelijke omzet realiseren.” Ooit isde Machinegroep gekocht om het

bedrijf minder cyclisch te maken,inmiddels is het de grote winstmakervan het bedrijf. “Hoe dan ook, wij bevelen het aandeel Twentsche Kabelzeer aan.” ■ 17

Twentevisie. 04/2004

De winnaar van het bekende Rabo-beleggingsspelin maart was Dick Ruijvekamp. Het spel werd in destudio van RTV Oostgespeeld omdat de opname vanMemphis was verplaatst naarRijssen in verbandmet een speciale uitzending over reclame.Ruijvekamp kreeguit handen vanRabo-beleggingsad-viseur Allard van derVeen (rechts) hetkistje wijn. Viawww.twentevisie.nlkan iedereen gratismeedoen aan het spel.

Bij Rabo Securities in Amsterdam werd deovername van het Amerikaanse SouthernMills door Ten Cate met gejuich begroet.Thijs Hovers (zoon van de vroeger Stork-topman) werkt daar als senior analist. “Detwee bedrijven zijn complementair. Endankzij de overname kan Ten Cate eengrotere vuist maken naar de toeleveran-ciers en dat betekent ruimere marges.”Hovers heeft zich verdiept in hetAmerikaanse bedrijf Southern Mills: “Eenfamiliebedrijf al van voor de oorlog, altijdgoede rendementen. En net als Ten Catetechnologisch gedreven. Het bedrijf heefteen leidende positie in de VerenigdeStaten. Southern Mills en Ten Cate kun-nen gebruik maken van elkaars netwerk,‘cross-selling’ genereren.”

28 miljoen Hovers is ook onder de indruk van Loekde Vries als manager. “Hij heeft het bedrijfvoor de poorten van de hel weggesleept.En ook de wijze waarop hij Enbi winstge-vend heeft gemaakt en nu probeert te ver-kopen, spreekt mij aan.” Hovers vermoedtdat Ten Cate voor de overname acht ànegen maal de nettowinst heeft betaald.“Dat is namelijk ook de huidige waarde-ring van Ten Cate op de beurs. Het kan watmeer zijn voor goodwill, maar ik denk eenbedrag in de orde van grootte van 28 mil-joen euro. De hamvraag is dan natuurlijkof je samen meer kunt verdienen dan definancieringskosten.”

KunstgrasgroeiTen Cate trekt vooral de aandacht met hetkunstgras. In Europa zijn grofweg 250.000voetbalvelden. Op dit moment is nog maar1% (2.500) daarvan voorzien van kunst-gras. Het marktaandeel van Ten Catebedraagt circa 50%. De verwachting is datop termijn 5 tot 7% van de velden metkunstgras zal worden aangelegd, dan praatje ineens over 17.500 velden. Een groeivan 15.000 waarvan Ten Cate volgens hetmarktaandeel 7.500 zal aanleggen.

Een kunstgrasveld kost 375.000 tot500.000 euro. “Laten we uitgaan van eengemiddelde prijs van 430.000 euro.Afhankelijk van de kwaliteit en het typeneemt Ten Cate tussen de 10 en 20% vande omzet voor zijn rekening. Laten we uit-gaan van 15%.”

“Het rekensommetje is dan: 7500 vel-den maal 430.000 euro is 3.225.000.000

16

Ten Cate betaalde circa 28 mil joen euro voor Southern Mil ls

Oostelijke aandelen schitteren

Thijs Hovers vanRabo Securities isonder de indruk vanLoek de Vries alsmanager: “Hij heefthet bedrijf voor depoorten van de helweggesleept. En ookde wijze waarop hijEnbi winstgevendheeft gemaakt en nuprobeert te verkopen,spreekt mij aan.”

Twentevisie. 04/2004

In maart dook de beurs met veel donder (bomaanslagen Madrid) en geweld (het afschieten van drie raketten op een man in een rolstoel in Israël) omlaag van 360 naar 325. “De angst voor meer terreuraanslagen is weer groter geworden en veel beleggers verkopen daarom al hun aandelen,” aldus Sjoerd van Es, van de Rabobank Enschede-Haaksbergen. Daarnaast veel aandacht voor de al in dit blad aangekondigde overname door Ten Cate. En van de oostelijke fondsen presenteerden Stork en Twentsche Kabelgoede cijfers.

(door Jan Medendorp )

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (10)

19

Colu

mn

person

eel & organ

isatie

Twentevisie. 04/2004

Ook op www.twentevisie.nl

Platform zakelijke dienstverlening.

VOOR VRIJBLIJVEND PERSOONLIJK ADVIES.

Een ongeluk zit in een kleinhoekje. Ook op de werkplekgebeuren dagelijks grote en kleine ongelukken. En al hoefteen bedrijfsongeval niet altijd vergaande gevolgen te hebben, u bent volgens de Arbo-wet verplicht aandacht te besteden aan bedrijfshulpverlening (BHV).Natuurlijk gaat het bij bedrijfs-hulpverlening om meer dan een wettelijke verplichting. De veiligheid van werknemers,bezoekers én klanten is ermeegemoeid.

Hoe groot of klein uw bedrijf ook is: alswerkgever bent u volgens de Arbo-wetverplicht minimaal één werknemer aan te wijzen als bedrijfshulpverlener(BHV’er). De wettelijke norm is éénBHV’er op vijftig aanwezige personen(inclusief eventuele bezoekers, klanten,winkelend publiek, etcetera). Zijn ermeer werknemers of heeft uw bedrijfveel bezoekers, dan moet u ook meerBHV’ers aanstellen. Omdat de BHV’ernatuurlijk ook wel eens ziek of vrij is(of kan doorstromen naar een nieuwebaan), is het sowieso raadzaam ommeer dan één BHV’er op te leiden,zodat u niet direct zonder bedrijfshulp-verlener zit.

In een bedrijf met minder dan vijftien werknemers, mag de werkgever die een natuurlijke persoon is zelf de BHV-taken uitvoeren. Uiteraard moet u dan wel beschikken over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrustingom de taken naar behoren te vervullenen zorg te dragen voor een goede vervangingsregeling.

Eisen aan bedrijfshulpverleningDe bedrijfshulpverlening moet binnenenkele minuten na het plaatsvindenvan een ongeval of brand snel en effec-tief kunnen optreden, tot het momentwaarop de professionele hulpverleningzoals brandweer en ambulancedienstende taken kan overnemen. Er moetenaltijd voldoende bedrijfshulpverlenersaanwezig en beschikbaar zijn. Als deveiligheid en de gezondheid in gevaarkomen van werknemers van een anderbedrijf in de nabije omgeving, dan moeten de werkgevers ervoor zorgendat de bedrijfshulpverleners elkaar overen weer bijstand kunnen verlenen.

Bedrijfshulpverlening organiserenBij het organiseren van bedrijfshulpver-lening is er een aantal eisen waaraan umoet voldoen (zie de Arbo-wet en het bij-behorende Arbobesluit). Het begint metde risico-inventarisatie en -evaluatie(RI&E): het in kaart brengen van depotentiële gevaren binnen uw bedrijfvoor werknemers, klanten, bezoekers,omwonenden en voorbijgangers.

In overleg wijst u één of meerderemedewerkers aan als BHV’er en zorgt u ervoor dat deze mensen geschooldworden in het bieden van eerste hulp. Er moet een bedrijfsnood- en ontrui-mingsplan worden opgesteld en bekend-gemaakt aan alle medewerkers. Tijdenseen (brand)oefening moet dit plan daad-werkelijk worden uitgeprobeerd en daarna up-to-date worden gehouden.

Wie kan BHV’er worden?U kunt als werkgever iemand aanwij-zen voor de functie van BHV’er.Meestal zijn er genoeg vrijwilligers tevinden, die de verantwoording en uit-daging graag aangaan. Maar er zijn ookbelangrijke overwegingen die een rolspelen bij het aanwijzen van medewer-kers als BHV’er.

Omdat er tijdens werktijd altijd mini-maal een BHV’er aanwezig en vooralsnel ter plekke moet zijn (binnen 3 à 4minuten), is een parttimer of een medewerker die veel buiten de deur is bijvoorbeeld geen geschikte kandidaat.Iemand moet bovendien de taken aankunnen: een BHV’er moet door-tastend en stressbestendig zijn.

Taken bedrijfshulpverlenersHet is de primaire taak van de BHV’erom snel ter plekke te zijn bij eenincident (brand, ongeval, vrijkomenvan chemische stoffen etc.) en ervoor tezorgen dat directe gevolgen voor mede-werkers en andere aanwezigen beperktblijven. Verder heeft de BHV’er deplicht om de externe hulpverleners bijeen incident van grotere omvang bij testaan en hen te begeleiden.

Kort samengevat zijn de taken van deBHV’er in het algemeen het verlenenvan eerste hulp bij ongelukken, hetbeperken en het bestrijden van brand,het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers enandere personen in het bedrijf en het

alarmeren van en samenwerken methulpverleningsorganisaties (brandweer,politie, ambulance) bij een calamiteit.

Opleiden bedrijfshulpverlenersDe verantwoordelijkheid voor het optre-den van de BHV’ers ligt altijd bij dewerkgever. Ook komen opleiding enopfriscursussen voor uw rekening. Dekosten bedragen gemiddeld tussen de € 250,- à € 300,- (inclusief lesmateriaal)per persoon. Om de kennis op peil tehouden, moeten de BHV’ers jaarlijks eenopfriscursus (één dag) volgen. De kostenhiervoor liggen rond de € 150,-.

Hiernaast zijn er nog een aantal bijko-mende kosten zoals de aanschaf vanEHBO-middelen, rookmelders, blusmid-delen, BHV-jasjes, vluchtwegbewijzerin-gen en indien noodzakelijk communica-tie-apparatuur voor de BHV’ers (vooralhandig in grotere bedrijven).

SanctiesDe controlerende instantie op het gebied van bedrijfshulpverlening is deArbeidsinspectie. Sinds een paar jaarvoert de Arbeidsinspectie een ‘lik-op-stuk-beleid’. Een bedrijf dat niet of teweinig doet aan BHV krijgt direct een boete. Deze kan oplopen tot ruim € 9.000,-. Als u BHV blijft veronacht-zamen en meerdere boetes van deArbeidsinspectie hebt ontvangen, looptu bovendien het risico dat verzekerings-maatschappijen weigeren schade of letsel te vergoeden! ■

B.R. WagtenveldDirecteur Remedie

EHBO op het werk

Want uiteindelijk is er natuurlijk niks leuker

dan de rollen om te draaien. En Gerrit Zalm nu maar eens een blauwtje te laten lopen. Nou hebt u

waarschijnlijk al een prima accountant die voor u als een havik op de belastingcenten let. Daar willen

we beslist niets aan af doen. Sterker, onze klanten hebben de ervaring dat we daar vaak nog

aardig wat besparingen aan toe kunnen voegen. Omdat we als fiscalist alles, maar dan ook echt alles

weten van de ingewikkelde en over en weer vliegende belastingwetgeving. Onze klanten weten ook

dat we niet denken in mooie cijfers voor de bank. Of voor wie dan ook. We zitten simpelweg op de

stoel van de ondernemer die zijn inzet tot aan het gaatje wil hebben uitbetaald. Netto, welteverstaan.

Daarvoor trekken we, binnen de wettelijke mogelijk-

heden, alle trucs en tips uit de kast. En dat levert geheid

hele leuke resultaten op.

Nou, reken maar van yes.

”Leuker kunnen we het niet maken.”

M.H.Tromplaan 8, Enschede. Postbus 24, 7500 AA Enschede. Telefoon 053-4316161. Fax 053-4316191. E-mail: [emailprotected] www.bakxrombouts.nl

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (11)

ter wereld ook bevindt, via het internetkunnen ondernemers alle financiële enlogistieke gegevens van hun bedrijf bekij-ken en bewerken. Zowel de front- als deback-office werkt met één gezamenlijkedatabase. MHR levert verder specifiekesoftware, zoals het prognosticeerpakkerFin Force, voor bedrijven die snel groeienof werken met seizoensinvloeden, enmanagement toolpakketten onder denaam Sumatra-software.

Ook in de wereld van de accountancy ishet internet niet te stuiten, blijkens bijvoorbeeld de inspanningen van Hen-driksen Accountants en Adviseurs uitTubbergen, die (aldus Hendriksen) in dezeregio als eerste accountantsorganisatie hetinternet boekhouden voor ondernemersaanbiedt. Een aantal voordelen: geenonderhoud meer nodig aan administratie-ve software (dus ook geen back-ups), opti-male beveiliging, iedere minuut van dedag de beschikking over actuele enbetrouwbare bedrijfsinformatie en geengebondenheid aan een vast werkplek.

First Design in Enschede gaat, naastproductontwikkeling voor derden, vooreigen rekening en risico nieuwe produc-ten ontwikkelen in de sfeer van verpak-kingen en de zorg. First Design ontwikkelten ontwerpt industriële producten en is in15 jaar uitgegroeid tot een bedrijf met eengrote, gevarieerde en internationale klantenkring; bijvoorbeeld Auping enOxycom. In het kader van de nieuwebedrijfsstrategie gaat First Design hulp-middelen voor gebruik in de zorg ontwik-kelen. Een voorbeeld van een nieuwe verpakking is een doseringssysteem voordagelijkse levensbehoefte. De nadruk hierbij ligt op verpakkingen met extra toegevoegde waarde en gebruiksgemak.

Met Maria Mutola haalt de organisatie vande THALES FBK-Games een absolutevedette bij de vrouwen in huis. De atlete

uit Mozambique is al geruime tijd onge-slagen op haar favoriete afstand, de 800meter. Zo was ze op dat nummer het helejaar 2003 niet te kloppen. In 2003 won zeonder meer tijdens de wereldkampioen-schappen in Parijs. Ook mocht ze een mil-joen dollar incasseren als winnares van dejackpot in de Golden League. Enkeleweken geleden won ze in Boedapest voorde zesde keer de wereldtitel indoor. Ditseizoen heeft ze als grote doel om, net alsin Sydney in 2000, in Athene voor detweede keer het goud op de 800 meter tewinnen. Dat is nooit iemand voor haargelukt. Aan de wedstrijden in Hengelonam ze nog niet eerder deel. Ze vindt zedit keer echter prima passen in haar voor-bereiding op ‘Athene’. De komst vanMaria Mutola en Kenenisa Bekele werdmede mogelijk gemaakt door Ellen vanLangen, die tijdens de komende THALESFBK-Games optreedt als coördinator vanhet deelnemerveld.

Sinds kort biedt www.sporttelefoon.nl,een initiatief van oud-profbasketballerRené Ebeltjes, verenigingen clubs, charity instellingen en organisaties de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren en tegelijkertijd hun leden mee te laten profiteren, door in te spelen op de privatisering en liberalisering in de telecom- enenergiemarkt. De werkwijze: verenigin-gen worden via Sporttelefoon.nl klanten profiteren van kortingen op alle telefoonverkeer, zowel vast als mobiel.Maar ook de leden kunnen een aansluiting nemen, van de gunstige tarieven mee profiteren en tegelijkertijdde clubkas spekken. Ook kunnen verenigingen extra inkomsten gene-reren door via Sporttelefoon.nl sms-diensten (uitslagen) aan te bieden aan de achterban. Voor elk SMS bericht ontvangt de vereniging een percentage. ■

21

Kenenisa Bekeleis, naast onderanderen MariaMutola, weer eenvan de trekpleis-ters tijdens deTHALES FBK-Games op 31 mei a.s.

Twentevisie. 4/2004

Sporttelefoon.nlbiedt vereni-gingen de mogelijkheidextra inkomstente genereren.

Nie

uw

s & fe

iten

Fons Maathuis, MHR Twente: “Delen van informatie is essentieelvoor het bedrijfsleven.”

Mediasales Nederland heeft communi-catiebureau River Communicationsopdracht gegeven een onafhankelijklezersonderzoek uitvoeren voor haar uitgave Twentevisie. Men wil dewaardering voor dit businessmagazine inkaart brengen om de lezers en adverteer-ders nog beter te kunnen bedienen. Het onderzoek is weliswaar nog in vollegang, maar er komen tal van interessantereacties binnen. Via de website vanTwentevisie, www.twentevisie.nl, heb-ben Twentse ondernemers nog de gele-genheid om aan het onderzoek - dathooguit tien minuten in beslag neemt -mee te doen. De resultaten van hetonderzoek zullen zo snel mogelijk gepubliceerd worden.

Op maandag 22 maart is in het Castellorestaurant van ROC-ON Almelo deAlliantie van Twents Gastheer-schap gelanceerd, die als ambassadeurhorecaondernemer en tv-kok Paul fa*gelheeft aangetrokken. De Alliantie, ondersteund door hoofdsponsor GrandMarnier Parijs, is opgericht door hetbedrijfsleven en ROC Oost Nederlandafdeling horeca toerisme en Vormgevingte Almelo. De doelstelling is werving en ondersteuning van jonge gastheren/gastvrouwen, profileren en ontwikkelen van regionale vakwedstrijden, promotenvan gastheerschap, trends volgen enadviseren in gastvrijheid. Ook denkt het Twents Gastheerschap aan het organiseren van workshops en het ont-plooien van zowel gezamenlijke alseigen activiteiten. Het steunen vanTwentse bedrijven in de gastronomieheeft een hoge prioriteit. Het bestuurheeft honderd leden benaderd om de Alliantie te vormen. Er is ook een eigen website, www.twentsgastheerschap.nl

Gosejacob Makelaardij in Enschedeheeft zich met ingang van 1 maart aangesloten bij de franchiseformulevan Coldwell Banker Makelaars. Devan oorsprong Noordamerikaanse organisatie (3.500 vestigingen inverschillende werelddelen) is de groot-ste franchiseformule in de makelaardij.Gosejacob behoudt de eigen naam.

Sinds 1 januari jl. is de 34-jarige ManfredKamphuis faciliteitenmanager van hetOlympisch Steunpunt Twente. Zijnspeerpunt is onder andere het afrondenvan de actie Athene 2004. Die actie houdtin dat bedrijven certificaten hebbengekocht voor destijds FL. 1000,- per jaarvoor een periode van 4 jaar. Een bedrijf isgekoppeld aan een sporter en de bedrijvendie meedoen maken kans om ook naarAthene te gaan. De actie is destijds opge-zet om het steunpunt nieuw leven in teblazen. De actie Athene wordt afgeslotenmet een unieke Olympische bijeenkomstwaarvoor alle oud-Olympiërs uit Twentezullen worden uitgenodigd. De reünievindt op dinsdag 11 mei 2004. NaastAthene 2004 zal Kamphuis nieuwe actiesopstarten met het oog op de winterspelenvan Turijn 2006 en de volgende zomer-spelen van Beijing in 2008.

Onlangs is door H.Werner Utz van UZIN-UTZ AG uit Ulm, Zuid-Duitsland, enMaarten jan Leppink van Unipro BV teHaaksbergen en Unipro-België NV te Genteen intentieverklaring ondertekend metbetrekking tot de overname van de aan-delen van Unipro door UZIN-UTZ AG(actief in de productie en verkoop vanvloerbedekkings- en tegellijmen, egalisa-ties, vloerlakken en machines). Met degeplande overname van Unipro (produc-tie en verkoop van vloerbedekkingslijmen,parketlijmen, egalisaties, kunstharsvloe-ren en vloerrenovatiesystemen) bouwt hetDuitse UZIN-UTZ AG zijn positie in hetbuitenland verder uit; het omzetaandeel inhet buitenland is verhoogd van 20 naarbijna 50%. Daarmee heeft het bedrijf zichsuccesvol van de negatieve effecten van debouwconjunctuur in Duitsland weten loste koppelen. Deze koers zal met de over-name van de Unipro-bedrijven voortgezetworden. Het UZIN-UTZ-concern omvat17 bedrijven en behaalt met ca. 500 mede-werkers een omzet van meer dan 100 mil-joen Euro. UZIN-UTZ AG is in Frankfurtaan de beurs genoteerd.

In de Evenementenhal Hardenbergvindt van 7 tot en met 9 mei voor het eerstde beurs VITAAL 50+ plaats, die zichzoals de naam al aangeeft richt op de doel-

groep 50-plussers. Er van uitgaande datdeze doelgroep tijd en geld heeft, zijn erexoposanten aangetrokken die informatieverstrekken en allerlei diensten en pro-ducten tonen op het gebied van onderandere financiële dienstverlening, modeen lichaamsverzorging, wonen en inte-rieur, reizen en recreatie, educatie en auto-matisering, etcetera. De bedoeling is om debeurs jaarlijks te organiseren.

Inwoners van Almelo, Borne, Hengelo enEnschede staan positief tegenover samen-werking tussen de vier gemeenten binnenNetwerkstad Twente. Die samenwer-king moet dan wel gericht zijn op concre-te en praktische projecten en mag niet tenkoste gaan van de eigen identiteit van devier gemeenten. Dat zijn enkele bevindin-gen uit gesprekken met inwoners, maat-schappelijke partners en peilingen opinternet over het fenomeen NetwerkstadTwente. Aanleiding is het verschijnen vande zogeheten Strategische Visie deel IIvoor de Netwerkstad. Daarin staan con-crete voorstellen voor gezamenlijke pro-jecten, zoals Hart van Zuid, KennisparkTwente, Zendersche Es, de Agglolijn enhet Regionaal Bedrijventerrein bij Almelo.

De opleiding Bestuurskunde/Overheids-management van de Saxion Hoge-scholen heeft een voldoende gekregenvoor de kwaliteit van het onderwijs. Devisitatiecommissie concludeert in het rap-port ‘De kunst van het balanceren’, dat deopleiding er voldoende in slaagt studen-ten op te leiden voor de arbeidsmarkt.Bovendien sluit de inhoud van de oplei-ding goed aan bij recente ontwikkelingenin het vakgebied. Wat wel zorgen baart isde geringe instroom.

De enige in onze regio gevestigde officië-le Exact-dealer MHR Twente uit Rossumheeft de nieuwste producten van Exact,namelijk Globe 2003 (Enterprise) en hetinternetproduct e-Synergy. Waar men zich

Er vindt een onderzoek plaats

onder de lezers vanTwentevisie. Via

www.twentevisie.nlkan nog aan het

onderzoek wordenmeegewerkt.

Twentevisie. 4/2004

De Evenementenhal Hardenberg organiseert begin mei voor het eersteen beurs voor vitale 50-plussers.

20

Nie

uw

s & fe

iten

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (12)

Uw PC kan veel. Als u er goed gebruik van maakt, kan hij nog veel meer. Scannen naar

PDF’s bijvoorbeeld. Met het softwarepakket ScanFlowStore bespaart u tijd, geld en

ergernis. Alle ingekomen stukken kunt u met één druk op de knop digitaal opslaan in

een door u gekozen map. In een simpel doorzoekbaar PDF-bestand. Op woord of

kenmerk. Waardoor u het document razendsnel weer terug kunt vinden.

ScanFlowStore

Zo is het een ABC-tje.

Hoe moeilijk is het om een PDF te scannen?

De beste merken werken nog beter voor u als er een naam achter staat.

Gedon Groep Twentepoort Oost 12 7609 RG Almelo Tel: 0546 - 80 40 20 Fax: 0546 - 80 40 30 E-mail: [emailprotected] www.gedon.nl

Recentelijk las ik in de TwentscheCourant Tubantia dat het wegen-net in Twente erg snel dichtslibt.Op diverse wegvakken is de kritische grens bereikt of zelfs al overschreden. In de komendejaren zal op veel meer plaatsen inde regio tijdens spitsuren de weg-capaciteit niet meer toereikendzijn om het autoverkeer goed tekunnen verwerken. Een probleemdat ons allen in Twente treft. Over dit fileprobleem verbaasdeik me enigszins. Dat de randstad elke ochtend vast staat was mij uiteraard wel bekend, maarTwente ook al? Als 10% van werkend Nederland vanuit huiszou werken is het fileprobleemopgelost, is een veelgehoorde stel-ling. Daarover heb ik mijn twijfels,bovendien schoof ik de stelling ter-zijde als niet-relevant voor Oost-Nederland. Het artikel heeft mijechter wel aan het denken gezetover thuiswerken en de gevolgendaarvan.

Flexibiliteit en mobiliteit zijn steedsvaker eisen die gesteld worden aan eenwerknemer. Aan de andere kant eist eenwerknemer dat ook steeds vaker van zijnwerkgever. Werkende mensen hebbenhet steeds drukker met hun baan, hungezin, hun hobby’s enz. Voor hen ismobiel werken een uitkomst. Werk hoeftdaarin geen belemmering te zijn wantéén op de drie werkende mensen heeftgeen dwingende reden om naar kantoorte gaan; het is niet nodig voor hun eigenfunctioneren in het bedrijf. Techniekenals internet en mobiele telefonie makenhet mogelijk om effectiever te werken enefficiënter om te gaan met tijd. Dat heeftzijn weerslag op de huidige werkwijzevan organisaties. Werken van negen totvijf hoeft niet meer zo vanzelfsprekend tezijn. We worden flexibeler en in de toe-komst bepalen we zelf waar en wanneerwe werken.

Sociale acceptatieEr zijn nogal wat sociale en praktischeproblemen die er voor zorgen dat de vol-ledige potentie van mobiel werken (voor-lopig) nog niet benut wordt. Socialeacceptatie speelt daarin een belangrijkerol. Maar al te vaak kijken leidinggeven-den en collega’s sceptisch naar iemand

die veel vanuit huis werkt. Daar kan ikop zich best inkomen, als ondernemerwil je graag een bepaald zicht hebben opje personeel. Thuiswerken belemmertdat en je gaat je afvragen of er wel echtgewerkt wordt. Het is wat dat betreft zaakom mensen niet meer te beoordelen opaanwezigheid, maar op de prestaties dieze leveren. En dat is best lastig, weet ikuit ervaring. Toch zijn er allerlei moge-lijkheden om te zien of een thuiswerkerook daadwerkelijk werkt.

Nieuwe stijl van managementThuiswerken heeft dus een enormeimpact op de maatschappij en de wijzewaarop men in organisaties met elkaarsamenwerkt. Uiteindelijk zal het heledenken in vaste patronen veranderen.Het is dan niet meer zo normaal dat je ’s ochtends wakker wordt, naar je werkgaat en ’s avonds weer naar huis rijdt.Deze nieuwe benadering van werkenraakt ook de organisatie van een bedrijf.Er zijn minder grote kantoren nodig,minder werkplekken, andere communi-catie, enz. Uiteindelijk bepaal je zelf, in overleg met je leidinggevenden en collega’s, hoe je hier mee omgaat. Zijn weop vaste momenten allemaal op de zaak?Wisselen we elkaar af? Hoe snel reageerje op een e-mail? Ben je wel bereikbaarvia de telefoon? Dit zijn allemaal vragenwaar een manager straks mee te makenkrijgt.

Andere knelpuntenEen heel andere manier van denken ligtdus ten grondslag aan het thuiswerken.Maar er zijn meer moeilijkheden. Dethuissituatie van de werknemer bijvoor-beeld. Vaak is deze er niet op ingerichtom regelmatig thuis te werken. Het kanzijn dat er geen duidelijke afspraken zijngemaakt met het gezin waardoor dethuiswerker niet in rust kan werken.Maar ook een slecht ingerichte werkplekkan een probleem zijn. Tenslotte is ernog het beveiligingsvraagstuk. Veelondernemers zijn bang dat de bedrijfs-gegevens ‘op straat komen te liggen’. Ten onrechte, want tegenwoordig zijn ervoldoende mogelijkheden om dat tevoorkomen.

Thuiswerken relatief makkelijkThuiswerken kan relatief eenvoudiggerealiseerd worden en hoeft, in tegen-stelling tot wat veel mensen denken,

helemaal niet duur te zijn. De technischebarrières zijn te verwaarlozen. Want meteen breedband internetverbinding is een-voudig een connectie te maken met hetbedrijfsnetwerk. Ik zal u de technischedetails besparen. U zult echter versteldstaan van de mogelijkheden die uw huidige automatisering reeds biedt.

In de toekomst geen files?Om nog even terug te komen op de inleiding. Ondanks de geschetste ontwikkelingen denk ik niet dat thuis-werken op korte termijn al invloed zalhebben op het fileprobleem. Er is nogveel tijd nodig om te wennen aan de grotere vrijheid die er in het toekomstigebedrijfsleven zal heersen. Ook ik alsondernemer heb daar nog moeite mee.Maar één ding is zeker: hoe nuchter en eenvoudig we ook tegen de zaken aan-kijken, we kunnen er niet omheen datmobiliteit de toekomst heeft. Ook voor uligt hier dus een uitdaging. ■

Hans LesscherDe auteur is directeur bij Lesscher IT en deelnemer aan hetsamenwerkingsverband OnlineStrategie (www.onlinestrategie.nl)

23

Co

lum

n o

n-lin

e stra

teg

ie

Twentevisie. 04/2004

Ook op www.twentevisie.nl

Platform zakelijke dienstverlening.

VOOR VRIJBLIJVEND PERSOONLIJK ADVIES.

Mobiel werken in opkomst

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (13)

Het werkt beter als u Remedie inschakelt.De nieuwe wetgeving maakt u als werk-

gever steeds meer verantwoordelijk voor het

ziekteverzuim binnen uw organisatie.

Een bedreiging? Welnee! Remedie ziet het als

een kans op verbetering. Door ons extra

inspanningen te laten verrichten op ziekte-

verzuimgebied, bespaart u zelfs geld. Hoe? Laat

dat maar over aan de specialisten van Remedie!

Remedie BV is een erkend reïntegratiebedrijf met circa 25 medewerkers, waaronder reïntegratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen en

wetstechnisch adviseurs. Remedie biedt de werkgever een fullservice-concept: arbeidsdeskundige en wetstechnische dienstverlening,

reïntegratie, maar ook casemanagement, mediation en personeelsadvies. Remedie heeft als één van de eerste bedrijven het

Borea kwaliteitskeurmerk ontvangen. Professionaliteit, kwaliteit en resultaat staan hoog in het vaandel.

Remedie BV Oostermaat 5, 7623 CS Borne Tel: 074 - 267 3631 Fax: 074 - 266 8811 www.remedie.nl [emailprotected]

25

Co

lum

n va

stgo

ed

Twentevisie. 04/2004

Ook op www.twentevisie.nl

Platform zakelijke dienstverlening.

VOOR VRIJBLIJVEND PERSOONLIJK ADVIES.

Het zal u als ondernemers nietontgaan zijn dat er thans zowelop de landelijke kantorenmarktals ook op de Twentse kanto-renmarkt sprake is van boven-gemiddelde leegstand. Dit is uiteraard een tijdelijke situatie.Zoals bij velen van u bekend isde onroerend goed markt eentypisch cyclische markt. Vette enmagere perioden wisselen elkaaraf. De ene keer wat sneller, danweer wat langzamer.

Op het moment van schrijven van dezecolumn merken wij (en ook onze collega-bedrijfsmakelaars) dat er weerwat beweging op de markt valt waar tenemen. Het langzaam terugkerende vertrouwen in de economie moet optermijn weer zijn weerslag gaan vindenop de markt voor commercieel onroe-rend goed. De huidige bewegingen op de markt zijn veelal nog ingegevendoor kostenbesparing en efficiency-vergroting. Bij een langzaam en licht aantrekkende economie is het reëel teveronderstellen dat groei in omzet enmensen bij een groot deel van hetbedrijfsleven op een redelijke termijnweer aan de orde komt. Tot datmoment blijven verhuurders/beleggersgeconfronteerd met leegstand. In datkader willen wij bij u het onderstaandeonder de aandacht brengen.

Wijziging BTW-regels Beleggers krijgen één jaar extra de tijdom huurders te vinden voor leegstaan-de kantoorpanden voordat het recht opteruggave van de BTW op de stich-tingskosten van een kantoor komt tevervallen. Bovendien wordt ondervoorwaarden uitstel van betaling ver-leend voor de verschuldigde BTW alsgevolg van leegstand en ontbinding van een huurovereenkomst. De staats-secretaris van Financiën heeft onlangseen besluit genomen over de gevolgenvoor de BTW van leegstand en ontbin-ding van huurovereenkomsten. Tenopzichte van een eerder genomenbesluit van 1999 wordt de periodewaarbinnen een huurder een panddaadwerkelijk in gebruik moet nemenverlengd met één boekjaar. Bovendienwordt onder voorwaarden uitstel vanbetaling verleend voor de verschuldig-de BTW als gevolg van leegstand en

ontbinding van een huurovereenkomst.Wanneer een huurder een door hemgehuurd pand niet binnen een bepaaldeperiode daadwerkelijk in gebruikneemt, kan de verhuurder wordengeconfronteerd met een aanzienlijkeBTW-heffing. In de huidige periodewaarin van aanmerkelijke leegstandsprake is, kan dit in voorkomendegevallen leiden tot heffing van BTW bijde verhuurder als gevolg van het feitdat een huurder om wat voor reden danook niet in staat is om het gehuurdedaadwerkelijk in gebruik te nemen.Wanneer een huurder de onroerendezaak niet in gebruik neemt voor het einde van het boekjaar waarin de huurder de onroerende zaak met toepassing van de optieregeling BTW belaste verhuur is gaan huren,dan is niet voldaan aan de voorwaardevoor BTW belaste verhuur. Dit impli-ceert dat de verhuur met terugwerken-de kracht is vrijgesteld van BTW.Daardoor zou de verhuurder de BTWdie bij de aankoop van het pand invooraftrek is gebracht moeten terugbe-talen aan de fiscus. In het voornoemdebesluit van de Staatssecretaris wordtgoedgekeurd dat de termijn voor daad-werkelijke ingebruikname wordt ver-lengd met twee boekjaren volgend ophet boekjaar waarin de huurder deonroerende zaak met toepassing van deBTW optieregeling is gaan huren.Voorwaarde is wel dat de onroerendezaak in het boekjaar van ingebruik-neming gebruikt wordt voor het leverenvan voor tenminste 90% BTW belasteprestaties.

Uitstel betaling BTW Wanneer een onroerende zaak metBTW is verhuurd maar niet daadwerke-lijk in gebruik wordt genomen binnende gestelde termijn van twee boekjarenvolgend op het boekjaar waarin dehuurder de onroerende zaak is gaanhuren en partijen, om welke reden danook, overgaan tot ontbinding van de huurovereenkomst, dan moet de verhuurder normaal gesproken de BTW op de aankoop van de onroerende zaak aan de fiscus terugbetalen. Invoornoemd besluit van de Staats-secretaris wordt goedgekeurd dat deze BTW, onder voorwaarden, niethoeft te worden voldaan als binnentwee boekjaren na het boekjaar van

ontbinding alsnog BTW belast wordt verhuurd aan een nieuwe huurder. ■

Edwin H. Mulder MRICS Directeur/partner DTZ Zadelhoff

BTW in relatie tot leegstand

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (14)

Almelo

Te huur◆ Henriette Roland Holstlaan

ong., 3.840 m2, VVO 3.840m2, € 125 per m2, i.o., 053-4852244

◆ Centrumplein 3, 390 m2, VVO 390 m2, € 65.000,- p.j., per direct, 053-4852244

◆ Stadionlaan 38, in PolmanStadion van HeraclesAlmelo, 201 m2, € 24.215,-p.j., per direct, 074-2918192

◆ Huis van Bewaring evt. ook in kleinere units te huur, centrum, 620 m2, n.o.t.k., i.o., 074-2918192

Te koop◆ Grintweg 1, 1380 m2, VVO

315 m2, € 430.000,-,12/03/2004, 053-8506070

◆ Doelenstraat 6-8, cen-trum, 112 m2, BVO 100m2, VVO 100 m2, € 199.000,- k.k., i.o.,0546-571272

◆ Marktstraat 3 en 5, cen-trum, kantoor c.q. woon-huis. 885 m2, € 196.000,-,i.o., 074-2918192

◆ Ootmarsumsestraat 14,centrum, winkel/horecamet bovenwoning (beleg-gingspand), VVO 80 m2, € 219.000,-, i.o., 074-2918192

◆ Kolthofsingel 15, 7.560 m2, VVO 7.560 m2, € 2.850.000,-, per direct, 053-4852244

◆ Slachthuiskade 18, bedrijventerrein TurfkadeOost, nabij centrum, 358 m2, € 215.000,-, i.o., 074-2918192

Borne

Te huur◆ Dorsetplein 6,

winkel/horecaruimte,centrum, 240 m2, VVO200 m2, € 34.035,- p.j.,i.o., 074-2918192

Te huur/Te koop◆ Hanzestraat 20, 177 m2,

VVO 177 m2, € 24.000,-,€ 289.000,-, i.o., 074-2503222

Delden

Te huur◆ Stationsweg 6, 550 m2,

VVO 550 m2, € 7.000,-p.m., per direct, 0546-571272

Te huur/Te koop◆ Sluisstraat 5, industrieter-

rein Sniederbos, VVO3200 m2, € 105.500,- p.j.,koopprijs op aanvraag,direct, 0546-571272

Te koop◆ Sluisstraat 5-9, industrie-

terrein Sniederbos, 251 m2, VVO 245 m2, € 143.000,- k.k., i.o., 0546-571272

Denekamp

Te huur◆ Kloppendijk 52, industrie-

terrein, BVO 570 m2, VVO570 m2, € 16.850,- p.j., perdirect, 0541-515151

◆ Oldenzaalsestraat ong.,Oldenzaalsestraat/Oranje-straat twee nieuwbouw-complexen, waarin nog 2 winkelunits, 60 m2 en 299 m2, i.o., 074-2918192

Enschede

Te huur◆ Wilhelminastraat 127a,

650 m2, € 30.000,- p.j.,053-4852244

◆ Van Loenshof 5, centrum,575 m2, € 105.000,- p.j.,053-4852244

◆ Haverstraatpassage 13-15,centrum, 175 m2, VVO175 m2, € 55.000,- p.j.,053-4852244

◆ Langestraat, centrum, 150 m2, VVO 150 m2, € 65.000,- p.j., 053-4852244

◆ de Reulver 84, 1000 m2, € 35,- per m2, 053-4852244

◆ Nijverheidstraat 1, 660 m2, VVO 660 m2, € 110.000,- p.j., per direct

Te koop◆ Ossenboer 40, BVO 495

m2, € 439.500,- inclusiefwoonhuis, bv 25/12/2001,053-8506070

◆ Zweringweg, stadsveld,55 m2, BVO 55 m2, VVO55 m2, € 82.000,- k.k.,onder bezw. v. huur, i.o.,053-4354455

◆ Lonnekerbrugstraat 103-104, 2923 m2, BVO 1075 m2, VVO 1075 m2, € 397.000,- kk,i.o., 053-4354455

◆ Oldenzaalsestraat 138,165 m2, € 198.000,-,053-4852244

◆ Hendrik ter Kuilestraat135-137, 4.900 m2,n.o.t.k., i.o., 053-4852244

Enter

Te huur◆ Vonderweg 37a, bedrij-

venterrein Baanakkers III,775 m2, VVO 775 m2, €60.000,- p.j. excl. BTW,i.o., 0546-571272

◆ Vonderweg ong., 265 m2,VVO 265 m2, € 90,- perm2, ca. april 2004, 074-2918192

Geesteren

Te koop◆ De Milt 20, industrieter-

rein, 1.407 m2, BVO 0 m2,VVO 825 m2, € 295.000,-k.k. excl. BTW, i.o., 0546-563675

Goor

Te huur◆ Grotestraat 114, centrum,

95 m2, BVO 95 m2, VVO95 m2, € 1.000,- p.m.,1/9/2003, 0547-260681

◆ Grotestraat 78, centrum,90 m2, BVO 90 m2, VVO 90 m2, € 12.000,-p.j., 0547-272551

◆ Grotestraat 141, centrum,135 m2, BVO 135 m2, VVO 135 m2, € 17.000,-p.j., 0547-272551

◆ Grotestraat 143, centrum,130 m2, BVO 130 m2, VVO 130 m2, € 20.000,-p.j., 0547-272551

Haaksbergen

Te huur◆ Spinnerstraat 5, 4640 m2,

VVO 4640 m2, € 120.000,- p.j., i.o., 053-4354455

◆ Eibergsestraat 60, randcentrum, BVO 91 m2, € 13.500,- p.j. excl. btw,i.o., 053-5721302

◆ Tolstraat 23, industrieter-rein, VVO 150 m2, € 11.500,- p.j. excl. btw,i.o., 053-5721302

Te koop◆ Blankenburgerstraat 19-21,

centrum, BVO 174 m2, VVO165 m2, € 352.000,- excl.b.t.w., i.o., 053-5721302

◆ Blankenburgerstraat 23,centrum, BVO 202 m2, VVO194 m2, € 398.000,- excl.b.t.w., i.o., 053-5721302

Hellendoorn

Te koop◆ Dorpsstraat 71, centrum,

640 m2, BVO 150 m2, VVO 40 m2, € 335.000,-woon-/winkelpand, i.o., 0548-612861

Hengelo (OV)

Te huur◆ Kanaalstraat 12, VVO

300 m2, € 25,- per m2 p.j.excl. BTW, 01/07/2004,053-8506070

◆ Wegtersweg 20-E,Westermaat Zuid, 192 m2

m2, € 18.000,- p.j., 01-04-2004, 053-8506070

◆ Drienerstraat 15, VVO 60m2, € 12.000,- p.j., i.o.,074-2503222

◆ Goudstraat 7, VVO 1000m2, € 50.000,- p.j., i.o.,074-2503222

◆ Goudstraat 7, VVO 1325 m2, € 85000,- p.j. bedrijfsruimte+show-room, i.o., 074-2503222

◆ Aquamarijnstraat 95,VVO 135 m2, € 12.000,-p.j., i.o., 074-2503222

◆ Amarilstraat 5, VVO 400m2, € 16.500,- p.j., i.o.,074-2503222

◆ Höltersweg 1, 245 m2,VVO 245 m2, € 30.000,-p.j. excl. BTW, i.o., 074-2503222

Te huur/Te koop◆ Prins Bernhardplantsoen

200, centrum, 1543 m2,VVO 1543 m2, € 135,- perm2, n.o.t.k., 27/02/2004,053-8506070

◆ Zaagstraat 15, 2940 m2, € 2250.000,-, 053-4852244

Aanbod

Bij het ter perse gaan vandeze uitgave kan een gedeelte van het aanbodreeds zijn verkocht of verhuurd. Onder voorbe-houd van zetfouten.

29

On

roe

ren

d g

oe

d

Twentevisie. 04/2004

Zadelhoff Zakelijk

Het betreft een selectie uit ons magazine Zadelhoff Zakelijk. Voor meer informatie kunt u

uiteraard contact met ons opnemen.

Te huur ‘De Lyceumpoort’, Oldenzaal

Te huur Wierdensestraat 40, Almelo

053 4 300 900

Representatieve kantoorruimten gelegen op de begane grond vanhet in aanbouwzijnde appartementencomplex ‘De Lyceumpoort’gelegen op de hoek van de Beatrixstraat en de Spoorstraat teOldenzaal. Het totale oppervlakte van de kantoorruimte bedraagt ca. 1.047 m2. Te huur in units vanaf ca. 161 m2. Collegiaal metEuverman Temmink & Partners.

Huurprijs : n.o.t.k.Parkeren : 26 parkeerplaatsen op eigen terreinBereikbaarheid : goedAanvaarding : eind 2004

Op dit centraal gelegen plein in het centrum van Enschede is eenfraai, nieuw complex gebouwd waar zowel Holland Casino als deBijenkorf zich heeft gevestigd. Dit nieuwe gebouw biedt tevens ca.670 m2 winkelruimte, verhuurd aan De Blaeker Exclusief, For SaleJeans en Grand Café Christoffels. Het aangrenzende ‘Van Heekplein’heeft een grote aantrekkingskracht op het winkelend publiek, metname door de vestigingen van een aantal grote winkelketens als deBijenkorf, C&A, Hennes & Mauritz en V&D. Een uitgang van degrootste parkeergarage van Enschede ligt in de directe nabijheid.

Vloeroppervlak : ca. 256 m2 met een front van ca. 11,5 meter eneen vrije hoogt van ca. 6 meter

Huurprijs : € 89.600,- per jaar te vermeerderen met BTWParkeren : uitstekendBereikbaarheid : uitstekendAanvaarding : in overleg

Het betreft in deze een monumentaal vrijstaand herenhuis, villa‘Westerdok’, gedateerd ca. 1890. De kantoorvilla wordt gekenmerktdoor vele originele en authentieke details zoals marmeren vloeren,glas in lood ramen en talrijke ornamenten en verkeert in uitstekendestaat van onderhoud. De kantoorvilla heeft een verhuurbaar vloer-oppervlak van ca. 772 m2.

Vloeroppervlak : kelder ca. 75 m2, begane grond ca. 280 m2,1e verdieping ca. 250 m2 en2e verdieping ca. 242 m2

Huurprijs : n.o.t.k.Parkeren : 5 parkeerplaatsen op eigen terreinAanvaarding : n.o.t.k.

Te huur H.J. van Heekplein 132, Enschede

Te koop Hamburgstraat/Lubeckstraat, Oldenzaal

Op het nieuwe aangelegde bedrijventerrein Hazewinkel Zuid-West te Oldenzaal komen een zevental bedrijfsunits voor de verkoopbeschikbaar. Het betreft een modern en eigentijds ontwerp, waarbijrekening is gehouden met een flexibele indeling zodat units onder-ling uitstekend zijn te schakelen.

Vloeroppervlak : totaal ca. 2.740 m2, in units vanaf 290 m2

Koopsom : vanaf € 188.000,- v.o.n. te vermeerderen met BTW, rentelasten vanaf EUR 19,- per m2 per jaar

Opleveringniveau : betonvloer, 2.000 kg/m2, vrije hoogte van ca. 6 meter, goede daglichttoetreding

Bereikbaarheid : goed, A1 op ca. 5 minuten rijden gelegenAanvaarding : n.o.t.k.

nog 1 unit te huur

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (15)

Thijstraat 11 7596 KH ROSSUMTel. 0541-625410 Fax 0541-661732Internet: http://www.mhr-twente.nlEmail: [emailprotected]

EXACT(E)HULPNODIG?

SCHOONMAKEN IS EEN VAKSCHOONMAKEN IS EEN VAKReimersdennenweg 11 Tel: 074-27802837559 PL Hengelo Fax: 074-2780875

Voor vragen kunt u contact opnemen via E-mail: [emailprotected]

31

◆ Prins Bernhardplantsoen300, centrum, 1942 m2,VVO 1942 m2, € 135,- per m2, n.o.t.k.,27/02/2004,053-8506070

◆ Demmersweg,Westermaat, 2.144 m2,BVO 3.804 m2, VVO 3.200 m2, € 125,- p.j., 0546-629800

Te koop◆ Oelerweg 22, 95 m2,

€ 389.000,- praktijk/kantoorruimte metbovenwoning, i.o., 074-2503222

◆ Hassinkweg 14, 215 m2, € 545.000,-, hal met 2woonhuizen, i.o., 074-2503222

◆ Breemarsweg 68, ´tLansink Tuindorp, 80 m2,BVO 80 m2, VVO 80 m2, € 235.000,- n.o.t.k. incl.woonhuis van 350m2, i.o.,074-2430855

Hengevelde

Te huur◆ Goorsestraat 22-B, 340 m2,

€ 100,- per m2, i.o.., 053-8506070

Losser

Te huur/Te koop◆ De Zoeker Esch 9, 900 m2,

VVO 900 m2, € 33.750,- p.j.,03-03-2004, 053-8506070

Nijverdal

Te huur◆ Industrieweg 26,

industrieterrein 't Lochter, 400 m2, BVO 400 m2, VVO 400 m2, € 14.500,-p.j. geindexeerd, excl.BTW, i.o., 0548-631008

◆ Grotestraat 230, nabij centrum, 120 m2, BVO 120 m2, VVO 120 m2, €18.000,- p.j. te vermeer-deren met BTW, i.o., 0548-631008

◆ Van den Bergsweg 7,industrieterrein 't Lochter,368 m2, BVO 368 m2, VVO368 m2, € 90,- per m2 perjr, geindex, excl. B.T.W.,i.o., 0548-631008

◆ Keizerserf 39 unit B, cen-trum, 103 m2, BVO 103 m2,VVO 100 m2, € 135,- perm2 prijs p.j., i.o.,0548-612861

◆ Grotestraat 140-142 unit B,centrum, 155 m2, BVO 155m2, VVO 155 m2, € 115,-per m2 prijs p.j., per direct,0548-612861

◆ Fuutweg 2, industrieterrein't Lochter, 840 m2, BVO 840m2, VVO 840 m2, € 39.500p.j., i.o., 0548-631008

◆ Keizerserf 32A, Centrum,150 m2, BVO 170 m2, VVO170 m2, € 34.000,- p.j. excl.BTW, i.o., 0548-631008

Te huur /Te koop◆ Bedrijvenweg 36, indu-

strieterrein 't Lochter, 590m2, BVO 590 m2, VVO 590m2, € 25.000,-, € 240.000k.k., i.o., 0548-631008

Te koop◆ Bedrijvenweg 32, industrie-

terrein 't Lochter, 730 m2,BVO 730 m2, VVO 730 m2,n.o.t.k., i.o., 0548631008

◆ Industrieweg 20, industrie-terrein 't Lochter, 830 m2,BVO 830 m2, VVO 830 m2,€ 375.000,- k.k., i.o., 0548-631008

◆ Smidsweg 110, centrum,435 m2, BVO 150 m2, VVO 55 m2, € 270.000,-woon-/winkelpand, i.o.,0548-612861

◆ Rudolf Dieselstraat, bedrij-venterrein 't Lochter, 517m2, BVO 517 m2, VVO 517m2, € 275.000,- V.O.N.excl. B.T.W., i.o., 0548-631008

◆ Rudolf Dieselstraat,bedrijventerrein 'tLochter, 655 m2, BVO655 m2, VVO 655 m2,

€ 365.000,- V.O.N. excl.B.T.W., i.o., 0548-631008

Oldenzaal

Te huur◆ Deurningerstraat 7, cen-

trum, winkelruimte metbovenwoning, 120 m2,VVO 120 m2, € 30.000,-p.j., direct, 0541-515151

◆ Marktstraat 5 en 7, centrum, € 42.500,- p.j.,i.o., 0541-522022

◆ Bisschop Balderikstraat15, nabij NS-/busstation,VVO 35 m2, € 5.000,-p.j., i.o., 0541-522022

◆ Kerkstraat 6, centrum,nabij parkeergelegen-heden, 200 m2, € 25.000,- p.j., direct, 0541-515151

◆ Ainsworthstraat 5,industrieterrein, 2500 m2, BVO 800 m2, € 32.500,- p.j., i.o., 0541-515151

◆ Ainsworthstraat 2a, industrieterrein, 800 m2, € 30.000,- p.j., i.o., 0541-515151

◆ Edisonstraat 9, industrie-terrein, 800 m2, € 2.426,- p.m. excl. btw,i.o., 0541-515151

◆ Grootestraat 24-A, centrum, winkelruimte, 130 m2, VVO 130 m2,n.o.t.k., i.o., 074-2918192

◆ Deurningerstraat 10, centrum, winkelruimte, 155 m2, VVO 125 m2, € 25.000,- p.j., i.o., 074-2918192

◆ Deurningerstraat 11, cen-trum, fraaie winkel metruime bovenwoning, VVO 95 m2, € 25.000,-p.j. excl. BTW, i.o., 0541-522022

◆ Newtonstraat 7, bedrijventerrein, VVO900 m2, € 29.500,- p.j.,i.o., 0541-522022

◆ Ainsworthstraat 4 t/m 8,bedrijventerrein, VVO1293 m2, € 45.000,- p.j.,i.o., 0541-522022

◆ Munsterstraat ong., bedrijventerrein, VVO va240 m2, va. € 11.000,-p.j., i.o., 0541-522022

◆ Steenstraat 9, centrum,VVO 250 m2, prijs op aan-vraag, i.o., 0541-522022

◆ Nagelstraat 19, centrum,VVO 50 m2, € 9.000,- p.j.incl. garage, i.o., 0541-522022

◆ Munsterstraat 21, bedrijventerrein Het Hazewinkel, € 58.000,- p.j. evt. ook in units vanaf 195 m2,i.o., 0541-522022

Te huur/Te koop◆ Hamburg-/Lubeckstraat

ong., Hazewinkel/bouw-kavel, 1.744 m2, v.a. € 42,50 per m2, n.o.t.k.,i.o., 053-8506070

◆ Marconistraat 26,industrieterrein HetHazewinkel, 1821 m2,VVO 1350 m2, € 65.000,- p.j., € 650.000k.k., 01/10/2003, 0541-522022

Te koop◆ Lubeckstraat/Hamburg-

straat ong., 2740 m2, VVO 290 m2, € 188.000,-,€ 188.000,- v.o.n.excl.BTW, i.o., 074-2503222

◆ Kerkstraat 5, centrum, winkel/woonhuis, 199m2, € 310.000,- k.k., i.o., 0541-515151

◆ Eekboerstraat 66, 2300 m2, € 1.650.000,-,i.o., 053-4852244

Ootmarsum

Te huur◆ Palthestraat 11,

centrum, bedrijfs-/kantoorruimte, 265 m2, VVO 265 m2, € 11.000,- p.j., i.o., 0541-515151

Rijssen

Te huur◆ Spoelerstraat 9, industrie-

terrein, 1500 m2, BVO 1000 m2, VVO 1000 m2, € 28,- per m2 exclusiefB.T.W., i.o., 0546-571272

◆ Handelsweg 30, industrie-terrein Noordermors III, BVO 4.060 m2, € 131.596,-p.j., i.o., 0548-540045

◆ Nijverdalseweg 143, industrieterreinPlaagslagen, va 150 m2, € 107,- per m2, turn key,i.o., 0548-540045

◆ Grotestraat 29, centrum, 90 m2, € 11.345,- p.j., i.o.,0548-540045

◆ Ethaanstraat 2, industrie-terrein Plaagslagen, 336 m2, € 46,- per m2, i.o., 0548-540045

◆ Energiestraat 11, industrieterrein De Mors,BVO 2.321 m2, € 77.000p.j., i.o., 0548-540045

◆ Nijverdalseweg,Plaagslagen, VVO 1.008m2, € 107,- p.j. te huur inunits v.a. 187 m2, perdirect, 0546 - 629800

Vriezenveen

Te huur◆ Nijverheidsweg 10,

industrieterrein, 1.945 m2, VVO 979 m2, € 40.000,- p.j.excl. BTW, i.o., 0546-563675

On

roe

ren

d g

oe

d

Twentevisie. 04/2004

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (16)

Wat zienal die bedrijven toch in Noord Lease?!

Voor autolease richten steeds meer bedrijven hun vizier op Noord Lease.

Omdat ze dwars door vlotte verkoopbabbels en stuntaanbiedingen heen

kijken. Bij ons geldt: wat u ziet is wat u krijgt. Wij spiegelen u niets voor

wat we niet waar kunnen maken. Een man een man, een woord een

woord, is ons credo.

Elke aanvraag bekijken we afzonderlijk: geen standaardcalculaties, maar

offertes op maat. Vanuit financieel oogpunt heeft u daar ‘t meest baat bij.

Ons systeem voor kwaliteitszorg is geheel vanuit de optiek van onze

klanten ontwikkeld. Zo gaven onze klanten aan meer inzicht in hun

wagenpark te willen hebben. Met het Internetprogramma oNLine brengen

we u de meest actuele en relevante informatie in beeld die nodig is voor

efficiënt wagenparkbeheer. Contractafwijkingen zijn in één oogopslag te

zien. oNLine is geheel gratis en toegankelijk op elk moment van de dag.

Voortdurend zijn we gefocust op het belang van onze klanten.

Zouden we in brede ondernemerskring daarom een graag geziene

leasepartner zijn?

autolease zoals ú ‘t graag ziet...

Noord Lease BVLavendelweg 7

9731 HR Groningentel. (050) 5470200fax (050) 5470222

Postbus 95009703 LM Groningen

Weezebeeksingel 27609 PP Almelo

tel. (0546) 660077fax (0546) 660099

Postbus 757 7600 AT Almelo

www.noordlease.nl [emailprotected]

33

◆ Westeinde 67, centrum,200 m2, VVO 200 m2, € 1.200,- p.m. excl. BTW,i.o., 0546-563675

◆ Nieuwe Daarlerveenseweg3 b, VVO 118 m2, i.o.,0546-563675

Te koop◆ Bedrijfsweg 20, 1820 m2,

VVO 1137 m2, € 450.000,-BTW belast, i.o., 0546-563675

◆ Nieuwe Daarlerveenseweg3 a, 340 m2, VVO 90 m2, € 125.000,- V.O.N. / BTWbelast, i.o., 0546-563675

◆ Nieuwe Daarlerveenseweg3 d, VVO 118 m2, € 100.500,- V.O.N. / BTWbelast, i.o., 0546-563675

Wierden

Te huur◆ Kerspel 9, centrum, 80 m2,

BVO 80 m2, VVO 80 m2, € 115,- per m2 p.j. excl. BTW, 0546-571272

Te koop◆ Almelosestraat 46 A,

centrum, VVO 700 m2, € 850.000,- k.k., i.o., 0546-571272

Almelo

Snelder Zijlstra de GrootBedrijfsmakelaars v.o.f. heeftaan het Centrumplein 3390m2 winkelruimte verhuurdaan Bentex Nederland voor€ 50.000,- per jaar excl. BTW.

Borne

DTZ Zadelhoff v.o.f. heeftnamens haar opdrachtgever,een vastgoedbelegger, ca. 100m2 winkelruimte aangehuurdaan de Grotestraat 247 teBorne. Verhuurder betreft indeze een particulier. De huur-prijs bedroeg naar verluidt ca.€ 10.000,- per jaar te vermeer-deren met BTW.

Enschede

Aan Madres Zwangerschaps-mode verhuurde SnelderZijlstra de Groot Bedrijfs-makelaars v.o.f. 120 m2

winkelruimte aan de

Haverstraatpassage 58 voor € 25.000,- per jaar excl. BTW.

Snelder Zijlstra de GrootBedrijfsmakelaars v.o.f. ver-huurde ca.415 m2 kantoor- en480 m2 bedrijfsruimte aan Het Lentfert 38 aan BizerbaNederland B.V. voor € 60.000,- per jaar excl. BTW.

DTZ Zadelhoff v.o.f. heeft ca. 137 m2 winkelruimte verhuurd aan het H.J. vanHeekplein 137 te Enschedeaan De Kandelaer, een winkelin exclusieve kleding, meu-belen, sierranden en woon-accessoires. DTZ Zadelhofftrad op namens de verhuur-der, het Holland Casino. De huurprijs bedroeg naarverluidt ca. € 47.950,- perjaar, te vermeerderen metBTW.

Aan De Giem 3 verhuurdeSnelder Zijlstra de GrootBedrijfsmakelaars v.o.f. colle-giaal met Ten Hag namens dezittende huurder circa 4.000m2 bedrijfsruimte aan eengroothandel in interieurstof-fen, Style & Concepts B.V. De huurprijs bedraagt € 41,-per m2 per jaar excl. BTW.

Snelder Zijlstra de GrootBedrijfsmakelaars v.o.f. verhuurde 105 m2 kantoor-ruimte voor € 11.025,- perjaar excl. BTW aan deGetfertweg 290-13.

Aan het H.J. van Heekpleinong. verhuurde SnelderZijlstra de Groot Bedrijfs-makelaars v.o.f. 565 m2 hore-caruimte voor € 60.000,- perjaar exclusief BTW.

Hengelo

Snelder Zijlstra de Groot ver-huurde namens ontwikkelaarBAM Vastgoed een wijkwin-kelcentrum in de HengeloseEs, met een oppervlakte vanca. 5.400 m2. De huurders zijnonder andere C1000, Aldi,Blokker, Bart Smit, Gall&Gall,Ter Stal, Kruidvat, DeZuivelhoeve en enkele lokaleondernemers. Het huurprijsni-veau bedraagt circa € 200,- m2

per jaar. Het centrum zal innovember zijn deuren openen.

DTZ Zadelhoff v.o.f. heeft ca.1.160 m2 winkelruimte ver-huurd aan de Pasmaatweg36 aan het LichtcentrumHengelo. DTZ Zadelhofftrad in deze op namens deverhuurder, een bouwbe-drijf. De aanvangshuurprijsbedroeg ca. € 50.000,- perjaar, te vermeerderen metBTW.

Snelder Zijlstra de GrootBedrijfsmakelaars v.o.f.heeft voor de hoofdvestigingvan Woongroep Twente hetHeemaf terrein, 5.000 m2

groot, aangekocht. Ten HagBedrijfsmakelaars trad opvoor verkoper. Circa 1.600m2 is beschikbaar voor ver-huur aan derden.

DTZ Zadelhoff v.o.f. heeft ca.119 m2 winkelruimte ver-huurd aan de Marskant 6aan Kuypers Haarmode. DTZZadelhoff trad in deze opnamens de verhuurder. Dehuurprijs bedroeg naar ver-luidt ca. € 16.660,- per jaar,te vermeerderen met BTW.

Snelder Zijlstra de GrootBedrijfsmakelaars v.o.f. ver-huurde circa 125 m2 kan-toorruimte aan een uitzend-bureau voor € 15.000,- perjaar excl. BTW aan deWillemstraat 69.

Het pand aan het Burg.Jansenplein 40 is doorSnelder Zijlstra de GrootBedrijfsmakelaars v.o.f. ver-kocht voor € 195.000,- k.k.aan Ad Hoc Groep BV.

Snelder Zijlstra de GrootBedrijfsmakelaars v.o.f. heeftaan de Nieuwstraat 6 vooreen damesmodezaak ditpand aangehuurd. De huur-prijs bedraagt € 64.000,- perjaar excl. BTW.

Nijverdal

DTZ Zadelhoff v.o.f. heeft,collegiaal met PiksenMakelaardij, ca. 212 m2 win-kelruimte verhuurd aan deMolenweg 1 aan SterVideotheken. DTZ Zadelhofftrad in deze op namens deverhuurder, een particulierebelegger. De huurprijsbedroeg naar verluidt ca. € 22.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

DTZ Zadelhoff v.o.f. heeft ca. 539 m2 winkelruimte ver-huurd aan Scheer & Foppenaan de Rijssensestraat 48.DTZ Zadelhoff trad opnamens de verhuurder, eenbouwbedrijf. De huurprijsbedroeg naar verluidt ca. € 59.000,- per jaar te ver-meerderen met BTW. ■

On

roe

ren

d g

oe

d

Twentevisie. 04/2004

Transacties

In wijkwinkelcen-trum Hengelose Este Hengelo ver-huurde SnelderZijlstra de GrootBedrijfsmakelaarsv.o.f. namens ont-wikkelaar BAMVastgoed circa5.400 m2.

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (17)

35

▲Een hippe locatie, een snel onderwerp en muzikale omlijsting: reden van het opvallend grote aantal jonge, vrouwelijke belangstellenden?

34

▲ De gasten van Memphis waren (v.l.n.r.) Gerhard Roetgering van Roetgerink Modebedrijf, Rob Willemsen van Bolletje, Meindert van den Heuvel vanreclamebureauY&R, het artiestenduo Richard Kemper en Remco Veldhuis en Jan Noltes van reclamebureau BNCC.

▲ Discotheek Lucky in Rijssen is weliswaar een geheel andere locatie dan het Arke Stadion, maar niet minder sfeervol.

Op donderdag 25 maart vond de opname van Memphis nietzoals gebruikelijk plaats in de businesslounge van het ArkeStadion, maar in discotheek Lucky in Rijssen. In het kader vanhet thema ‘de Geur van Reclame’ was er veel aandacht voor het duo Veldhuis en Kemper (uit de reclame), reclamemakersNoltes en Van den Heuvel, ‘Ik wil Bolletje’-Willemsen en ‘De modestraat van Twente’-Roetgering.

: over reclame, media en merken De eerstvolgende opname van Memphis staat geplandop dinsdag 27 april in de vertrouwde businessloungevan het Arke Stadion. De gasten zijn dan bestuursvoor-zitter Visscher van afvalverwerker Sita, de nieuwe topman Ab Pasman van Grolsch en bestuursvoorzitter Ben Nooteboom van Randstad Holding.Als u automatisch uitgenodigd wilt worden, kunt u zichaanmelden voor de e-mail-service via www.twentevisie.nl.

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (18)

37

Twentevisie. 04/2004

men in de toeristische route van de opendubbeldeks bus die om de tien minutenlangskomt. Het museum van Barca waarJohan Cruijff en de Europa I in 1992 demeest prominente plaatsen hebben, isna het Prado in Madrid het best bezoch-te museum in Spanje. En van het aantalbezoekers (en vooral de omzet) van desouvenirwinkel naast het stadion kan een gemiddelde V&D dromen. Alles, van kinderpantoffels tot koekblikken, van behang tot badjas-sen in de blauw-paarse kleuren vanBarcelona, de enige topclub waarvan deschulden tot enorme hoogte (250 mil-joen euro) zijn opgelopen maar waarhooghartig wordt geweigerd een com-merciële naam op het shirt te drukkenom de schulden te verkleinen: het shirtmag nooit ontheiligd worden! Door nietsen niemand.

RondootjeWe bezoeken de allerlaatste training voorde wedstrijd tegen Real Sociedad. In hetstadion waar een oppervlakkige schattingleert dat er meer mensen de hele dag werken en lopen dan bij de gemeenteEnschede. Iedereen is belangrijk of kijktop zijn minst gewichtig. ‘Zeg maar dat jeeen vriend van me bent, dan brengen ze jewel naar de dug-out, maar zeg in gods-naam niet dat je van de pers bent’, had hij telefonisch doorgegeven. “Señor TienChatie? Si. Frend?” De catacomben zijn algeweldig. De spelers en trainers moetendoor een soort hal naar de trap naar bene-den naar het veld. In het midden van detrap staat een hek. Op het veld aangeko-men overweldigen de tientallen metershoge tribunes. Verderop trainen de spelersin twee groepen. Een rondootje, typischNederlandse oefenvorm waar de spelersin een cirkel staan en slechts de bal éénkeer mogen raken. In het midden moetentwee spelers de bal trachten te veroveren.Veel gelach als spelers expres de bal keihard op elkaar inspelen en iemanddaardoor de bal van zijn schoen laat sprin-gen. “De laatste training voor de wedstrijdwerken we altijd af in het stadion. Dat iszo gegroeid. Het is ook prettig om achtergesloten deuren nog corners of vrije trap-pen te oefenen. Maar ik weet zeker dat hettoch morgen in de krant staat.” En datklopt, met foto en al. Elke dag houdentientallen journalisten van krant, radio- entelevisiestations zich bezig met het aller-belangrijkste in Barcelona: de plaatselijkeclub (nota bene opgericht door eenZwitser). “Alles wat je zegt of doet wordtopgeschreven en geregistreerd.”

Marco WaslanderTen Cate legt de training een aantal kerenstil. “Ik kijk waar dingen fout gaan en probeer dat te corrigeren.” En hoewel de Nederlandse spelers in aantal hunSpaanse collega’s de baas zijn, spreekt TenCate Spaans. “Ik ben hier in Spanje en ikpas me aan, mijn Spaans is grammaticaalnog niet in orde, maar ik word hier welgoed begrepen. Dat is volgens mij ook precies het grote probleem in Nederlandwaar heel veel buitenlanders nooit demoeite genomen hebben zich aan te pas-sen en om goed Nederlands te leren.”

De training is heel relaxed. “Daar heb ikmisschien nog wel het meeste aan moeten

wennen. In Nederland zou dat niet kunnen. Ik was ook een aanhanger van hetprincipe ‘je speelt de wedstrijd in hetweekend zoals je doordeweeks traint’. Ik weet inmiddels niet meer of dat dewaarheid is. Hier werkt het in elk gevalanders. Net als in Hongarije waar ik eerderwerkte. Voor een wedstrijd gaat de knopom. De spelers kunnen dat heel goedscheiden. In Nederland heb ik dat bij één speler ooit meegemaakt, MarcoWaslanders. Nog te lui om te lopen, maarin de wedstrijd liep hij voor twee. Dat ishier bij heel veel spelers het geval.”

RonaldinhoKluivert (nog steeds geblesseerd) jongleertwat met een bal, zijn kinderen spelen ineen hoek van het veld. Davids schiet eenpaar ballen vanaf de middellijn op hetdoel en juicht als ze het net raken.Ronaldinho praat langdurig met Ten Catedie vooral in het begin van het seizoenheel veel tijd in de Braziliaan heeft gesto-ken. En niet zonder resultaat. Inmiddels is Ronaldinho de absolute ster van

Barcelona, met in zijn kielzog Davids.Samen hebben zij (dankzij de fabelachtigetechniek van de vrolijke, gemakkelijk aan-spreekbare Braziliaan en het doorzettings-vermogen van de Nederlander) al een aan-tal wedstrijden voor hun club gewonnen.Hoe prettig Davids op het veld is tegenzijn collega’s, zo nors en onvriendelijk ishij zodra hij ook maar één stap van hetveld heeft gedaan. Zelfs mensen van declub durven hem niet aan te spreken.

“Het werken als trainer is overal hetzelfde. Maar ik heb nog nooit met zulkegoede spelers gewerkt. De trainingsvor-men worden sneller begrepen, de voet-balintelligentie van de jongens is veel groter dan bij andere ploegen waar ikgewerkt heb en de technische uitvoering isveel beter. Dat is het grote verschil.”

‘De Spaanse competitie is veruit de

sterkste competitie, sterker dan de Engelse

of de Italiaanse’

36

Twentevisie. 04/2004

De uitschakeling door Celtic in het toer-nooi om de UEFA-cup is eigenlijk hetenige smetje van de afgelopen maanden.Maar dat wordt Frank Rijkaard en Henkten Cate niet zwaar aangerekend. Hetdraait maar om één ding in Barcelona, omde competitie. “Iedereen kan echt vaniedereen winnen in Spanje. Als Ajax tegenpakweg Groningen speelt, kun je blindeen eentje op je totoformulier invullen.Celta de Vigo staat in Spanje net zo laag als

Groningen in Nederland, maar Ajax ver-liest er wel van.”

Henk ten Cate is in het kielzog vanFrank Rijkaard in Barcelona neergestre-ken. Ze kennen elkaar goed van het ondermeer het Kleurrijk Elftal. Henk ten Cate isgeen Andries Jonker die eerder Louis van Gaal escorteerde. Het zegt wat overRijkaard dat hij uitgerekend een ambitieu-ze vent als Ten Cate heeft meegenomen.En het zegt wat over de trainerskwaliteiten

van Ten Cate dat Rijkaard bij hem aanklopte. “Ik ben meer dan een pionnen-sjouwer; als ik dat zou zijn, was ik ook nietmeegegaan. We hebben een selectie van 26spelers. Er wordt heel veel per liniegetraind, dat kun je als trainer met eenassistent die zijn mond moet houden nietmeer behappen. Professionele clubs wer-ken met technische teams, kijk naar Ajax,PSV van wie één eindverantwoordelijk isen dat is Frank.” Voor de mensen inBarcelona was hij tot zijn verrassing niet totaal onbekend. “Ze volgen deNederlandse competitie via de televisie enwisten al waar ik gewerkt had.”

KinderpantoffelsHet is altijd druk rond het stadion waarook op dagen dat er geen wedstrijden ophet programma staan duizenden mensennaar toe komen. Camp Nou is opgeno-

Henk ten Cate: van Roel Buikema tot Ronaldinho

‘De zon schijnt harder als Barcelona wint’

Henk ten Cate inBarcelona, naastFrank Rijkaard:“Het werken alstrainer is overal hetzelfde. Maar ikheb nog nooit metzulke goede spelers gewerkt. De trainingsvormenworden snellerbegrepen en detechnische uitvoe-ring is veel beter.”

De zon schijnt altijd in Barcelona, de hoofdstad van Catalonië, misschienwel de mooiste stad van Europa. “Maar hij schijnt harder als we win-nen.” Henk ten Cate heeft eindelijk de waardering gekregen als voet-baltrainer waarnaar hij snakte. “Barcelona is een van de allergrootsteclubs te wereld. De Spaanse competitie is veruit de sterkste competitie,sterker dan de Engelse of de Italiaanse.”

(door Jan Medendorp )

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (19)

GelukBarcelona is tegen Real Sociedad huizen-hoog favoriet, maar waarom is niet hele-maal duidelijk, want de Basken (zonderWesterveld, gebroken hand) hebbengewoon het betere van het spel en de bestekansen. Een aantal malen springt Ten Catede dug-out uit om aanwijzingen te gevenen kort spelers te instrueren. Rijkaard oogtveel rustiger. “Het vertrouwen van de clubis de afgelopen maanden teruggekomenterwijl we niet zo heel veel hebben veran-derd in de stijl. Voor de winterstop warenwe regelmatig veertien spelers kwijt voorinterlands. Daar werden we gek van.Hadden we net iets opgebouwd, kondenwe weer opnieuw beginnen. Nu alle kwa-lificaties voor de EK klaar zijn, gaat hetveel beter. En je ziet ook dat we het gelukafdwingen. In het begin van de competitie

speelden we soms beter dan nu, maar danhadden we pech. Nu winnen we toch welmet geluk van Sociedad, een half jaar gele-den hadden we deze wedstrijd verloren.Het moet nog veel beter, het team moetzelf anticiperen op situaties en dat luktnog niet.”

Hoewel Ten Cate cynisch is over dekwaliteit van de media in Spanje (“oppor-tunistisch, alles komt op het conto van deNederlanders als het slecht gaat, dan komthet goed uit om de kampioenschappenvan Cruijff en Van Gaal te vergeten”) heefthet duo wel krediet. Want zij hebben veeljonge spelers uit de eigen jeugd ingepasten dat zien ze graag in Catalonië.

Cruijff“Ik heb nu veel vrienden, maar ik weetnog hoe het in het begin van het seizoenwas. Als de resultaten tegenvallen, heb jehier geen leven. Voor mij valt het nogmee, maar de spelers en Rijkaard hebbendan behoorlijk wat te verduren. Hetmooiste voorbeeld is Van Bronckhorst.Zijn komst werd heel sceptisch bena-derd, nu lopen ze met hem weg, dat isenerzijds raar en anderzijds plezierig.”

Johan Cruijff, de Verlosser, is achter deschermen de invloedrijkste man bijBarcelona. Dankzij hem kwam Rijkaard.“We zien Cruijff hier amper, ik heb hemtot nu tot drie keer ontmoet. Ik luisteraltijd graag naar hem als hij over voetbalpraat, ik doe daar natuurlijk mijn voordeel mee.” ■

39

Twentevisie. 04/2004

Henk ten Cate (49) was eind jarenzeventig een goede vleugelspits van GoAhead. Hij brak net niet door naar eentopclub, maar zijn naam werd in datkader wel vaak genoemd. Zijn trainers-carrière verliep vergelijkbaar. Hij werdgenoemd bij Feyenoord, maar Vitessewas vooralsnog het hoogst haalbare. InArnhem denken ze met veel plezier aanhem terug, want hoewel hij met ruzievertrok omdat voorzitter Aalbers hemniet goed (of bekend?) genoeg vond voorVitesse, zette Ten Cate met een derdeplaats in de competitie de beste club-prestatie ooit in de boeken. Verder werk-te Ten Cate onder meer voor NAC,Sparta, Heracles en Go Ahead. “Spartais de leukste club waar ik ooit gewerktheb. Ik zag onlangs op televisie Heraclesspelen, een goed elftal met onder ande-ren Roel Buikema. Leuk om hem te zienspelen, ik haalde hem ooit naar Sparta.Maar Go Ahead is mijn cluppie. Zal hetook altijd blijven. Daar hebben ze mij dekans gegeven om als trainer aan de slag

te gaan, dat zal ik nooit vergeten.” Endat hij dat inderdaad niet vergeet, blijkteen paar dagen later als Ten Cate evenovervliegt naar Deventer om een spon-soravond bij te wonen op verzoek vanzijn beste vriend Adri Steenbergen (inhet vorige nummer nog als directeur vanAnk Hermes geportretteerd en daarnaastsinds mensenheugenis elftalleider bijGo Ahead). “Ach, als mijn aanwezig-heid er toe kan leiden dat een paarheren de portemonnee trekken voor declub, dan doe ik dat graag. Ze moetenalleen nooit de jeugdopleiding sluiten.”

Ten Cate vindt zelf niet dat hij veran-derd is, maar dat is hij wel. Geestelijkwas hij altijd al onafhankelijk, weten zebij de clubs waar hij werkte. Maar hij isiets rustiger geworden, iets bedachtza-mer. “Misschien omdat ik ouder ben?”Niet dat Barcelona zijn laatste club zalzijn, maar Ten Cate hoeft niets meer tebewijzen. Hij heeft bereikt wat hij wilde,de top. En daar hoort hij ook, vindt hij-zelf.

‘We zien Cruijff hieramper, ik heb hem tot nu

tot drie keer ontmoet’

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (20)

willen ook de gezelligste van Nederlandworden,” voegt hij er aan toe. ‘KeyPoints’ met vermaak en muziek langshet parcours, en evenementen in debinnenstad voorafgaande aan de mara-thon moeten ‘Enschede’ een gezelligimago bezorgen. “Als dat lukt, krijgenwe meer lopers. En meer lopers betekentmeer geld. Dat cirkeltje moet gaan draai-en.”

SamenvoegingDe naam Enschede Marathon is nietalleen gekozen om een nieuwe start tebenadrukken. ‘Enschede’ is als mara-thon bekender dan ‘Twente’, zegtPastoor. Elke belangrijke marathon inde wereld draagt nu eenmaal de naamvan een stad, zegt hij, om vervolgenseen anekdote te vertellen over eenJapanner die bij de naam TwenteMarathon wat glazig keek maar bij denaam Enschede enthousiast opveerde.De naam Twente Marathon stamt noguit de jaren negentig toen de regionalepolitiek volop bezig was met het forme-ren van Dubbelstad en Twentestad. Nudit mislukt is, zijn er geen politiekekrachten meer actief die invloed uitoe-fenen op de naam. Er is zonder al te veel moeite afscheidgenomen van Hengelo als doorkomst-plaats in het parcours. Te weinig ambi-ance in de binnenstad en een lange,onaantrekkelijke weg tussen beide ste-den zijn de redenen voor de scheiding.Bovendien is aantal gesprekken met deTHALES FBK-Games, gericht op eensportieve en organisatorische bundelingvan krachten, op niets uitgelopen. Hetideaal van veel regionale atletieklief-hebbers, een marathon laten starten enfinishen in het FBK-stadion voor aan-vang van het baanevenement, bleek niet haalbaar. Allereerst is sportiefgezien het tijdstip waarop de THALES FBK-Games worden gehouden (eindmei-juni) gezien de temperatuur enluchtvochtigheid niet ideaal voor eenmarathon. “Dan krijg je een topatletiek-wedstrijd met een tweede of derderangsmarathon,” zegt Kroondijk. Niet voorniets wil de organisatie de EnschedeMarathon verplaatsen van half mei naareind april. “In de loop der jaren zijn wevanwege de warmte al heel veel loperskwijt geraakt aan Rotterdam.”

HordeOrganisatorisch speelden er meer pro-blemen. Er is een grotere politie-inzetnodig, de spoorlijn nabij het FBK-sta-dion is een lastige horde en wedstrijd-technisch gezien konden beide pro-gramma’s moeilijk in elkaar geschovenworden. Pastoor: “Vanuit Hengelo isaltijd het idee geschapen dat de mara-thon en de THALES FBK-Games op ééndag kunnen, maar het is niet mogelijk. Jekunt nu eenmaal onmogelijk 5.000 deel-nemers aan ons evenement allemaal inhet stadion laten finishen. Het was hunbedoeling dat de eerste tien lopersmochten finishen in het stadion en datde overige 4.990 op de Kuipersdijkmoesten finishen. Dat kun je nietmaken.” Behalve over het woord‘samenvoeging’ dachten beide besturenook wezenlijk anders over organisatori-sche samenwerking. Pastoor: “FBK washet met ons eens dat er één bureaumoest komen maar vond niet anders dandat dit in Hengelo zou moeten komen.En wij moesten Enschede als start- enfinishplaats los laten. Wij streefden naarsynergie. Denk aan inkoop van materia-len, sponsoring en vrijwilligers. Zij wil-den een marathon toevoegen aan hetevenement dat ze al hebben. Dat is eenandere gedachtegang.” De samenwer-king blijft nu beperkt tot regulier overlegtussen de twee wedstrijddirecteuren.

GronauEnschede moet een echte stadsmarathonworden. Centraal hierbij staat het ver-nieuwde Van Heekplein in Enschede.Door de nood gedwongen (afbraak vanhet Diekmanstadion), is dit sinds vorigjaar de nieuwe compacte start en finish-locatie. Atleten parkeren hun auto opniveau -2 van de parkeergarage, kledenzich om op laag -1 en starten en finishenin de buitenlucht. Het doel is minimaal1.000 deelnemers op de hele marathonen een winnende tijd van onder de 2 uuren 10 minuten. Het oude record(2.10.57) staat nog altijd op naam vanMarti ten Kate, gevestigd in 1989. Inplaats van Hengelo loopt het parcoursnu door de noord- en zuidwijken vanEnschede. Gronau is gehandhaafd. Nietzozeer vanwege de subsidie van de stadGronau en de Euregio, maar vanwege deambiance, verzekert Pastoor. “Gronau is

één groot feest. Daar kunnen wij nog watvan leren.” Het grensoverschrijdende karakter vande marathon wordt bovendien ingezetals marketinginstrument. Met de organi-satie van de Münster-marathon is hetEuregionale Marathon Kampioenschapopgezet. De Twente/Enschede-marathonheeft de laatste jaren verschillende parcoursen gekend, maar streeft nu naareen beter én herkenbaar parcours. “Hetmoet maar eens uit zijn met al die wijzi-gingen,” zegt Kroondijk. Meer dan vroe-ger is er inspraak voor regionale atleten.Onder leiding van Marti ten Kate zijn erbijeenkomsten geweest waarin mara-thonlopers hun ideeën kwijt konden.

ClinicsDe recreatieve atleet fungeert ook alsschakel om meer bedrijven aan het eve-nement te binden. Pastoor noemt hetvoorbeeld van een Twents bedrijf waar-van de directeur graag wil dat zijn per-soneel aan atletiek gaat doen. “Prima,wij organiseren wel clinics voor diemensen, zodat ze kunnen deelnemenaan de tien kilometer of de bedrijven-loop. Sponsoring is goed voor 45% vande begroting, die dit jaar ruim boven de2.5 ton ligt. Doel is de begroting elk jaarmet 50 tot 100.000 euro te laten stijgen.Hoewel de economie niet echt meezit,zijn bedrijven volgens Kroondijk nogaltijd geïnteresseerd in het verbindenvan een bedrijfs- of productnaam aan demarathon. “Geloof het of niet, maar ik kan kiezen uit vier isotone dorstles-sers.” Pastoor: “Wij zullen dit jaar moeten bewijzen dat de grote praatjesdie we hebben, bewaarheid worden. Als dat zo is kunnen we volgendjaar bedrijven makkelijker over de streep trekken.” Sinds het afhaken vanMediant zit de marathon zonder echte hoofdsponsor. De woningbouwve-renigingen Volion en de Woonplaats zijn samen met de Rabobank de driegrote sponsors van de 36-ste editie, zondag 16 mei. “Wij zijn niet bewust op zoek naar een hoofdsponsor,” verklaart Pastoor. “Wij koppelen spon-sors aan de vier verschillende afstanden.Maar als iemand in ruil voor 50 of60.000 euro de Achmea-Enschede marathon wil organiseren, heten wijplotseling zo.” ■

41

Twentevisie. 04/2004

Toegegeven, het zat de Enschede Ma-rathon de laatste jaren niet mee. Deafbraak van het Diekmanstadion, eenbrand die het organisatiekantoor in de aslegde, de vuurwerkramp en de MKZ-cri-sis speelden het evenement de afge-lopen jaren parten. Door de tegenslagvan buitenaf dreigde het evenement af teglijden tot een regionaal evenement.“Het evenement was op sterven na

dood,” geeft bestuursvoorzitter MarkPastoor toe. Maar wie om de haverklaphet parcours verandert, zich vervreemdtvan regionale lopers en te weinig hetevenement weet te ‘verkopen’ moet zelf*ck in de spiegel kijken. “Er is teveel op de automatische piloot gedraaid.Iedereen pakte het draaiboek van vorig jaar en deed zijn dingetje,” zegtbestuurslid marketing Bert Kroondijk.

Een (deels) nieuw bestuur, geformeerdin januari 2003, wil de negatieve spiraaleen halt toeroepen. De editie van vorigjaar, die voor het eerst in de binnenstadvan Enschede startte en finishte, was hetkeerpunt. Dit jaar moet met een oudevertrouwde, nieuwe naam, EnschedeMarathon in plaats van TwenteMarathon, de weg omhoog worden inge-slagen. Minimaal duizend deelnemersop de hele marathon (2003: 550), inter-nationale toptijden en 100.000 toe-schouwers zijn het doel. “Met Am-sterdam en Rotterdam kunnen wij onsqua uitstraling en aantal deelnemersniet meten, maar direct daarna willenwij de derde marathon van Nederlandworden,” zegt Pastoor. Nu is die pleknog in handen van Eindhoven. “En wij

Oudste marathon van Nederland wil sport ief en ‘gezel l ig ’ naam maken

Enschede marathon: terug naar de basis

Een nieuw parcours, een oude naam en nieuw elan in de organisatiemoeten de Enschede Marathon er weer bovenop helpen. Vergeten zijn deafgelopen edities vol met pech, tegenslag en middelmatige prestaties. Hetbestuur van de oudste marathon van Nederland heeft weer praatjes. “Wijwillen de derde marathon van Nederland worden.”

(door Mar t in Steenbeeke)

Twentevisie. 04/2004

De EnschedeMarathon streeft

ernaar om - naAmsterdam enRotterdam - de

derde marathonvan Nederland te

worden.

40

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (21)

Twentevisie. 04/2004

Ter voorbereiding op het bestaan als professional is Joost Posthuma bezig meteen kwalitatief hoogwaardig voorberei-dingsprogramma. Dat gaat hem bijzondergoed af, want bijvoorbeeld in de Rondevan de Algarve streed hij begin maart zijaan zij met ene Lance Armstrong om een hoge klassering in het eindklassem*nt.Armstrong eindigde als tweede, Posthumaslechts 25 seconden achter de Amerikaanop de zevende plaats. Naast elkaar zittendop een bankje nabij de pisbak in afwach-ting van de productie van een doping-plasje sprak de vijfvoudig winnaar van deTour de France tegen ‘broekie’ Posthuma‘Je bent heel goed bezig. Lekker aanval-lend. Laat maar zien wat je kunt. Mijncomplimenten’. En daarna ging hetgesprek over Hennie Kuiper, zijn grotevoorbeeld. “Kuiper begeleidt mij. Leertmij de koers kennen en geeft tips over trai-ning en carrièreplanning. Naar hem luiste-ren is op zichzelf al een training. EnKuiper was ook de ontdekker vanArmstrong bij de toenmalige Motorola-ploeg. Armstrong heeft nog steeds eenhele hoge pet op van Hennie Kuiper.”

Je zou het naïef kunnen noemen, maarvan flikken en a-collegiaal gedrag in hetkeiharde milieu moet hij alles nog leren.“Ik weet dat het schering en inslag is endat het onderdeel van topsport is, maar ikzal zelf niet het initiatief daartoe nemen.Pas als ik zelf geflikt wordt of onredelijkbehandeld, zal ik maatregelen moetennemen.”

Studie gestoptHet is duidelijk dat Posthuma niet tot hettype verwende sportjochies behoort dateen plaag voor de mensheid vormt omdat

ze in hun jeugd met alle luxe en zorg zijnomringd en op die wijze mentaal naar debliksem zijn geholpen. “Ik ben een gewo-ne jongen uit een gewoon gezin, waarvader en moeder hard werken om mij eenzo goed mogelijke opvoeding en oplei-ding te geven. Ik krijg ook gewoon zak-geld, want als amateur verdien ik bij deRabobank niets. Met de manier van koer-sen, tactiek of omgang met andere rennersen ploegleiders bemoeien ze zich nooit.”

Posthuma heeft zijn studie Bedrijfs-kunde aan de Saxion HogeschoolEnschede vooralsnog even gestopt.“Studie en topsport gaan in mijn gevalniet samen, want als lid van de RaboOpleidingsploeg reed ik al een groot enzwaar internationaal programma. Ik wilmezelf later niet kunnen verwijten dat iker niet alles aan gedaan heb om het maxi-male uit mijn sport te halen.” Op hetmoment van de studiestop wist Posthumaoverigens nog niet dat hij al zo snel profzou worden. Ondanks dat hij vorig sei-zoen onder meer Olympia’s Ronde vanNederland, de prologen van de Ronde vanNormandië en de Tour de ‘l Avenir, als-mede drie etappes en het eindklassem*ntvan de Ronde van Thüringen won, vondJan Raas het beter om de Hengeloër nogeen jaar in de wachtkamer van de profpe-loton te zetten. Tot verbazing van velen,die de nukkige Zeeuwse manager voorgek versleten omdat hij de nummer 7 vande wereldranglijst bij de renners onder 24jaar buiten de deur hield. “We haddenveel ervaren renners in de amateurploegvan Rabobank en die maakten misschienwel meer aanspraak op de overstap. Hans Dekkers, Bobbie Traksel en NielsScheuneman hadden zich ook op grote

kampioenschappen gemanifesteerd enreden al veel langer bij de amateurs. Raaszei dat de profploeg vol was en dat ik nogeen jaartje geduld moest hebben, maar ikzou als kopman van de amateurploeg nogwél een heel mooi internationaal pro-gramma mogen rijden. Dat Theo de Rooy,Erik Breukink en Frans Maassen diebeslissing later terug hebben gedraaid enmij alsnog dit jaar al bij de profploeghaalden was een aangename verrassing.”

Han VaanholdTot zijn vijftiende was Posthuma eenbegenadigd atleet die tot de regionale topbehoorde. Daarna maakte hij kennis methet mountainbiken. “Ik vond dat veelmooier dan atletiek. Lekker jezelf afmat-ten in de vrije natuur op tijden dat hetjezelf uitkomt en een echte duursportwaarbij je helemaal op jezelf aangewezenbent.” In die sport leerde Posthuma ookstreekgenoot Bram Tankink kennen en hetduurde niet lang of ze hoorden beiden totde nationale ATB-top. Tankink werd zelfsnationaal kampioen en stapte daarna opdringend advies van zijn plaatsgenoot

Hij is nog maar 23 jaar, zit pas drie jaar serieus op een racefiets, maarvanaf 3 mei maakt Joost Posthuma gewoon deel uit van het professio-nele wielermetier. Ergo, insiders voorspellen de Hengelose jongeman eengrote toekomst. De teamleiding van de Rabobank was er dan ook als dekippen bij om hem onder contract te nemen, ondanks dat de ploeg voordit seizoen eigenlijk al ‘vol’ was. “Er was ook interesse van andere ploe-gen. Ik denk dat Theo de Rooy en Erik Breukink me er daarom nu al bijgenomen hebben. Met de vorige manager Jan Raas had ik de afspraakdat ik pas volgend jaar prof zou worden,” legt Posthuma uit. In wieler-land is de unanieme mening dat Twente - na alle succesvolle renners inhet verleden - met Joost Posthuma eindelijk weer een uitzonderlijk talentaan het profmilieu levert.

(door Ger hard N i jboer )

In de Ronde vanAlgarve was Joost

Posthuma debeste klimmer.

Na s lechts 3 jaar op de racef iets gaat dé droom al in vervull ing

Posthuma’s debuut als prof

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (22)

Ondernemen laten we graag aan u over, maar voor

bepaalde zaken, zoals kavels op een bedrijven ter-

rein, bestemmingsplannen en vergunningen, moet

u bij de gemeente zijn. Voor advies op maat is er voor

u een centraal aanspreekpunt: Bureau Bedrij ven,

onderdeel van het cluster Economische Zaken van

de gemeente Enschede. Wij wijzen u graag de weg

met behulp van

ons uit ge breide net-

werk. Uw vragen

worden vertrouwe-

lijk én kostenloos

behandeld.

Bedrijvenpunt: www.bedrijven.enschede.nlBij het Bedrijven punt kunt u terecht met plannen,

vragen en voor informatie over gemeentelijke

producten.

Bezoek het Bedrijvenpunt voor onderwerpen als

bedrijventerreinen en kantorenlocaties, kadastrale

informatie, vergunningen en procedures, onderne-

mersverenigingen en nuttige links naar andere

instanties. Ook kunt u zich direct inschrijven voor

een kavel op een bedrijventerrein.

Dienstverlening aan ondernemers

Bureau Bedrijven staat voor u klaar!

Stadskantoor, Hengelosestraat 51 · Postbus 173, 7500 AD Enschede · Tel (053) 4815150 · Fax (053) 4818536 · E-mail: [emailprotected]

Jos Holtrust, Filis Alp, Karin Hampsink en Fokko van der Molen

45

Twentevisie. 04/2004

Han Vaanhold over op de racefiets. “Eenjaar later, in het jaar 2000, moest Tankinkde oostelijke districtskampioenschappenop de weg in Agelo bij Ootmarsum rij-den. Dat is een open wedstrijd voor ama-teurs en hij vroeg mij voor de gein omdaar eens aan mee te doen. Dat was mijnallereerste wedstrijd op de weg met eengeleende racefiets van Tankink. Ik kwamdie dag in een groep van acht man terechten heb daar de hele wedstrijd mee op kopvan de koers gereden. Voor mij ook eenvolslagen verrassing.”

Nog diezelfde avond in mei werdPosthuma gebeld door de succesvollewielertalentontdekker en ploegleiderHan Vaanhold uit Haaksbergen.Posthuma kon direct terecht in hetLöwik-Tegeltoko amateurteam vanVaanhold, maar moest daarvoor wél hetmountainbiken opgeven. “Ik heb er eenpoosje over na gedacht en na overleg metmijn ouders uiteindelijk toch toegehapt,vooral omdat we veel vertrouwen in devisie en mening van Vaanhold hadden. Ikmocht in de wintermaanden wel gaanveldrijden. Dat speelde ook een rol bij debeslissing om over te stappen naar dewegcoureurs. In het begin heb ik welmoeite gehad om een plek te vinden inhet peloton, want ik fietste tot datmoment eigenlijk altijd in mijn eentje.Dan is het geduw en getrek tussen meerdan honderd renners in het peloton tocheen rare gewaarwording. In dat eerste jaarheb ik heel veel te danken gehad aan HanVaanhold, maar ook aan Bram Tankink.”

Hennie KuiperHet aanpassingsproces duurde niet langen toen bleek ook dat Vaanhold het alle-maal weer eens goed had gezien. JoostPosthuma reed vrijwel iedere wedstrijd inde voorste gelederen, bleek een uitste-kend tijdrijder te zijn en kon ook in debergen alleszins met de besten mee.Vaanhold: “Ik gun hem de overgang naarRabo van harte, want Joost Posthuma isabsolute top, maar ik had nog zo graag eenjaartje langer met hem willen werken.Maar realistisch gezien ben je als ploeg-leider gewoon kansloos als de Rabobankhet talent bij je weghaalt. Dan ben je hetaan de wielersport én aan het talent ver-plicht hem te laten gaan.” Zonder dat deploegleider en Posthuma het wisten hadHennie Kuiper (op de achtergrond nogsteeds actief voor de bank) de ploeglei-ders Nico Verhoeven en Frans Maassengewezen op het uitzonderlijke talent uitHengelo.

Met Bram Tankink is Joost Posthumade eerste renner op topniveau uit deze wielergekke regio sinds de Gouden

Twentse Jaren ’70 en ’80 met mannen als Hennie Kuiper, Bert Boom, GerardVeldscholten, Herman Ponsteen, HennieStamsnijder, Jos Lammertink, ErwinNijboer, Rob Harmeling, HermanSnoeyink, Han Vaanhold, Henk Boeve enanderen. Desondanks bleef het in depubliciteit opmerkelijk stil rond zijn per-soon. Zelfs in de regionale kranten en opRTV Oost werden zijn uitslagen nauwe-lijks opgemerkt, laat staan dat er wel eenseen verslaggever naar hem toe kwamvoor een interviewtje. Posthuma ligt daarniet wakker van, is zelfs van mening dathet wel een beetje zijn eigen schuld is:“Ik ben niet zo’n type dat direct journa-listen gaat bellen of na een overwinningmeteen de pers zoekt. Ik vier mijn feest-jes liever eerst even met mijn ploeggeno-ten, want die hebben meestal het vuilewerk opgeknapt. En ik weet ook nietaltijd wat ik tegen de pers moet zeggen.Er zijn mensen genoeg die in de publi-citeit van alles roepen, maar eigenlijknooit iets zinnigs zeggen. Toch is hetnatuurlijk wel zo dat je met goede publi-citeit eerder in de picture van de groteploegen bent. Maar ik doe dat liever metmijn benen dan met de mond.” Ook watdat betreft vertoont Joost Posthuma enigeovereenkomst met zijn grote voorbeelden beschermheer Hennie Kuiper. Dieslaagde er ook pas op latere leeftijd in omzich de kunst van het woord meester temaken. “Bij mij komt dat later ook nogwel goed, maar dan moet dat wel op basisvan prestaties gebeuren,” heeft Posthumavertrouwen in zichzelf.

Niet beschermdVanaf 3 mei rijdt Posthuma in de prof-ploeg. “Er verandert niet zo heel veel,alleen ben ik nu geen beschermde ren-ner in de ploeg. Nu zal ik moeten wer-ken voor anderen, me helemaal indienst van het teambelang moeten stel-len en laten zien dat ik op alle discipli-nes van waarde kan zijn. Op die manierkan ik ook respect afdwingen in hetpeloton. Dat is van belang voor mijn ver-dere carrière. Dus is het tóch een jaarvan de waarheid. Maar nu van eengedroomde waarheid.” De voorberei-ding op het profdebuut van JoostPosthuma is in ieder geval veelbelovendgeweest, want in de sterk bezette Rondevan Algarve pakte de Hengeloër, naastde derde plaats in de tijdrit en de zeven-de plaats in het eindklassem*nt, ook nogeens de prijs voor de beste klimmer. Enin de daarop volgende voorjaarswed-strijden in Frankrijk, België, Italië enDuitsland eindigde Posthuma zonderuitzondering bij de eerste tien.“Eigenlijk hoef ik dus niet zo bang vooreen mislukt avontuur bij de profs te zijn.Ik moet alleen in alle omstandighedenmezelf blijven, goed luisteren naar demensen met ervaring, niet in paniekraken als het eens wat minder gaat, dekop er bij houden en me altijd realiserendat ik als een prof moet leven en trainenom te slagen als beroepsrenner. Wat datbetreft heeft dat gesprekje met LanceArmstrong bij de pisbak in Portugal meheel goed gedaan. Hij zei dat ik goedbezig was. Mooi hè?” ■

Joost Posthuma:“LanceArmstrong zei - bij een pisbak inPortugal - dat ik goed bezigwas. Mooi hè?”

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (23)

“Gekaderde creativiteit”

rec!ames p e c i a l

| Twentevisie/ReclameSpecial| Jaargang 16 | Nummer 4 | April 2004 |

Veldhuis en Kemper:reclame is mooi,

zingen maakt vrijer

Reclame in de regio:meer media, kleinere budgetten en de strijd om de adverteerder

Merken gesterkt in Twente: toonaangevende Twentse merken

verzameld in een boek

Veldhuis en Kemper: reclame is mooi,

zingen maakt vrijer

Reclame in de regio:meer media, kleinere budgetten en de strijd om de adverteerder

Merken gesterkt in Twente: toonaangevende Twentse merken

verzameld in een boek

“Gekaderde creativiteit”

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (24)

De één was conceptmaker bij FHV/Content, de ander directeur bij reclame-bureau BBCW (inmiddels opgegaan inY&R). Geen verkeerde banen voor jongensvan begin dertig. Maar Remco Veldhuisen Richard Kemper hielden er lange tijdeen soort dubbelleven op na. Overdagmoesten ze hun creativiteit gecontroleerdaanwenden ten behoeve van hun klanten;’s avonds konden ze in het theater huncreatieve gedachten ongestoord de vrijeloop laten. Kemper: “Het bevrijdende wasvooral het maken wat jezelf leuk vindt.We hoefden onze liedjes nooit voor te leggen aan klanten. Bij klantendwaalde je inderdaad soms langzaamaf.” Veldhuis: “Reclame is fantastisch,maar het blijft gekaderde creativiteit. Aanhet einde van de rit wilden de klanten, inmijn geval Schiphol, Coebergh of KPN,altijd wel wat het anders. En terecht, wanthet was hun geld.” Het reclamevak en detheaterwereld vertonen raakvlakken.Kemper: “Het creatieve proces voor hetschrijven van een liedje of het maken vaneen commercial is ongeveer hetzelfde,alleen gaat het veel sneller. Je hoeft nieteerst terug naar de juniorproductmanagerdie dan vervolgens naar zijn seniorpro-ductmanager gaat. Nee, dat is nietcynisch, die jongens werken heel hard omhun product zo onbeschadigd mogelijkop te televisie te krijgen.”

Andersom werkt het soms ook. “Er ziteen stuk in van een brainstormmeeting inhotel Mercure in Nieuwegein. Dat werdwel door de klant herkend, ja. Nee, hijvond het niet erg, hij vond het zelfs welleuk.”

Peter StuyvesantVorig jaar zegden Veldhuis & Kemperhun baan in de reclame op om zich full-time toe te leggen op theater en muziek.Kemper: “We hebben het een jaar of vier

gecombineerd. Dat renden we om eenuurtje of zes, half zeven de boardroomvan Aegon uit, verkleden ons, om daneen uurtje later in een jongerensociëteitvoor 40 puistenkoppen een paar grappente maken waarop ze niet zaten te wach-ten. In onze omgeving vonden ze hetallemaal fantastisch. Op een gegevenmoment vinden ze het minder als je omdrie uur in je pak verdwijnt, terwijl zeweten dat je geen afspraak meer hebt.”

Veldhuis: “Ik zie mezelf nog wel eensterugkeren in de reclame. Ik ben nog nietklaar. Ik heb het ook niet zo heel langgedaan, daarvoor werkte ik bij televisie-productiemaatschappij Cameo die ondermeer voor SBS6 en RTL5 programma’smaakt. Als je mij anderhalf jaar geledenhad geschetst dat wij nu een succesvol

duo zijn, had ik je voor gek verklaard.”Ze zijn er financieel beiden op achteruitgegaan, maar minder dan ze vooraf (alsgevolg van hun snelle succes) haddengedacht. “We hebben het geluk dat we onze liedjes zelf schrijven. Alleen uitvoeren levert niet zo heel veel op.Borsato is ook vooral dankzij de uit-verkochte concerten in De Kuip rijkgeworden.”

Niet kammenDe beslissing om alles op cabaret enmuziek te gooien, is niet verkeerd uit-gepakt. De recensies en belangstellingvoor hun eerste twee theaterprogram-ma’s waren goed. In 1999 werden ze

tweede (achter Marc-Marie Huijbregts)bij het toonaangevende cabaretfestival‘Cameretten’. Muzikaal kreeg het duobekendheid met de single ‘Ik wou dat ikjou was’. Nu bestormt ‘Veel te blond’ dehitlijsten. Het nummer gaat over vrou-wen die er mooi uit willen zien, zelfs tenkoste van een eetstoornis, maar uiteinde-lijk allemaal op elkaar gaan lijken. De harde teksten lijken een reactie op deglitter en glamour van de reclame, dewereld van Peter Stuyvesant, met snellejongens in nog snellere sportauto’s.Kemper verzet zich tegen dit beeld: “Veelte negatief, dat was in de jaren zeventigmisschien het geval toen de bomen tot inde hemel groeiden; reclamebureaus zijntegenwoordig normale bedrijven methardwerkende mensen.” Even later geefthij toe dat het vrijgevochten imago nogwel degelijk een rol speelt. “Het wordtzelfs gevraagd door de klant. Ik heb ooitmeegemaakt dat een productmanager zei ‘als jij Remco meeneemt wil je danzorgen dat hij zijn haar niet kamt’.”

DNAGoede reclame moet in de ogen vanVeldhuis & Kemper aan één voorwaardevoldoen: het moet mensen beroeren.Kemper: “Je krijgt gemiddeld 3.000reclameboodschappen tot je per dag,waarvan je er 70 waarneemt en waarvaner 2 of 3 blijven hangen. Prachtig voor-beeld voor mij is die KLM-commercialvan die zwanen.”

“De meeste adverteerders willen tochvooral hun naam en hun product zo langmogelijk in beeld. Ik werk het liefstevoor bedrijven waar de directeur ook debeslisser is. Die zijn het DNA van hetbedrijf, durven het meeste. De lageneronder zijn vaak heel erg voorzichtig,dat is fnuikend voor reclame.” Televisieis volgens hen bij uitstek het medium omemoties op te roepen. Kemper: “Print is ouderwets, adverteerders gaan naartv.” Maar soms kan het accent op denieuwe media doorslaan. Veldhuis: “Bij FHV/Content gingen wij altijd uitvan de conceptgedachte met een inter-netportal en SMS-verkeer. Maar het issoms ook geforceerd er nieuwe media bijte betrekken, terwijl het heel goedeadvertenties hadden kunnen zijn. Of iets werkt weet je pas achteraf. Het blijfteen handel in illusies.” ■

49

Twentevisie. 04/2004

rec!ames p e c i a l

Twentevisie. 04/2004

‘Als jij Remco meeneemtwil je dan zorgen dat hij

zijn haar niet kamt’

Ze staan liever voor een zaal vol met puistige pubers dan in de boardroomvan Aegon. Remco Veldhuis en Richard Kemper, de mannelijke variantvan Sex and the City, lieten vorig jaar de reclamewereld voor wat die was,om zich toe te leggen op cabaret en muziek. Geen verkeerde keuze, wantna twee succesvolle theaterprogramma’s (‘Half zo echt’ en ‘De geur van’)en een hitsingle heeft het duo Veldhuis & Kemper afgelopen maand zelfseen Edison-award in de categorie ‘luisterlied’ in de wacht gesleept. Maar een oordeel over reclame hebben ze nog altijd.

(door Mar t in Steenbeeke en Jan Medendorp )

48

Twentevisie. 04/2004

Kemper & Veldhuis verrui len reclamevak voor muziek en cabaret

Van gekaderde creativiteit naar ongekaderde vrijheid

Veldhuis & Kemper, zingend tijdens het

reclamegala in Rijssen.

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (25)

De oprichters van kledingbedrijfRoetgerink uit Enter heten Roetgering,met een g op het einde. Maar het bedrijf zet liever een k op het einde.Ideetje van het reclamebureau, zegt directeur Roetgering. “De k vanRoetgerink klinkt beter in combinatiemet de k van kleding. Ik schrijf mijnnaam nog wel met een g. Het enigenadeel is dat mensen denken dat ik eenfoutje maak.” Het voorval tekent demacht van reclamebureaus. Bij Bolletjekrijgen reclamebureaus volgens com-mercieel directeur Rob Willemsen min-

der invloed dan ze in werkelijkheidwillen. “Een merk als Bolletje is in deloop der jaren ontstaan. Dat geef je nietzomaar volledig uit handen aan eenbureau. Aan de andere kant ontstaat erwel een band als je jaren met eenbureau samenwerkt.”

Ik wil BolletjeBolletje geeft vijf procent van de omzetuit aan reclame. Het werkt samen met drie bureaus, waaronder SWH(Amsterdam) en Artica uit Ootmarsum.“Dat komt omdat de reclamewereld

zich is gaan specialiseren. Het grootstedeel van ons budget gaat op aan STERen IP, de televisiereclame dus.” Bolletjemag zich verheugen met de kreet ‘Ik wil Bolletje’, de reclameslogan vande eeuw in huis te hebben. De slogan isal in de jaren vijftig bedacht doorMenno Luiten van het Enschedesebureau De Zuil, maar ligt nog bij iedere beschuitliefhebber voorop detong. Toch worden er a raison van één à twee ton regelmatig nieuwe televisiespots gemaakt. Het is volgensWillemsen te gevaarlijk om te teren op bestaande bekendheid. “Het gaaterom dat de consument die voor hetschap staat aan jouw merk denkt. Als jegeen reclame maakt, zal dat op kortetermijn geen invloed hebben, op langetermijn wel.”

De modestraat van TwenteDe televisiespots van Roetgerink kosteneen fractie van de commercials van Twentevisie. 04/2004

Beschuit en kleding moeten onder de aandacht gebracht worden

Met een camera door de zaak

rec!ames p e c i a l

Gerhard Roetgering(geheel rechts) van Roetgerink:”Als wij op maandageen reclame hebbenvan Frans Molenaar,kijk ik op dinsdaghoeveel pakken wehebben verkocht.”

De één opereert landelijk, de ander regionaal. Maar zowel beschuitfa-brikant Bolletje als kledingbedrijf Roetgerink moet adverteren om hunproducten voor het voetlicht te brengen. Tijdens het reclamegala ‘De geur van...’ in Rijssen spraken zij over reclame, met onder anderenMeindert van den Heuvel van het reclamebureau Y&R en de Twentsereclameman Jan Noltes.

(door Mar t in Steenbeeke en Jan Medendorp )

53

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (26)

Bolletje. Behalve op regionale radio en tv wordt er ook in regionale dag- en weekbladen geadverteerd. Alles bij elkaar opgeteld wordt, opadvies van het bureau JS Reclames uitWinterswijk, drie procent van de omzetin reclame gestoken. Ook in tijden van recessie. Roetgering: “Als het economisch slechter gaat, moet je juist meer investeren.” De gebruikteslogan ‘De modestraat van Twente’komt vrij algemeen en nietszeggendover, maar is bewust gekozen. “We heb-ben de zaak verbouwd en dat willen weaan de mensen laten zien. En dat heb-ben we gedaan door met de camera dezaak in te gaan. Dit najaar bestaan we150 jaar en dan gaan we productgerichtreclame maken.”

EffectenDe effecten van reclame worden nauw-gezet gemeten. Roetgering: “Als wij opmaandag een reclame hebben vanFrans Molenaar kijk ik op dinsdag hoe-veel pakken we hebben verkocht.”Zowel Bolletje als Roetgerink zegt te weten wie hun klanten zijn, en daar bewust op te adverteren.Willemsen: “Mensen met kinderen etenbeschuit.” Roetgerink laat zich zelfs lei-den door de weersverwachting:“Als het zaterdag regent gaan we erextra tegen aan in de reclame-campagne.” Voor negatieve publiciteit,zoals Bolletje met de omstredenoctrooiaffaire rond de beschuit met een inkeping heeft meegemaakt, ligtgeen draaiboek klaar. Willemsen:“Natuurlijk hebben we wel een afwe-ging gemaakt. Maar ik beschouw dieaffaire als positieve noch negatieveinvloed. We zijn dus ook niet extragaan adverteren.”

Zowel Roetgering als Willemsenneemt namens hun bedrijf de beslissingover reclame: “Wij hebben een dikkerevinger in de pap dan de reclamejongensaan tafel suggereren of soms wel zou-den willen.” ■

55

Twentevisie. 04/2004

Y&R

Ondanks dat het reclamebureau Y&R(Young & Rubicam) vorig jaar een Gouden Loeki ontving voor de bij-zonder grappig commercial overAmstelbier werden ze afgedankt doorhun opdrachtgever. Saillant detail:concurrent Bavaria huurde vervol-gens twee van de drie heren (‘jongensvan Amstel’) in. Meindert van denHeuvel, directeur van Y&R, vindt hetspijtig: “Ik vind het erg jammer, wehadden er nog een tijdje mee doorkunnen gaan. We hadden nog wel eenpaar spotjes kunnen maken, maar deopdrachtgever wilde stoppen op hethoogtepunt. En verder met frissegeesten. ”Op Bavaria is hij niet boos.“Op de wijze waarop zij het hebbengedaan, is het goed bedacht.” Y&R (65

medewerkers) is een product van defusie PMSvW/Y&R en BBCW eind2003 en heeft een Engelse moeder dieaan de beurs genoteerd is. Van denHeuvel (van huis uit accountant/fis-calist) wil daarom over het bedrijf zelfweinig vertellen. “Ze zijn bij onsnogal geschrokken van de affaires vanEnron en Ahold.”

Rob Willemsenvan Bolletje:”Het gaat erom dat de consument die voor het schap staat aanjouw merk denkt.”

‘Als je geenreclame maakt,

zal dat op korte termijn geen invloed

hebben, op langetermijn wel’

BNCC

Jan Noltes (52) studeerde grafischevormgeving en markering. Hij stond aan de wieg van één van de meestsuccesvolle bureaus in Twente, Artin, dat hij vervolgens een jaar ofzeven geleden verkocht omdat hij creatief uitgeput was. “Ik heb eenjaartje rondgekeken, niets gedaan.” Toen begon het weer te kriebelen enrichtte hij BNCC op. “Wij doen meer,omdat we onze klanten in het oostenen ook wel in Duitsland niet voor elk ding naar een ander bureau wil ofkan. Alle grote bureaus zitten tegenwoordig in Amsterdam. “Groteklanten trokken naar Amsterdam, bureaus moesten wel volgen. Creatieftalent uit Twente adviseer ik ooknaar Amsterdam te gaan.” Weliswaar

heel creatief, maar zowel Van denHeuvel als Noltes komt niet verderdan een paar letters voor een pak-kende naam voor hun bureau. Vanden Heuvel: “Omdat veel reclame-mensen het toch wel spannend vinden om eigen naam in de naamvan het bureau terug te zien.”

rec!ames p e c i a l

‘Het gaat erom dat de consument

die voor het schap staat aan

jouw merk denkt’

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (27)

Twentevisie. 04/2004

Media proberen steeds beter in te spelen op de wensen van de adverteerder

Versnippering in Twente

rec!ames p e c i a l

Tot lang na de bijeenkomst was JohnSchuurman in gesprek met vertegen-woordigers van reclamebureaus. Alle-maal wilden ze proberen om een deel vanhet reclamebudget aan hun bureau ofmedium ten goede te laten komen.

Op papier gaat het zo slecht nog nietmet de mediabestedingen. In 2003namen deze volgens berekeningen vanhet bureau BBC De Media bruto toe met15 procent; van 4.1 miljard in 2002naar 4.7 miljard. De stijging is hoger

dan de 7 procent die in 2002 werdbehaald, ten opzichte van 2001. Maar de praktijk leert anders, zegtVictor Doorn, directeur van WegenerUitgeverij Gelderland en Overijssel(WUGO). “Er wordt nog wel geadver-teerd, vooral op televisie, maar danvooral tegen afbraakprijzen.” De tarief-kaarten die gehanteerd worden, zijnrichtlijnen geworden. Media-exploi-tanten verlenen fikse kortingen aanadverteerders. Exacte cijfers worden

nooit gegeven, maar volgens schattin-gen is er een verschil van 40 procenttussen de bruto- en nettobestedingen.

Gerekend naar nettobestedingen zijnde advertentiebestedingen met 8.3 pro-cent afgenomen, zo blijkt uit bereke-ningen van het bureau ZenithOptimedia.De klappen zijn het hardst aangekomenbij de dagbladen. Jaar in jaar uit hebben de kranten al marktaandeel ver-loren, ook vorig jaar werd er terreinprijsgegeven. Het is dat de supermark-ten nog zo vriendelijk waren een prijzenoorlog te beginnen, anders wasde schade nog veel groter geweest.

50-plussersDe krant moet opboksen tegen de ‘ontle-zing’ en het grote aanbod aan ‘nieuwere’media als radio, TV en internet. Een troostvoor de kranten is dat zelfs TV een lichteachteruitgang van advertentiebestedingenheeft gekend. Radio mocht zich tegen destroom in verheugen met een stijging van

Jan Medendorp (geheel links) voelt (v.l.n.r.) Richard Weghorst(Twentsche Courant Tubantia),

Victor Doorn (Wegener) en André Pauwels (Uitgeverij Boom)aan de tand over de teruglopende

reclame-inkomsten.

57

Het leek wel of John Schuurman, de eigenaar van de nieuwe IntersportMegastore op bedrijventerrein Westermaat, goud in handen had. Tijdenseen bijeenkomst met vertegenwoordigers van de media en de reclame-wereld, in de studio van RTV Oost, waande hij zich even hoofdgast.Want wie in deze tijden van economische recessie 200.000 euro aanreclame te besteden heeft, heeft snel veel vrienden. Radio, TV, dagbla-den, buitenreclame en weekbladen; bijna iedereen vist in dezelfde vij-ver. En er blijven maar nieuwe bladen en kranten bijkomen.

(door Mar t in Steenbeeke en Jan Medendorp )

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (28)

T +31(0)53-428 38 62 • I www.totalsign.nl

v o o r e e n g e z o n d e k i j k o p r e c l a m e .

15 procent. Adverteerders kunnen via deradio tegen relatief lage kosten hun doel-groepen bereiken, zegt commercieel direc-teur Alex Oude Wesselink van RTV Oost.Hij bestrijdt de stelling dat regionale recla-me op radio en TV alleen voor regionalebedrijven interessant is. “We hebben ooklandelijke adverteerders die hun klantenin de regio hebben.” Een tweede vooroor-deel is dat de regionale omroep slechtsgeschikt is om een beperkte, oudere doel-groep, te bereiken. Renate Meijerink vanRebecca Radio (marktaandeel 1,5 procent)is het hier niet mee eens. “Wij richten onsmet Rebecca op 20 tot 40-jarigen, Hotradiozit daar iets onder. Dat wij in de etalagestaan is niet te wijten aan dat wij slechtzouden draaien maar meer aan onze aan-deelhouders Boom Pers en de NoordelijkeDagbladpers die hun aandacht ergensanders op willen richten. Oude Wesselink:“Ik stoor me aan het beeld dat mensenboven de 40, 45 jaar niets meer te bestedenhebben. De groep 50-plussers is heelanders dan 50 jaar geleden. Die hebbenjuist wel veel geld te besteden. De kinde-ren net uit huis en ze willen graag watondernemen. RTV Oost mikt op dezegroep en daar ben ik blij mee. Het is beter

dan wanneer wij ons zouden richten op desteeds kleiner worden groep tot 25 jaar.”Radio Oost heeft een marktaandeel van 17procent.

ZondagskrantDe advertentiebestedingen in de krantenliepen vorig jaar met 13 procent terug. Hetnoopt de dagbladuitgevers om meer con-cessies te doen aan adverteerders. Zo heeftDe Volkskrant begin dit jaar de indelingvan de krant aangepast, vooral om flexi-beler met advertenties om te kunnen gaan.“Dagbladen hebben te lang stilgestaan, teweinig ingespeeld op ontwikkelingen inde markt. De markt vraagt om een anderemanier van adverteren,” zegt RichardWeghorst, commercieel directeur bij deTwentsche Courant Tubantia. Ook VictorDoorn constateert dat kranten hun koersmoeten verleggen. “In de jaren zeventigwaren de journalisten te star. Advertentieswaren vies. Die stonden op de achterkan-

ten van redactionele pagina’s en in uit-hoeken van de krant. Dat is gelukkig ver-anderd, ook onder druk van anderemedia.”

De dagbladwereld is in beweging. De Telegraaf (Twente) en Volkskrant(Utrecht) kennen al regionale katernen,het Parool stapt over op tabloid-formaaten sinds vorige maand kent Nederlandweer het verschijnsel zondagskrant. DeTwentsche Courant Tubantia had de primeur om na 11 jaar weer een krant op zondag uit te brengen, waarna De Telegraaf twee weken later volgde.Hoewel voorzitter Jan Houwert van deRaad van Bestuur van Wegener de verwachting heeft uitgesproken dat deandere uitgevers niet achter kunnen blijven, zijn er tal van twijfels. “Ik ziegeen brood in zondagskranten omdat hetmeer van hetzelfde is,” zegt AndréPauwels van uitgeverij Boom, uitgevervan enkele nieuwsbladen in Overijsselen Drenthe. Media-inkoper Henk vanSchijndel: “Ik denk niet dat er een marktis voor de zondagskrant. De Krant opZondag is ook geen succes geworden.Mensen hebben in het weekend al

problemen met al die katernen. Alleenvoor de sport is het prettig als Twentezaterdagavond heeft gespeeld. Doorn:“Wij beginnen met De Stentor niet meteen zondagskrant. Twente is een com-pacte gemeenschap waar het gemakkelij-ker is de krant bezorgd te krijgen dan inons uitgestrekte gebied dat loopt totKampen, Ommen, Lochem, Zutphen en

de Flevopolder. Een deel van mijn lezerswoont op de Veluwe, zijn protestants-christelijk en ik vermoed dat zij de krantopzeggen als we een zondagskrant uit-brengen.”

AutobijlageHet is de kunst van de uitgevers die eenzondagskrant uitgeven om kannibalismete vermijden. Advertenties moeten nietten koste gaan van de eigen doordeweekse

59

Twentevisie. 04/2004

rec!ames p e c i a l

Anita Brink (Viacom Outdoor),Alex OudeWessselink (RTV Oost) enRenate Meijerink(Rebecca Radio)in debat: versnippering van media leidtook tot verderedifferentiatie van doelgroepen.

‘Ik denk niet dat ereen markt is voor de

zondagskrant’

‘Er wordt nog welgeadverteerd, vooral

op televisie, maar dan vooral tegen afbraakprijzen’

Martin Steenbeeke(links) in gesprek met John Schuurman, de eigenaar van de nieuweIntersport Megastore, die - vanwege zijn ruime reclamebudget -ineens veel meervrienden heeft.

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (29)

Mailverwerking

Grafische Nabewerking

Loonverpakken

Fulfilment

Printservice

Voor meer informatie:Handpak Nederland B.V.

Lenteweg 21-257532 RV Enschede

Postbus 61507503 GD Enschede

T 053-461 39 12F 053-461 44 95E [emailprotected] www.handpak.nl

Naast inkjetprinten en zwart/witlaserprinten nu ook hoogwaardigkleurenprinten (A3+) op de XeroxiGen3. Snel en voordelig printen opdiverse papiersoorten of kunststof.Zeer korte doorlooptijden, onge-kende mogelijkheden voor variabelafdrukken en ècht on-demand!

Bewerken en verwerken van data-bestanden. Personaliseren vandocumenten, etiketten en mailingen.Tevens couverteren, handling enverzending van uw directmail.

Ons zusterbedrijf “Vaardige Handen”verricht handmatige nabewerkingen machinale afwerking (inclusiefboekbindwerkzaamheden) voor o.a.drukkerijen en reclamebureau’s.

Alle handmatige verpakkingswerk-zaamheden. Monteren en vullenvan CD hoezen of display’s enalles daar tussenin. Eveneensmachinaal sealen en krimpen.

HandpakNederland

Nieuw bij HandpakFullcolorprinting op de Xerox iGen3vanaf € 0,07 per A4 incl. papier

Passende oplossingenvoor elk logistiekvraagstuk

D e s n e l s t e h a n d e n v a n N e d e r l a n d .

Meer dan 6000 palletplaatsent.b.v. opslag, voorraadbeheer enhet op afroep verzenden van uwproducten, drukwerk of promotie-artikelen. Alles onder één dak.

D e s n e l s t e h a n d e n v a n N e d e r l a n d .

CONCEP T CREATIE VOOR DOEL ➔ COMMUNICATIE

R E C L A M E O N T W E R P B U R E A U

DESIGN � IMAGE & ILLUSTRATION � GRAPHIC SERVICES

OLDENZAAL / GRAMSBERGEN TEL: 0541-519 442 / FAX: 0541-522 415

E-MAIL: [emailprotected]

Vraag onze werkrmap aan

kranten, maar bij tijdschriften en maand-bladen worden weggesnoept.

De markt voor dit soort bladen groeit.Sommige bladen of bijlagen lijken alleenmaar in de markt gezet te worden omadverteerders een podium te geven, zoalsautobijlagen. Doorn: “Als ik als uitgevertegen de redactie zeg dat we een autobijla-ge moeten maken, moet ik de redactie metlezersonderzoeken overtuigen dat daarinderdaad behoefte aan bestaat bij onzelezers. En als de redactie akkoord gaat,proberen we daar vervolgens ook com-mercieel een succes van te maken. Maar ikbestrijd de opvatting dat we een bijlageuitgeven omdat daar geld mee verdiendkan worden. De kracht van een krant is hetredactiestatuut. We worden goed gelezenomdat we onafhankelijk zijn. We moetenwel adverteerders beter bedienen dan inhet verleden. Met bijlagen zoals auto, cul-tuur, consument. Veel mensen maken defout alles te willen lezen. Ik krijg wel eensbrieven van abonnees die klagen dat zeonvoldoende tijd hebben. Dat moet je ookniet willen. In Amerika verschijnen zon-dagskranten die zes keer zo dik zijn. Endan loop je naar de prullenbak en gooi jede delen weg die je niet interesseren.”

AdvertentievijverVooral in Twente wordt een groot beroepgedaan op de papierrecycling. Behalve dedag- en weekbladen krijgt de Twentenaarbladen als de Weekendkrant en deHabokrant onder ogen. De onafhankelijkeweekkrant De Roskam weet met slechtsenkele duizenden abonnees al tien jaar het

hoofd boven water te houden. Ook dedoelgroepbladen als Twentevisie vin-den hun weg naar de lezer. DirecteurMunsterman van de Wegener huis-aan-huisbladen, erkent dat het medialand-schap in Twente gevarieerd maar ookdik bezaaid is. “Ik heb niet het gevoeldat bladen als de Roskam ofTwentevisie in dezelfde advertentievij-ver vissen als wij met onze weekbla-den. Ik denk dat er ruimte is voor ééndagblad, één radiostation, één televi-siezender, een weekblad, een blad alsTwentevisie en een huis-aan-huisblad.Als er meer komen, word ik daar niet

vrolijk van, laat ik daar duidelijk inzijn.” Vroeger had Wegener de strategiesuccesvolle concurrenten op te kopen,nu reageert het anders. Toen deHabokrant, een krant met louter adver-tenties, in de markt werd gezet, rea-geerde Wegener met de Weekendkrant.“Ik zat er niet op te wachten, maar alshet moet dan moet het,” zegtMunsterman. “Er is een tussenmarkt

ontstaan tussen de huis-aan-huisbladenen de dagbladen. En die markt bedie-nen we nu met de Weekendkrant.”

KoppelverkoopHet grotere aanbod aan bladen in combinatie met een teruglopend adver-tentiebudget herbergt het risico dat degrenzen tussen redactionele artikelen en gesponsorde verhalen overschredenwordt. Soms staat het boven een verhaalals het een advertorial betreft, soms niet. “Bij huis- aan huisbladen is er nauwelijks scheiding tussen redactie en commercie,” zegt Wegener-directeurMunsterman. Bij de Roskam is zoietsondenkbaar, zegt hoofdredacteur/uit-gever Han Pape. “Ik verkoop zelf weleens een advertentie, dat klopt. Net zoals ik wel eens aan nabezorging doe.Er is geen sprake van koppelverkoop.Uitgesloten. Wij zijn onafhankelijk, jekunt geen verhaal kopen. Wij zijn deenige krant waar het gaat om de tekst, omde verhalen, niet om de advertentie. Webestaan bijna tien jaar, groeien elk jaar,maken een kleine winst en dat is uitslui-tend te danken aan onze onafhankelijk-heid.” Pape meldde zich na afloop vande bijeenkomst niet bij de tafel van JohnSchuurman. Die had sowieso zijn strijd-plan al klaar. Voorafgaande aan de ope-ning van zijn winkel zou hij een zo breedmogelijk publiek proberen te bereikenvia billboards in abri’s, busreclame enadvertenties in dagbladen. Daarna zouhet budget verdeeld worden over anderemedia. ■ Twentevisie. 04/2004

rec!ames p e c i a l

V.l.n.r.: Han Pape (De Roskam), Joop Munsterman(Wegener huis-aan-huis bladen), Robert Staal (Habo krant) enAnno OudeEngberink(Twentevisie) in discussie overde versnippering in medialand.

‘Bij huis- aan huisbladen is er

nauwelijks scheidingtussen redactie en commercie’

61

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (30)

>LSCC vecht voor uw merk

KIJK OP WWW.LSCC.NL OF BEL 074 376 65 51 EN MAAK EEN AFSRPAAK

MET JAN LIGTENBERG OF BAS SCHOLTE IN ‘T HOFF

‘Merken gesterkt in Twente’ is de titelvan het boek waarin dit jaar 10 tot 15 Twentse merken zichzelf latenbeschrijven. Grolsch, Arke, Stork, Oad,Vredestein: ze staan er, dat is de inten-tie, allemaal in. Wie ontbreken zijnPalthe en Bolletje, maar daar wordtnog mee onderhandeld. Want ook alwordt het verkocht als jubileumcadeauaan de regio, wie vermeld wil wordenmoet betalen. Tussen de 5 en 10-dui-zend euro. Je mag dan Johma heten,maar als je niet betaalt, kom je niet inhet boek. Commercieel directeur BasWolters van SIR in Enschede vindt datterecht: “Je kunt ze er wel inschrijven,maar dat zou niet fair zijn ten opzichtevan merken die wel betalen.” Ofdaardoor ook echt alle grote Twentsemerken aan bod komen, is zeer devraag. “Wij moeten die keus welmaken, want het uitgeven van zo’nboek kost enorm veel geld. Een deelbetalen we zelf, maar het is absoluutnoodzakelijk dat de deelnemendebedrijven meebetalen. Daarom hebbenwe er ook minimaal tien nodig, anderskomt het boek er niet.”

Emotie‘Merken gesterkt in Twente’ moet hetvierde boek van Bert de Haan worden.“Ik ben al jaren gefascineerd door merken. Je kunt ze op verschillende

‘Vakmanschap is meesterschap’,‘Miele, er is geen betere’ en ‘Ik wilBolletje’. Het zijn voorbeelden vanreclameslogans die ooit in En-schede werden verzonnen en diehet mogelijk maakten dat veelvoornamelijk Twentse merkennaar de top werden gedreven.Veel van dit soort slogans kwa-men uit de koker van de Zuil, hetooit zo vermaarde reclamebureauvan Menno Luiten dat 40 jaartoonaangevend was in de Neder-landse reclamewereld. Geïnspi-reerd door de geschiedenis kwa-men de geesten van SIR op hetidee een boek uit te geven over hetwel en wee van toonaangevendeTwentse merken.

(door : Mar io van Santen)

Twentevisie. 04/2004

25- jar ig reclamebureau SIR komt met boek over Twentse merken:

Betaalde liefde

rec!ames p e c i a l

65

Het is nog een dummy,

het merkenboekvan Twente van

Bert de Haan(links) en

Bas Wolters:“Eigenlijk is hetboek een speur-

tocht naar de sporen die

‘de Zuil’ heeftachtergelaten.”

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (31)

www.frisseblik.nu

BuroMax creatieve communicatie Grotestraat 13 7591 DK Denekamp telefoon 0541 35 43 66 email [emailprotected]

Geïnteresseerd in een verfrissende blik op uw bedrijf, product of dienst?

manieren bekijken. Juridisch of zakelijkbijvoorbeeld. Maar ik benader de merkenaltijd vanuit de emotie. Waarom wil ikdat merk auto rijden, een bepaald merkpak dragen en wat is de reden dat de éénPepsi drinkt en de ander Coca Cola? Hetmooiste voorbeeld daarbij is wel dat vande directeur van de Mars-fabrieken. Diezei dat als wereldwijd al zijn fabriekenzouden afbranden, dat minder waardzou zijn dan wanneer zijn merk waarde-loos zou worden. Dat zijn de dingen dieme intrigeren.”

GeneratieIn dit boek moet een groot aantal zakenworden samengebracht. Het pretendeerteen overzicht te worden van de belang-rijkste merken, waarvan het verleden,heden en toekomst worden beschreven.Verder moet, als in een literaire roman,worden verteld hoe de hele generatievan Twentse ondernemers als Ter Haar,Hartman, Groen, Ter Beek en Fransenelkaar inspireerden en scherp in de gatenhield. Bert de Haan van SIR kwam op hetidee: “Deze hele generatie heeft nu zo’nbeetje afscheid genomen van het bedrijfdat ze ooit groot hebben gemaakt. Wijzijn benieuwd wat er met dat merk gaatgebeuren. Dat is ingegeven door het feitdat het vermaarde Enschedese reclame-bureau ‘de Zuil’ na 40 jaar en een jaar-omzet van 70 miljoen gulden opeens ver-dwenen was. En dat alleen omdatoprichter Menno Luiten de boel hadovergedragen. Eigenlijk is het boek dusook een speurtocht naar de positievesporen die ‘de Zuil’ heeft achtergelaten.Dat moet als een rode draad door hetboek gaan lopen.”

ImagoKoninklijke Ten Cate, Twentsche Kabel,Hollandia Matzes en Neuteboom zoudenook in het boek moeten komen te staan,maar die hebben allemaal hun eigenredenen om niet mee te doen. Misschienis daarom de gemeente Enschede ookwel toegelaten tot het merkenkorps. Bertde Haan: “Dat lijkt raar, maar juist degemeente Enschede is ontzettend drukbezig haar imago op te poetsen. Daaromwordt er in april ook een heel intensievecampagne gehouden, die de stadEnschede als merk moet neerzetten. Datop zich is helemaal niet vreemd. Ook depersoon Johan Cruijff is als merk bekenden er zijn manifestaties die zich als zodanig presenteren, dus waarom eengemeente dan niet?”

Het boek over de Twentse merken moet de regio weer een beetje op de kaart

zetten. Wolters: “Als je ziet hoeveelmerken er van oorsprong uit Twentekomen en welke uitstraling die hebben,dan mogen we daar best een beetje trotsop zijn. Het is daarom ook goed dat we de regio op deze manier weer

eens goed op de kaart zetten. Het is niet echt noodzakelijk, maar omdat ik denk dat andere regio’s dat ook doen, is het verstandig op de trom te blijven slaan. Anders raak je zo onder-gesneeuwd.” ■

67

Twentevisie. 04/2004

Enkele van de‘grote Twentsenamen’ die in hetmerkenboek aanbod komen

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (32)

CAREL LURVINKProfessionele artikelen voor

SchoonmaakSchilderVeiligheid

G E W O O N N A A R H O F L E V E R A N C I E R

Marssteden 40, 7547 TC

Enschede NL

Postbus 450, 7500 AL

Enschede NL

Telefoon: 053 - 434 43 43

Fax: 053 - 433 71 05

E-mail: [emailprotected]

Internet: www.carellurvink.nl

de turn-key specialist:

dé sleutel

een onderneming

...tot zorgelozehallenbouw• ontwerp, vergunning en uitvoering

van bouw en infrastructuur

• snel, kwalitatief en scherp geprijsd

• nuchtere Twentse mentaliteit

• eerst rekenen, dán tekenen

• vrije overspanning tot 100 m1

• VCA** en ISO gecertificeerd

Timberland Europe Inc. - Enschede

Penske Logistics - Coevorden

www.systabo.nl

Kon. H.H. Martens & Zn. BV - Oosterhout

Bel Judith Timmerhuis voor een constructief gesprek:053-435 88 14

Op 25 maart j.l. werd in het Ondernemingshuis weereen bijeenkomst gehouden waarbij integratie binnenorganisaties het hoofdonderwerp was. Maar hoeveelmoet je praten, schrijven, rapporteren, inventarise-ren en vergaderen over de integratieproblematiek?De meeste rapporten blijven steken in voorzichtigtaalgebruik en het sparen van de kool en de geit metdooddoeners zoals: ‘Het bestrijden van discriminatieen vooroordelen zowel bij autochtonen als allochto-nen moet actief ter hand worden genomen’. De poli-tiek is heel ambivalent als het gaat om het vaststel-len en het uitvoeren van noodzakelijke harde maat-regelen: nieuwe inwoners kunnen immers ookpotentiële kiezers worden....

Benadrukken we door al dat praten en schrijvenjuist niet te veel dat er verschillende groepen men-sen in onze samenleving zijn? Waarom kunnen weniet accepteren dat mensen nu eenmaal verschillendzijn? Werkgevers willen niets liever dan alle werk-nemers, welke achtergrond ze ook hebben, uitdagen om op de toppen van hun kunnen te presteren.We moeten vrezen dat door de steeds grotere aan-tallen allochtonen de integratiebereidheid eerder zalafnemen dan toenemen! Het enige ‘voordeel’ inNederland - maar tegelijkertijd ook nadeel - is dat deallochtonen uit zoveel verschillende landen komenen daardoor niet onder een gemeenschappelijkenoemer te vangen zijn. We kunnen dit alleen oplossen als aan een aantalharde voorwaarden wordt voldaan. Verreweg debelangrijkste daarbij is kennis van de taal zodat participatie in de samenleving mogelijk is. Ook hetin acht nemen van de (in de wet vastgelegde) nor-men en waarden en de ongeschreven regels -waardoor de samenleving makkelijker functioneert- én de bereidheid tot integratie zijn kernvoor-waarden. Men hoeft de eigen cultuur of taal niet te verloochenen, maar moet wel accepteren dat deNederlandse cultuur en taal voorrang hebben. Taalkennis is verreweg het belangrijkste. Werken ineen organisatie betekent samenwerken en dat gaatalleen goed als je elkaar verstaat - in alle betekenis-sen. Dit betekent dat allochtonen bewust moet trach-ten de taal zo goed en zo snel mogelijk te leren. Desamenleving én het bedrijfsleven moeten dat faciliteren.

Geert de RaadVoorzitter IKT

Stichting Industriële Kring Twente - Postbus 5501, 7500 GM Enschede - Tel. 053 - 48 49 980 - Fax 053 - 48 49 985

IKT Visie op…

Integratie

Faillissem*ntsperikelen

Rotor Eibergen in de lift

Competenties en psychologische testen

Lasers voor slimmer produceren

Scope en IKT-nieuws

Twente Agenda

| Twentevisie | Jaargang 16 | Nummer 4 | April 2004 |www.ikt.nl

78

80

82

84

87

88

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (33)

Hijmans raadde zijn gehoor niet aan om op het laatste moment- voor een Actio Pauliana wordt in het algemeen één jaar aan-gehouden - te trachten via slinkse wegen een deel van het ver-mogen veilig te stellen. “Het is wél belangrijk om bij een drei-gend faillissem*nt tijdig advies te vragen van een deskundigeover de beste wijze waarop de afhandeling zou kunnen geschie-den. “En met tijdig bedoel ik zeker drie maanden. Je kunt danrustig je strategie bepalen, je voorbereidingen treffen en zelfs alinformeel met overnamekandidaten praten.”

FokkerBij het faillissem*nt van Fokker hadden de eigen juristen allesvan tevoren tot in de puntjes geregeld. Zij hadden zelfs voor alleBV’s nieuwe statuten klaarliggen met een andere vestigings-plaats voor het geval zij geen goede curatoren toegewezen zou-den krijgen. Dat laatste bleek niet het geval en het faillissem*ntvan deze vliegtuigbouwer - inclusief de doorstart van de wéllevensvatbare delen - werd volgens plan afgewerkt.

Die keuze voor het arrondissem*nt waarbinnen de zaak moetspelen (in vaktermen ‘forumshoppen’) kan cruciaal zijn omdathet verloop sterk kan afhangen van de curator (of curatoren) dieworden aangewezen. “In een aantal arrondissem*nten kan je bijde rechtbank een voorkeur voor de te benoemen curator opge-ven. Maar bij andere rechtbanken werkt dat juist averechts enwordt juist een andere curator aangesteld.” Volgens Hijmans isdat ook geen juiste opzet, omdat je ook bij een negatieve lijst debeslissing van de rechtbank kunt beïnvloeden.

Actieve curatorDe rol van de curator is - wettelijk gezien - simpel: hij moet deeigendommen van het bedrijf te gelde maken en de opbrengstonder de schuldeisers verdelen. In de praktijk is het echter vaakeen hectische periode, waarin de curator - soms samen met eenaccountant - de boeken bestudeert en tegelijkertijd bezig moetzijn met de toekomst. “Dat betekent aan de ene kant onderhan-delen met de grote schuldeisers - meestal de banken, de fiscusen enkele toeleveranciers - over een mogelijke doorstart en aande andere kant met mogelijke overnamekandidaten van binnenof buiten het bedrijf.”

Het is in een faillissem*nt niet nodig om lijdzaam toe te zienals een curator traag werkt of bijvoorbeeld niet met bepaaldeovernamekandidaten wil praten. Het komt, volgens Hijmans,zelfs voor dat een curator per definitie niet binnen een week wilverkopen omdat hij denkt dat de opbrengst door de verkoop opte houden alleen maar hoger kan worden.. “Een curator is ech-ter verantwoording verschuldigd aan de rechter-commissaris enbij hem kun je daarom een klacht indienen!”

De ‘macht’ van een curator is beperkt. Hij heeft formeel nietste maken met de zittende bestuurders en kan ook geen directeurontslaan. “Sterker nog, hij moet regelmatig verslag uitbrengenaan de rechter-commissaris en vooraf toestemming vragen bijbelangrijke beslissingen. “In veel gevallen wil hij een af te slui-ten contract met bijvoorbeeld een overnamekandidaat eerst per-soonlijk bestuderen, voordat hij toestemming geeft.

Ondanks de druk die een goede curator wil uitoefenen kan deafwikkeling van een faillissem*nt veel tijd in beslag nemen.“Bij Fokker duurde dat vele maanden.”

De curator mag aan de ene kant geen risico nemen en geenextra schulden maken. Aan de andere kant is het echter vaakgewenst dat de productie normaal doorloopt. Dat kan nietzonder elektriciteit, telefoon en grondstoffen of onderdelen.De monopolisten als de energiemaatschappijen en de KPNworden als dwangcrediteuren beschouwd. “Maar ook als toeleverancier kan je deze status eisen. Zeker als jouw leve-ringen essentieel zijn voor het doordraaien van het bedrijf.”Hijmans waarschuwde er echter voor om geen genoegen tenemen met een boedelgarantie, want de waarde van de boe-del zal wel eens nul kunnen zijn. “Eis altijd een bankgarantieen ga ook niet akkoord met een garantie van de curator zelf!”

Voor gewone crediteuren is het bijna altijd wonden likkenen tevreden zijn met de teruggave van de BTW. “Je maaktalleen een kans als je een eigendomsvoorbehoud hebtgemaakt. Doe dat bij afnemers die mogelijk zouden kunnenomvallen en breng dat eigendomsvoorbehoud bij een faillis-sem*nt keihard in!”

De fiscus en de bankenDe fiscus is in Nederland (en in veel westerse landen) hoogpre-ferent met in Nederland een bodemvoorrecht op de machines.De gedachte daarachter is dat het om overheidsgeld gaat én datde fiscus zijn debiteuren niet kan uitzoeken. In Zwitserland isdat anders geregeld. Daar is de fiscus een concurrente crediteur.Norbert Hijmans is best tevreden met deze regeling, al mag hetvoor hem ook wel het Zwitserse systeem worden. “Zo nu en danwordt er weer eens over gepraat, maar we hebben nu een een-duidig systeem.”

De samenwerking met de fiscus is de laatste jaren sterk ver-beterd. “Tien jaar geleden was het nog bot ‘verkopen de handel’,nu valt er veel meer te praten. En ze werken opvallend snel.Zeker als je bedenkt dat zij geen (eigen) ondernemers, dochambtenaren zijn”

De banken kwamen er in het verhaal van Norbert Hijmansniet allemaal even goed van af, al noemde hij geen namen. “Zijhebben als separatist met een pand- of hypotheekrecht een rela-tief grote macht, waardoor er een soort haat-liefdeverhoudingmet de curator kan ontstaan. Deze uit zich bij een aantal bankenin moeizame gesprekken over de hoogte van de vergoeding vande curator.” Hijmans typering van sommige banken was ookniet vlijend: uitbeenbedrijven die vaak het onderste uit de kanwillen halen.

WerkgelegenheidIn veel gevallen is het doel van de curator om een doorstartmogelijk te maken of het totale bedrijf te verkopen. Het behoudvan werkgelegenheid speelt daarbij een veel minder grote roldan in het verleden. “Het belang van de crediteuren gaat voor,maar als ik twee ongeveer gelijke biedingen krijg, geeft het werk-gelegenheidsaspect de doorslag.” ■

79

www.ikt.nl

Als advocaat en praktiserend curator, vermeed Hijmans om concrete zaken uit te werken, maar het aanstippen van missersgaf genoeg stof tot nadenken. Het dreigende faillissem*nt van FCTwente was in zijn ogen, het directe gevolg van een onjuisteinschatting. “Als je salarissen betaalt uit de ene BV en de inkom-sten naar een andere gaan, vraag je om problemen.” Na veelinspanningen kon op het laatste moment een schikking met de fiscus worden getroffen. Maar dat lukt lang niet altijd. “Opvallendwas dat FC Twente bijna 90% van de schuld moest voldoen, ter-wijl FC Volendam er, in een vergelijkbaar geval, met 10% van afkwam.....”

Actio PaulianaEen meer schrijnend geval van verkeerde organisatie voorafbetrof een zoon die het bedrijf van zijn vader geld had geleendvoor de aanschaf van machines. Pas kort voor het faillissem*ntnam hij deze machines in onderpand. Dit werd opgevat als eenpaulianeus handelen - een actie om (andere) crediteuren tebenadelen - en de zoon kon naar zijn geld (of de machines)fluiten. “Als hij direct bij het sluiten van de lening het pand-recht had gevestigd, was er niets aan de hand geweest. Maarwie denkt daar binnen de familieverhoudingen aan.”

Een echte poging om geld uit een bijna failliete BV te trek-ken, komt vaak voor en wordt - tenminste door een goedecurator - altijd ontdekt, met alle gevolgen van dien.

Een andere ‘dure’ misser is het niet of niet op tijd depone-ren van de jaarrekening. “Dat levert kennelijk onbehoorlijkbestuur op door de ondernemer (als privé-persoon) en kan leiden tot aansprakelijkheid en dus een forse rekening.”Hijmans noemde in dit verband bedragen tot één miljoen euro.“Belangrijk daarbij is dat de jaarrekening ook daadwerkelijkdoor de Kamer van Koophandel is geregistreerd. “Bij het samenvoegen van de Kamers van Twente en deVeluwe zijn er een aantal jaarrekeningen ‘achter de verwar-ming verdwenen’. Dat leidde tot lange procedures. Leuk voorons advocaten, maar minder leuk voor de ondernemer en deschuldeisers.”

78

NorbertHijmans: ‘Bereideen faillissem*nt

goed voor’

Dynamisch netwerk van Twentse ondernemingen

Een faillissem*nt is vaak niet te vermijden; het is wel mogelijk om extra problemen te voorkomendoor vooraf de juiste maatregelen te nemen of tijdens de rit alert te zijn. Het is belangrijk om de spelregels te kennen en te weten welke rol alle partijen moeten en kunnen spelen. Welke die spelregels zijn en hoe je die als ondernemerkunt hanteren bleek uit het ‘college faillissem*nts-recht’ dat mr. Norbert Hijmans (Jacobs Kranenburg) aan een opvallend grote groep IKT-ers gaf.

(door Niko Wind)

Norbert Hi jmans:

Faillissem*ntsperikelen zijn te voorkomen

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (34)

Die eerste Japanse order was een avontuur op zich. De concur-rent bood uiteraard een lagere prijs, maar als echte techneutwist Abcouwer de verschillen in de specificaties op te sporenen met name de (te) krap berekende vermogens. “Ik heb huntoen gezegd dat wij die te lichte motoren niet wilden leverenomdat we daarmee onze klant in de problemen zouden kunnenbrengen.” Als ‘beloning’ voor zijn eerlijkheid en zijn spitwerk,ging de order naar Eibergen.

Standaard en specialsDe export naar het Verre-Oosten is de slagroom op het bedrijf.Nederland is echter nog steeds verreweg de belangrijkste markt.Met 29 lokale dealers heeft Rotor ruim 30% van de markt inhanden en 75% van de omzet wordt in Nederland behaald. Envoor de binnenlandse markt geldt in feite hetzelfde als voor deexport: kwaliteit, flexibiliteit en korte levertijden, want ook inNederland is nog flink wat scheepsbouw én uiteraard een bloei-ende baggerindustrie. “Maar ook in de industrie - en bijvoor-beeld ook in sluizen en bruggen - wordt bijna alles aangedrevenmet draaistroomelektromotoren. Als zo’n motor uitvalt, ligtonmiddellijk een deel van de productie stil of kan een brug ofsluis niet bediend worden. Onze dealers hebben de kleinerestandaardmotoren wel op voorraad, maar de grotere en vooralde specials moeten bij ons vandaan komen.”

Abcouwer vindt het opvallend dat er de laatste jaren eenenorme verschuiving heeft plaatsgevonden van standaard naarspecials; van 70%-30% naar 30%-70%! “Voor ons is dat eenprima ontwikkeling, want wij zijn vooral goed in maatwerk entoegevoegde waarde. Standaardmotoren kun je in de helewereld ‘om de hoek’ kopen, maar als je iets bijzonders wilt, blij-ven er relatief weinig producenten over.”

Tot 350 kWHet concentreren op maatwerk in combinatie met zeer korte lever-tijden stelt enorm hoge eisen aan de interne logistiek. “Wij hebbende hele range motoren in onderdelen op voorraad, waardoor wesnel en klantspecifiek kunnen leveren.” Die range is enorm: vankleintjes van 40 Watt tot enorme motoren met een vermogen van350 kW. “Voor onze Aziatische klanten - maar uiteraard ook voorde binnenlandse markt - betekent dit dat ze binnen één tot vierweken exact de motoren in huis hebben die perfect voldoen aanhun specificaties, inclusief de noodzakelijke keuringsrapportenen certificaten.” Door die vaste levertijden kan een reder exactbepalen naar welke haven een motor gestuurd moet worden alsvervanging van een defecte. In schepen worden immers enormveel elektromotoren gebruikt voor met name pompen, ventilato-ren en lieren. Die vervanging kost Rotor echter wel veel commu-nicatietijd, want in veel gevallen beschikt de reder niet over despecificaties van de defecte motor.

Naast het snel inspelen op de vervangingsmarkt probeertRotor ook grip te krijgen op de nieuwbouw (die vooral in Aziëplaatsvindt). “Wij proberen de reders en vooral de scheepsbou-wers er van te overtuigen dat je beter één leverancier kunt heb-ben dan als een ratjetoe aan merken. De reders weten inmiddels

dat wij goed zijn en snel kunnen leveren. Het bewerken van de bouwers is een stap waar we momenteel volop mee bezig zijn.”

En dat geldt momenteel vooral ook voor China, dat door delage loonkosten een steeds groter aandeel in de internationalescheepsbouw opeist.

LogistiekTegenover de grote inspanningen in de sales en marketing staateen gedegen inkoop. “Kwaliteit en een langjarige relatie zijn daar-bij heel veel waard. Wij moeten er zeker van zijn dat we op hetjuiste moment de juiste onderdelen krijgen en dat deze voldoenaan onze kwaliteitseisen.”

Flexibiliteit is één van de toverwoorden van Rotor. De internelogistiek en communicatie is daarom essentieel voor het bedrijf.“Als je beseft dat de gemiddelde order betrekking heeft op ietsmeer dan twee motoren, dan weet je dat alles vlekkeloos moet ver-lopen.” De financiële omvang van de order is in feite onderge-schikt. Een Nederlandse order van een paar honderd euro is voorRotor even belangrijk als een Chinese van een half miljoen.

Alleen kan bij de kleinere motoren de papierwinkel (specifica-ties e.d.) de waarde van het geleverde overtreffen. “Wij vragenaltijd door of die papieren echt wel nodig zijn voor de toepassing.We hebben zelfs een klant wel eens aangeboden om een motor gra-tis te leveren als wij hem het uitwerken van de specificatie in reke-ning mochten brengen.”

OpvolgingHenny Abcouwer is en was hét gezicht van Rotor in het buiten-land én runde daarnaast het bijna honderd man tellende bedrijfin Eibergen. “Die combinatie is eigenlijk onmogelijk. Aan de enekant ben je verkoper en zit je vele weken per jaar een halve dagvliegen van je bedrijf; aan de andere kant moet intern alles 100%lopen om aan de wensen van de klant te voldoen.” Zijn opvolger,Herbert Weekhout, had de laatste jaren als adjunct al een grootdeel van de interne zorgen overgenomen en mag het nu alleendoen. Voor de export zocht en vond Abcouwer een opvolger.“Maar omdat in Azië het leeuwendeel van de orders wordt ver-geven als resultaat van persoonlijk contact, heb ik gekozen vooreen inwerkperiode van ruim twee jaar. En nog zal hij het moeilijkkrijgen, want naast vakkennis en het aanpassen aan de gebruikenvan het land, is anciënniteit daar erg belangrijk. En mijn opvolgerop international sales heeft echter nog geen grijze haren.”

Eén ding wil hij alle ondernemers die willen exporteren naarverder weg gelegen landen graag meegeven: bereid je goed vooren verzamel niet alleen alle gegevens over je mogelijke klant. “Ikheb me voor elke buitenlandse reis uitvoerig verdiept in het landvan bestemming, de volksaard, de gebruiken en de geschiedenisvan het land en de streek. Het lezen van al die boeken heeft mij -en mijn bedrijf - geen windeieren gelegd. Sterker nog, zonder dievoorbereiding hadden we nooit zo goed kunnen penetreren in deAziatische markten.”

De komende jaren zullen die reizen minder ver zijn, maar wel langer. “Mijn vrouw en ik hebben net een camper gekocht, waarmee we in een rustig tempo Europa gaan verkennen.” ■

81

www.ikt.nl

Rotor is een puur assemblagebedrijf en levert in feite de meest sim-pele type elektromotor, de draaistroommotor; een principe dat detand des tijds ruimschoots heeft doorstaan en overal in deindustrie wordt gebruikt voor de aandrijving van onder meermachines en ventilatoren. Het bedrijf verhuisde in 1974 vanuitVoorschoten naar het rustige Eibergen. Na een gestage groei werdde UT-ingenieur Abcouwer in 1989 aangesteld met als voornaam-ste opdracht het versterken van de export binnen Europa. En datlaatste is meer dan gelukt. Als het om elektromotoren voor descheepsbouw gaat, is Eibergen de laatste jaren uitgegroeid tot hetcentrum van de wereld. Japan en Korea, zelf grote producentenvan elektromotoren, zijn belangrijke afnemers van Rotor.

Het geheim? Volgens directeur Abcouwer draait het in dezemarkt maar om drie dingen: kwaliteit, flexibiliteit en vooral kortelevertijden. “In de scheepsbouw gaat het bijna altijd om special-

ties - zoals langere of kortere assen - en om de juiste certificaten.Wij kunnen een Koreaanse scheepsbouwer of reder binnen enkele weken exact de motoren leveren die hij nodig heeft, terwijlde levertijden bij binnenlandse producenten tot vele maandenkunnen oplopen.

Meneer Chang Henny weet nog exact hoe het avontuur in het Verre Oosten isontstaan: “Ik kreeg een telefoontje van meneer Chang, in dienstvan een Koreaanse producent van ventilatoren, die via-via onsadres had gekregen en letterlijk ten einde raad was. Hij wasdringend verlegen om veertig motoren met een bepaalde, voorons simpele modificatie en kon deze binnen de gewenste tijdnergens ter wereld kopen. Wij hebben hem toen binnen eenweek de helft per vliegtuig toegestuurd en - er was voor de ande-re helft minder haast - een maand later de rest. Hij betaalde zelfsvooraf.” De reis van Abcouwer enige maanden later naar Korealeverde hem het antwoord op de vraag waarom hij aan Koreakon leveren: de binnenlandse producenten hadden ellenlangelevertijden en als afnemer moest je maar hopen dat de leveringook aan de specificaties voldeed.

De export naar Korea groeide explosief. Rotor had kort voor deAzië-crisis 40% van de markt van geïmporteerde motoren in handen. De sprong naar Japan was het directe gevolg van de contacten in Korea. Abcouwer kwam in contact met Koreaansereders die in Japan schepen lieten bouwen. Via een introductiekwam hij ook daar aan tafel.

80

Henny Abcouwer(r) geeft na 15 jaar

het roer over aanHerbert Weekhout.

Dynamisch netwerk van Twentse ondernemingen

Het bezoek van IKT Eibergen-Neede aan motorenpro-ducent Rotor viel ongeveer samen met het afscheid vandirecteur Henny Abcouwer. Onder zijn vijftienjarig‘bewind’ heeft het Eibergse bedrijf niet alleen de positieop de binnenlandse markt verder versterkt. Ook deexport is explosief gestegen, met name naar het VerreOosten, waar de scheepsbouwindustrie ‘kickt’ op deNederlandse kwaliteit en vooral de korte levertijden.

(door Niko Wind)

Sterk in de Aziat ische scheepsbouw

Rotor groeit door kwaliteit en flexibiliteit

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (35)

ManipuleerbaarSchoonman geeft toe dat tests niet onfeilbaar zijn, zeker nietvoor mensen die al vele malen door de sollicitatiemolen zijngegaan en denken testuitslagen te kunnen manipuleren. “Alsje zo iets vermoedt is het goed om aanvullend een assessmentte doen of een interview af te nemen. Maar dan wel eengestructureerd STAR-interview, waarbij de letters staan voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Door met een praktijkvoorbeeld te werken is het mogelijk om de claims die een kandidaat heeft te onderbouwen of onderuit tehalen.”

Ook binnen de competentiemetingen zijn instrumenteningebouwd om dit soort manipulaties te voorkomen.Methodologisch moet elke competentie op twee verschillen-de manieren worden gemeten.

DoorstromingNog ernstiger dan bij het binnenhalen van nieuwe mensenzijn, volgens Schoonman, de gevolgen van fouten in de inter-ne doorstroming in een organisatie. “Het is een waandenk-beeld om te geloven dat een leidinggevende genoeg inzichtheeft in de mogelijkheden en eigenschappen van zijn mede-werker om te beslissen hem of haar in een hogere functie teplaatsen. Iedereen kent de voorbeelden van een perfecte vak-man of vakvrouw die alleen vanwege deze capaciteiten plot-seling manager moet worden. De betrokken medewerkerknapt gefrustreerd af en de organisatie komt in de problemen.Als zoiets gebeurt, gaat er niet alleen een perfecte vakmanverloren, maar het heeft ook ernstige gevolgen voor hettotaal.”

Daarnaast kan de chef uiteraard bevooroordeeld zijn of hijwil graag een kloon van zichzelf op die functie. Daarnaast ishet voor een chef vaak onmogelijk om te beoordelen ofiemand geschikt is voor een totaal andere functie.

Meten is dus ook hier essentieel. En ook daar kun je dezelfde methoden toepassen als bij de instroom van nieuwemensen: een psychologische test, een assessment of een combinatie van beide.

De oervorm van de assessmentmetingen is het assessmentcenter waarin je een hele dag oefeningen doet waarbij getrain-de assessoren jouw gedrag beoordelen. “Dat werkt perfect enom de kosten moet men het - zeker voor hogere functies nietlaten. De investering van zo’n 3.000 euro is een schijntje alsje dat vergelijkt met de schade die men door een verkeerdebeslissing kan aanrichten.” Resultaten uit onder meer deVerenigde Staten tonen aan dat een goede, van meetinstru-menten voorziene doorstroomprocedure veel geld bespaart.“En dat kan per persoon op jaarbasis oplopen tot tienduizen-den euro’s.”

InkrimpingBij reorganisatie binnen bedrijven is er altijd een enormestrijd om wie mag blijven en wie weg moet. De standaard-procedures in Nederland zijn: ouderen met vervroegd pensi-

oen en verder last in, first out (lifo). Dat is volgensSchoonman ongeveer het slechtste wat je kunt doen. “Eenonderneming die in afgeslankte vorm wil overleven heeftbehoefte aan de juiste mensen op de juiste plaatsen. Hetklinkt hard, maar je kunt geen loyaliteit belonen als de toekomst van het bedrijf afhangt van de productiviteit vande overblijvers. In de Verenigde Staten gebeurt dat laatste enwordt per individu bekeken wat zijn of haar waarde is voorde onderneming.” In de ogen van Schoonman is dat even legi-tiem als het lifo-principe. “Je moet dat echter wel tevorenvastleggen en bij de selectie goede en valide meet-instrumenten gebruiken.”

Zelf doen of inkopenHet is voor elk bedrijf mogelijk om zelf dit soort tests uit tevoeren. Bij verschillende uitgevers zijn tests te koop en het ismogelijk om eigen P&O-mensen te trainen. Dat geldt zowelvoor psychologische tests als voor assessments. Toch raadtSchoonman aan dit soort werk uit te besteden. Het is een zospecialistisch vak dat je het veel moet doen om in het ritme teblijven. Maar ook aan uitbesteden kleeft een bezwaar, want eris nogal wat kaf onder het koren. “Nederland telt zo’n 3.000kleine en grote bureaus.

De grote zijn zeker niet bij voorbaat beter dan de kleinereen andersom ook niet. Er bestaat een keurmerk op dit gebied(www.4tp.nl) maar dat is nog jong.” Schoonman adviseerdeelke inkoper van HRM-diensten te rade te gaan bij collega’s ende keuze vooral te laten afhangen van ervaringen van ande-ren. “Uiteraard moet u er ook voor zorgen dat u goede enslechte ervaringen met anderen deelt.”

CompetentiemanagementDe ideaalvorm en het vaak veel te hoog gegrepen doel van demetingen bij binnenkomst, bij doorstroming en bij vertrek iscompetentiemanagement, waarbij de competenties van allemedewerkers naadloos aansluiten bij de waarden en sterkepunten (kerncompetenties) die in de organisatie centraalstaan. Dus als een bedrijf zich wil onderscheiden op hetgebied van service, zullen alle medewerkers van hoog tot laagservicegericht moeten zijn; zowel naar buiten als naar deeigen collega’s.” Zo’n bedrijf zal de mensen gedurende dehele loopbaan de gelegenheid moeten geven om zich in dezecompetentie verder te ontwikkelen.

Het meten gedurende de hele loopbaan hoeft helemaal niet zo’n dure en ingewikkelde aangelegenheid te zijn. De 360° feedback is daarvoor een ideaal en simpel instrument. “Vraag op gezette tijden de mensen om deze personen naar hun mening over zijn of haar gedrag. En dan niet alleen aan de chef, maar ook aan ondergeschikten, collega’s en externe klanten. De combinatie van deze meningen geeft een goed beeld van de competenties en kan dus aanleiding geven voor verbetertrajecten.Uiteraard moet ook zo’n instrument wetenschappelijk goed in elkaarzitten. Het is geen speelgoed!” ■

83

www.ikt.nl

Wouter Schoonman is per 1 december jl. als lector verbondenaan de Saxion Hogescholen met als opdracht het toetsen vanpure kennis om te buigen naar het meten van competentieont-wikkeling. Hij wil graag ook de medewerkers onder handennemen omdat door het systeem van functieroulatie ook in destaf mensen op de verkeerde plaats terecht komen. “Maar metm’n drie dagen in de week heb ik al een enorme klus aan die17.000 studenten. Daarnaast moet ik ook mijn bureau PsyTechnog draaiende houden.

Blauwe ogenWouter drukt zich zacht uit als hij stelt dat in sollicitatiepro-cedures niet altijd even professioneel wordt gewerkt. “In ieder geval 20% van de werkgevers beperkt zich tot éénvaak ongestructureerd gesprek, waarbij de interviewer in feitealleen kijkt of het klikt qua persoonlijkheid.” De voorspel-lende waarde van de ‘guts feeling’ is, volgens hem, uiterstlaag, waardoor het vaak mis gaat met alle schade voor de orga-nisatie en de sollicitant van dien.

Ondernemers zoeken graag een kloon van zichzelf of kijken of iemand vriendelijk overkomt en de verwachte ant-woorden geeft. Het uiterlijk speelt ook een bijzondere rol.Veel ondernemers en P&O-mensen gaan er - meestal onbewust- van uit, dat iemand met een mooi uiterlijk ook van binnen‘mooi’ is. En men gelooft deze kandidaat op de mooie blauweogen...

“Echt 100% zekerheid kan niemand geven, maar door het inzetten van instrumenten is het wel mogelijk een veelobjectiever beeld van de kandidaat te krijgen en daarmee het percentage missers fors terug te brengen.” Wouter maakt bij deze instrumenten geen onderscheid tussen een psychologische (capaciteiten)test en een assessment. “Mitsgoed uitgevoerd, is de voorspellende waarde ongeveer evenhoog.”

Als wetenschapper en internationaal erkend deskundigewil Wouter graag het verschil tussen deze twee meetinstru-menten verduidelijken: “Een psychologische test zegt ietsover eigenschappen van mensen, die mogelijk verborgen kunnen zijn zoals IQ en persoonlijkheid. Als je dat meetwordt bepaald gedrag waarschijnlijker. Als je een hoger IQhebt, is het waarschijnlijker dat je slimmere oplossingenbedenkt. Een assessment gaat uit van een ander principe: wat je nu laat zien is voorspellend voor de toekomst. Gedrag voorspelt gedrag.”

Het voordeel van assessments is dat je deze methode kunt toespitsen op een beoogde functie. Iemand die verkoper wil worden, krijgt als assessment een verkoopgesprek.

CompetentiesAssessments worden vooral gebruikt voor het meten van competenties en competentieontwikkeling. Omdat competenties worden gedefinieerd als combinatie van kennis, attitude en vaardigheden. Wouter wil daarom juist de huidige wijze van tentamineren binnen de Saxion Hogescholen geleidelijk vervangen door competen-tiemetingen. “Dan zal het in principe niet meer mogelijk zijn om vakmensen met oogkleppen af te leveren; studenten, die keurig hun vakinhoudelijke tentamens hebben gehaald,maar gespeend zijn van sociale vaardigheden en andereeigenschappen die ze in de rest van hun leven nodig zullen hebben.”

Hij pleit er zelfs voor om studenten, die vakinhoudelijkgoed zijn maar die deze ‘maatschappelijke’ competenties mis-sen geen diploma te geven.

82

WouterSchoonman:

“Meten bijinstroom, door-

stroom en uit-stroom.”

Dynamisch netwerk van Twentse ondernemingen

Zowel bij de sollicitatieprocedure als bij internebevorderingen worden vaak de verkeerde mensenaangesteld. Door een betere selectie met behulp vanpsychologische tests en vooral competentiemetingenkan veel leed (en geld) worden bespaard. Het aanne-men van de verkeerde man of vrouw kan weliswaartijdens de proeftijd teniet worden gedaan, maar eennieuwe procedure kost tijd en geld. En de sollicitantdie in goed vertrouwen zijn oude baan heeft opge-zegd, blijft teleurgesteld en werkloos achter.

Met dit type boodschappen trachtte dr. WouterSchoonman ruim honderdvijftig P&O-managers endirecteuren te overtuigen van het nut van meet-instrumenten binnen het human resources manage-ment.

(door Niko Wind)

Lector Wouter Schoonman voor IKT:

Testen om leed te voorkomen

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (36)

was, in zijn ogen, hét bedrijf dat in ieder geval in Nederland delaser als bewerkingsmachine introduceerde en tot bloei bracht.“We hebben nog steeds regelmatig onderling overleg en voerenmet hen ook nog enkele grote onderzoeksprojecten uit.”

Voor al die kleine projecten heeft zijn leerstoel echter niet detijd en de middelen. “In het verleden had de UT nog zoveelfinanciële ruimte dat het ook kleine onderzoeken voor derdenkon uitvoeren. Nu moeten we ons volledig concentreren oponderwijs en onderzoek. De grote vragen zijn in te passen inonze onderzoeksprogramma’s; voor de kleinere hebben we hetLAC in het leven geroepen. Het is een organisatie die in prin-cipe volledig de eigen broek moet ophouden. Door de samen-werking en het gebruik van dezelfde apparatuur kan het LAC(en dus het mkb) uiteraard wél profiteren van onze expertise.”

ToekomstDé grote uitdaging ligt, volgens prof. Meijer, in het micro- ennanogebied. “Je kunt met een gepulste laser momenteel al hapjes wegnemen van 50 nanometer.” Als directe toepassingdenkt hij onder meer aan inktjetnozzels.

“In het nanogebied kunnen we echter nog veel meer en daarmee sluiten we goed aan op de activiteiten van MESA+.

Zij kunnen de meest mooie dingen maken in het platte vlak.Wij kunnen door materiaal weg te nemen of toe te voegen ookdriedimensionaal werken. Met een laser heb je immers allebewegingsvrijheden!”

In de wereld van rapid prototyping en bij het maken vankleine series van functionele producten kan het opbouwenvan materiaal met een laser ook leiden tot producten met bijzondere eigenschappen. “Je kunt op deze wijze bijvoor-beeld een product van goedkoop staal geleidelijk laten groeien naar een roestvaststalen buitenkant.”

OntwerpenHet toepassen van laserbewerking stelt andere eisen aan het ontwerp en geeft vooral meer mogelijkheden dan conventionele methoden. Het LAC start daarom binnenkortmet het promoten van ‘design voor lasers’, waarmee getrachtwordt om de ontwerpers al in de eerste fase van het ontwerp-proces te laten nadenken over de mogelijkheden van produc-tie met behulp van lasers. “Enkele grote bedrijven als Philips en de automobielfabrikanten doen dit al, maar demogelijkheden van de laser zijn bij de gemiddelde ontwerpernog veel te weinig bekend.” ■

85

www.ikt.nl

Terug uit PolenEen producent van warmtewisselaars voor schepen had dearbeidsintensieve productie overgeheveld naar Polen.Tijdens de zoektocht naar nieuwe productietechnologieënkwam hij terecht bij de UT en het LAC. Dit leidde niet alleen tot de toepassing van laserlassen, maar ook tot een totaal nieuw ontwerp voor de warmtewisselaar. Het inzetten van een laser bracht de ondernemer tot de uitspraak “Dan kan ik het werk nu weer terug halen naarNederland”.

LasercladdenDe laser heeft als bewerkingsmachine de laatste twintigjaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is al langniet meer het ideale snijwerktuig of die machine die zomooi gaten kan maken in metaal. “Een belangrijke nieuwe toepassing is het aanbrengen van dunne lagen, invaktermen lasercladden genoemd. “Lasercladden wordtonder meer toegepast voor het aanbrengen van een slijtvaste laag op krukkenassen in automotoren, maar ook voor het aanbrengen van roestwerende lagen.” Meijerverwacht dat het milieuonvriendelijke hardverchromensteeds meer zal worden vervangen door lasercladden.“Ook in de olie- en gasindustrie, de levensmiddelen-industrie en de medische industrie zijn enorme kansen.” In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld om het aan-brengen van materiaal op implantaten die botaangroei bevorderen of afstoting tegengaan.

“Maar ook in het lassen is er enorme ontwikkelinggeweest. We zijn nu in staat om vrijwel alle metalen aanelkaar te lassen. Ook metalen die met de conventioneletechnieken niet goed aan elkaar te verbinden waren.” Zo leidde het lassen van aluminium aan staal altijd toteen (te) brosse verbinding. Met de laser is dat geen probleem. “Ten minste als je heel snel bent met je laser.”Ook het verbinden van kunststoffen is een uitdaging voorlasers. Kunststofverbindingen kunnen in veel gevallenprima met de laser worden uitgevoerd. Hét voordeel hier-bij is dat de verbinding hecht en vrijwel onzichtbaar is.

Het Laser Applicatie Centrum (LAC) is, als kristallisatiepuntvan de samenwerking tussen een branchevereniging met 11.000aangesloten bedrijven en de Universiteit Twente, uniek in zijnsoort. Het LAC kan - uiteraard tegen betaling - gebruik makenvan alle faciliteiten. LAC-directeur Paul Hartgers: “Het is debedoeling dat groepen kleine bedrijven samen onderzoekspro-jecten gaan formuleren én betalen. Wij voeren die dan, met deop de UT aanwezige apparatuur en de expertise uit!”

SamenwerkingDe Twentse regiocoördinator van de Metaalunie, Dick Laan, iseen van de geestelijke vaders van dit project en hij is vooral blijmet het enthousiasme onder de aangesloten bedrijven en voor-

al met de wil om samen te werken. “Tijdens onze regiodebattenvorig jaar, in het kader van het industriebeleid, is duidelijk geble-ken dat onze leden de noodzaak inzien van innovatie. Zij beseffendat ze anders zullen moeten gaan produceren om op te kunnenboksen tegen de lage lonen in Oost-Europa en het Verre-Oosten.”

Lasertechnologie bleek één van de grote kansen, De Metaaluniebelegde regionale voorlichtingsbijeenkomsten onder de titel‘Goedkoper produceren met behulp van lasertechnologie’, waar-bij naast feitelijke informatie ook de successen van regionalebedrijven over het voetlicht werden gebracht.

Die voorlichtingsbijeenkomsten bleken een schot in de roos. InOverijssel en in Gelderland, waar deze sessies inmiddels hebbenplaatsgevonden, waren meer dan honderd ondernemers aanwe-zig. Het vervolg is opmerkelijk: vrij snel werden er per regioclusters gevormd van een bedrijf of tien, die één middag permaand bijeenkomen om kennis uit te wisselen en samen vragen teformuleren. Hartgers probeert deze vragen te bundelen tot éénonderzoeksproject. “Mijn streven is deze projecten een bovenre-gionaal karakter te geven. Als een aantal bedrijven in één regio ietsuitgezocht willen hebben, ga ik in andere regio’s op zoek naarextra partners. Hierdoor wordt aan de ene kant de nieuwe kennisbreder verspreid. Aan de andere kant dalen uiteraard de kostenvoor elk van de participerende bedrijven.”

Hét grote winstpunt van deze ontwikkeling is, volgens DickLaan, dat gelijksoortige bedrijven elkaar plotseling niet meer alsconcurrent gaan zien, maar als partner om samen de branche te versterken. “Daarnaast bleken ‘concurrenten’ vaak niet of nauwelijks op elkaars terrein te komen: andere markten, andermateriaal of totaal ander plaatdiktes.”

GezondheidHet inzetten van lasers kan niet alleen leiden tot slimmer (endus goedkoper) produceren. Er zit ook een milieuaspect aandeze nieuwe technologie. Bij conventioneel lassen komt lasrookvrij, die schadelijk is voor de mensen die er mee werken. Ter bescherming van hun gezondheid moeten ondernemersinvesteren in omvangrijke afzuiginstallaties. Dit probleem doetzich minder voor bij laserlassen. Eén van de taken van het LaserApplicatie Centrum is ook het opsporen van bedrijven die ookom ARBO-redenen beter op de laser over kunnen stappen.

Eén van de grote aandachtspunten is uiteraard de investe-ring; een installatie kost - zonder software - al snel zo’n € 80.000. En dat is voor veel kleine bedrijven vaak niet op tebrengen. Dick Laan verwacht dat de clusterbenadering er toezal leiden dat deze bedrijven gezamenlijk één laser zullenaanschaffen of andere wegen zullen vinden om samen vanéén installatie gebruikt te maken.

PhilipsJohan Meijer is op de UT letterlijk opgegroeid met de laser. De eerste voorzichtige schreden werden in het begin van dejaren tachtig gezet. “We hadden toen een gereedschap zonderechte toepassingsmogelijkheden. Langzaam groeide toen demogelijkheid om met laser te snijden en later te lassen.” Philips

Werken aan detoekomst van

de maakindustie:v.l.n.r.

Dick Laan, Johan Meijer en

Paul Hartgers.

Dynamisch netwerk van Twentse ondernemingen

Iedereen heeft de mond vol over de noodzaak tot inno-vatie, over het toevoegen van kennis aan de nationalemaakindustrie als middel om het vertrek van werk enwerkgelegenheid naar Oost-Europa en het Verre-Oosten tot staan te brengen. De Metaalunie was al vervoor deze ‘boom’ in de aandacht voor de maakin-dustrie aan de gang. Met eigen innovatieplatforms(Balkenende heeft keurig gevraagd om deze naam ookte mogen gebruiken) wilde deze brancheorganisatievoor het midden- en kleinbedrijf de aangesloten bedrij-ven aanzetten tot slimmer - en vooral goedkoper - pro-duceren. Laserbewerking bleek één van de grootstekanshebbers en op de Universiteit Twente was op datgebied veel kennis in huis. Daarbij is de betrokkenhoogleraar, Johan Meijer, een vurig volgeling van oud-rector Van den Kroonenberg, de ‘uitvinder’ van deOndernemende Universiteit.

(door N iko Wind)

Universi tei t en Metaalunie s laan handen ineen

Lasers voor slimmer produceren

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (37)

87

www.ikt.nl

Nieuwe deelnemers

IKT-AlmeloAllegro werving & selectie B.V.Postbus 12717550 BC HengeloContactpersoon: mw. E.A. Verboom

IKT-EnschedeHeerze & PartnersPostbus 4527500 AL EnschedeContactpersoon: dhr. mr. drs. R. Heerze

Arbo Anders B.V.Spolminkweg 1-a7524 DM EnschedeContactpersoon: dhr. J.H.H. Vluttert

United RestartNijverheidstraat 57511 JM EnschedeContactpersoon: dhr. W. Steverink

IKT-HengeloJansen Onderhouds ManagementPostbus 3487550 AH HengeloContactpersoon: dhr. ing. A. Jansen

IKT-West-OldenzaalTeam Event ServicesBornsedijk 1057576 PG OldenzaalContactpersoon: dhr. T. Dijkstra

Agendawww.ikt.nl heeft uiteraard een belangrijke agendafunctie. Het openingsscherm toont de bezoekersdirect alle bijeenkomsten in de lopende en de komende maand en één muisklik later alle bijeenkom-sten van een kring of een werkgroep. Naast inhoudelijke informatie over de bijeenkomsten is er - voorIKT-deelnemers - de mogelijkheid om zich on-line aan te melden. Voor de besturen van de kringen enwerkgroepen zijn ook hun vergaderdata aangegeven. De samenstelling van de kringbesturen en werk-groepen is uiteraard ook op de site vermeld. Belangrijk voor andere Twentse organisaties is de Twente-agenda, waarin hun activiteiten kunnen worden opgenomen. Deze agenda staat zowel op de site alsop de laatste pagina van Twentevisie. ■

ScopeNieuwsrubriek over Twentse zaken en mensen.

Wanneer u deelnemer bent van IKT kan uw nieuws onder Scope worden opgenomen.Persberichten bij voorkeur per e-mail aan te leveren.

Ons adres: IKT/TwentevisieT.a.v. Saskia Rikhof-Slot Postbus 55017500 GM ENSCHEDETel. 053 - 48 49 980Fax. 053 - 48 49 985

Amper een jaar na de officiële opening van het Best Western Star Hotel in Hengelo ishet hotel al beloond met één van de mooiste waarderingen die mogelijk is: de BestWestern Quality Award 2004. Hiermee is het hotel, gelegen in het centrum vanHengelo, verkozen tot het beste Best Western Hotel van Nederland.

TIB-advies (de nieuwe werknaam voor TIB, Stichting voor managementadvies en bege-leiding) houdt op dinsdag 20 april a.s. vanaf 16.00 uur haar jaarvergadering in hetOndernemershuis. Ary Dirkzwager en Wim Stuyvenberg zullen tijdens deze bijeen-komst spreken over hun ‘missiewerk’ om het TopKip-concept in de markt te zetten.Aanmelding en informatie: 053-48 49 838. ■

Afscheid bestuurders IKT HaaksbergenDe Industriële Kring Haaksbergen heeft 19 maart jl. tijdens de jaarvergadering, diegekoppeld was aan een lunchbijeenkomstin ‘t Hagen, officieel afscheid genomen van twee bestuurders. Zowel voorzitter Daan van Oosten als vice-voorzitter AntonLeferink hebben gedurende de maximalebestuurstermijn van twaalf jaar deel uitge-maakt van het bestuur. Daan van Oostendroeg de voorzittershamer over aanAlexander van der Lof (Twentsche KabelHolding). Het bestuur is weer op sterktegebracht met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden in de personen van Peter Bos (Frankenhuis) en Coen Derkx (GE Odink & Koenderink).

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop”· niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (38)

Dynamisch netwerk van Twentse ondernemingen

Twente Agenda 2004

88

Datum Aanvang Onderwerp Plaats Organisatie20 apr. 16.00 uur Jaarvergadering TIB-Advies Enschede TIB21 apr. 11.30 uur Jaarvergadering + Lunchbijeenkomst IKT-Enschede Enschede IKT22 apr. 16.00 uur Bijeenkomst IKT-Productie, Logistiek & Techniek Enschede IKT26 apr. 16.00 uur Jaarvergadering + Bedrijfsbezoek IKT-Oldenzaal Oldenzaal IKT28 apr. 16.00 uur Jaarvergadering + bedrijfsbezoek IKT-West-Twente Nijverdal IKT19 mei 07.00 uur Ontbijtbijeenkomst IKT-Almelo Almelo IKT08 juni 16.15 uur Bijeenkomst IKT-Ondernemen & Communicatie Hengelo IKT09 juni 12.00 uur Lunchbijeenkomst VIT Enschede VIT/Oost NV11 juni hele dag Jaarcongres met titel “Kunst in de Maatschappij” Enschede NMNH Twente15 juni 16.00 uur Bedrijfslunch IKT-Hengelo Hengelo IKT16 juni 12.00 uur Lunchbijeenkomst IKT-West-Twente Rijssen IKT17 juni 16.30 uur Bedrijfsbezoek IKT-Haaksbergen Haaksbergen IKT21 juni 16.15 uur Bijeenkomst IKT-Personeel & Organisatie Hengelo IKT23 juni 12.00 uur Lunchbijeenkomst IKT-Eibergen/Neede Neede IKT28 juni 16.30 uur Bijeenkomst IKT-Financiën & Economie en P&O Hengelo IKT30 juni 16.00 uur Bedrijfsbezoek IKT-Enschede Enschede IKT05 juli 17.00 uur Informele bijeenkomst IKT-Oldenzaal Weerselo IKT07 juli 12.00 uur Lunchbijeenkomst IKT-Almelo Almelo IKT02 sept. 17.00 uur Informele bijeenkomst IKT-Enschede De Lutte IKT09 sept. 12.00 uur Lunchbijeenkomst IKT-West-Twente Goor IKT13 sept. 16.30 uur Bijeenkomst IKT-Financiën & Economie Hengelo IKT14 sept. 16.30 uur Bedrijfsbezoek IKT-Hengelo n.t.b. IKT16 sept. 16.00 uur Bijeenkomst IKT-Productie, Logistiek & Techniek Enschede IKT20 sept. 16.15 uur Bijeenkomst IKT-Personeel & Organisatie Hengelo IKT22 sept. 12.00 uur Lunchbijeenkomst IKT-Eibergen/Neede Eibergen IKT22 sept. 07.30 uur KPMG Ontbijtbijeenkomst Hengelo KPMG23 sept. 13.00 uur Informele bijeenkomst IKT-Almelo n.t.b. IKT28 sept. 16.00 uur Bijeenkomst IKT/VNO-NCW Hengelo IKT/VNO-NCW29 sept. 12.00 uur Lunchbijeenkomst VIT Enschede VIT/Oost NV01 okt. 12.00 uur Lunchbijeenkomst IKT-Haaksbergen Haaksbergen IKT04 okt. 12.00 uur Lunchbijeenkomst IKT-Oldenzaal Oldenzaal IKT13 okt. 15.30 uur Jaarvergadering IKT Enschede IKT26 okt. 16.15 uur Bijeenkomst IKT-Ondernemen & Communicatie Hengelo IKT04 nov. 18.00 uur Twente Concert 2004 Goor/Bentelo IKT13 nov. 09.30 uur Interregionaal Klootschiet Toernooi Diepenheim IKT17 nov. 12.00 uur Lunchbijeenkomst IKT-Eibergen/Neede Neede IKT18 nov. 16.00 uur Bijeenkomst IKT-Productie, Logistiek & Techniek Enschede IKT/TKT/KIVI22 nov. 16.15 uur Bijeenkomst IKT-Personeel & Organisatie Hengelo IKT26 nov. 12.00 uur Lunchbijeenkomst IKT-Haaksbergen Haaksbergen IKT29 nov. 16.30 uur Bijeenkomst IKT-Financiën & Economie Hengelo IKT02 dec. 12.00 uur Lunchbijeenkomst IKT-West-Twente Rijssen IKT08 dec. 12.00 uur Lunchbijeenkomst VIT Enschede VIT/Oost NV09 dec. 17.00 uur Eindejaarsbijeenkomst IKT-Enschede Enschede IKT13 dec. 17.00 uur Eindejaarsbijeenkomst IKT-Oldenzaal De Lutte IKT14 dec. 17.00 uur Eindejaarsbijeenkomst IKT-Hengelo Hengelo IKT15 dec. 17.00 uur Eindejaarsbijeenkomst IKT-Almelo Almelo IKT

Voor opname in de Twente Agenda kunnen organisaties en instellingen in principe hun geplande bijeenkomsten en evenementen t.b.v. het Twentse bedrijfsleven via IKT opgeven. IKT neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verstrekte gegevens en behoudt zich het recht voor van plaatsing.

IKT tel. 053 - 484 99 80TIBtel. 053 - 484 98 38

Voor nadere informatie:VIT/Oost NVtel. 053 - 484 96 49NMNH Twentetel. 053 - 250 98 50

“Het is daar niet voor niets zo goedkoop” · niets zo goedkoop” Weekamp Deuren zoekt groei in Tsjechië ... drie jaar geleden gevraagd te verhuizen naar de Oekraïne. “Als - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 6276

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.